Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018
02.03.2009

Trafikstyrelsen offentliggør nu den første trafikplan for den statslige jernbane. Med Trafikplanen fastlægges mål og ønsker til statens indkøb af offentlig servicetrafik på jernbane frem til 2018.

I overensstemmelse med Lov om trafikselskaber skal Trafikstyrelsen mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, der behandler baggrund for samt mål og ønsker til statens indkøb af offentlig servicetrafik på jernbane, dvs. statslig samfundsindkøbt passagertrafik, hvortil der kan ydes tilskud.

Formålet med trafikplanen er, at udstikke overordnede retningslinjer for, hvordan de enkelte banestrækninger skal betjenes med tog. Samtidig skal trafikplanen være med til at styrke koordineringen mellem den statslige togtrafik og bus- og togtrafikken på lokalt og regionalt plan.

Første udgave
Trafikplanen for 2008-2018 gør status for gældende trafikkontrakter og indgåede aftaler om togbetjening for at skabe overblik over den eksisterende betjening og den forventede betjening i de kommende år.

Desuden har Trafikstyrelsen udviklet en trafikeringsmodel baseret på samfundsøkonomiske principper, som kan danne grundlag for beslutninger om trafikbetjeningen på længere sigt. Trafikeringsmodellen omfatter i denne første version ikke S-banen. Modellen vil blive videreudviklet og forventes at blive et væsentligt grundlag også i de kommende trafikplaner.

Endelig har Trafikstyrelsen beskrevet den nuværende koordinering mellem bus og tog og har ved analyser af korrespondancetider og tilgængelighed peget på, hvor en yderligere koordinering kunne være hensigtsmæssig.

Givtig høringsproces
Trafikplanen har været i høring hos trafikselskaber, kommuner og regioner over sommeren 2008 for at kvalificere arbejdet med en samlet trafikplan for jernbanen. Der er kommet mange indspil fra regioner, kommuner og trafikselskaber, ikke mindst i relation til ønsker og krav til næste version af trafikplanen, der udsendes senest i år 2012.

Næste skridt
Trafikstyrelsen forventer at sætte arbejdet med næste trafikplan i gang allerede her i 2009. Målet er blandt andet, at trafikplanen i endnu højere grad skal tjene som et redskab for koordinering af den samlede kollektive trafik. Samtidig betyder aftalen om en fast forbindelse over Femern Bælt og de øvrige baneprojekter, der indgår i den statslige Trafikaftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009, væsentlige ændringer i rammebetingelserne, som må indarbejdes i den næste statslige trafikplan.

OBS! redaktionen er afsluttet før trafikaftalen
Opmærksomheden skal henledes på, at redaktionen af trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008, efter endt offentlig høring. Det betyder, at regeringens trafikaftale "En grøn transportpolitik" af 29. januar 2009 ikke indgår i forudsætningerne for trafikplanen. Det berører især de gennemførte beregninger for togtrafikken i 2018.

Mere information

Mere information
Læs mere om trafikplanen på hjemmesiden.

Anlægschef
Martin Munk Hansen
kan kontaktes via
kommunikationsmedarbejder Hanne Rimer
på telefon 7226 7159

Sidst opdateret: 09.02.2018