Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2010
24.03.2009

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft".

Beregningen af det omkostningsbaserede indeks for 2010
Takststigningsloftet for 2010 er 4,8%.
Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen.

Det omkostningsbaserede indeks er således sammensat af
- nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

Takststigningsloftet for 2010 og frem indeholder et skøn for året plus en niveaukorrektion af året to år forinden. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med to års forskydning.

Opgørelse af skøn for 2010:

Skønnet stigning Vægt Vægtet stigning
Nettoprisindeks 2,2 0,2

0,44

Nettoprinsindeks
for brændstof

0,3

0,1

0,03

Lønudvikling for
den private sektor

4,0

0,6

2,40

Gennemsnitlig
obligationsrente

0,0

0,1

0,00

I alt 1,0

2,87

Opgørelse af niveaukorrektion vedrørende 2008:

Skønnet stigning Vægt Vægtet stigning
Nettoprisindeks

3,7

0,2

0,74

Nettoprinsindeks
for brændstof

13,3

0,1

1,33

Lønudvikling for
den private sektor

4,7

0,6

2,28

Gennemsnitlig
obligationsrente

0,4

0,1

0,04

Udmeldt takststig-
ningsloft for 2008

3,00

I alt 1,0

1,93

Idet takststigningsloftet for 2008 er udmeldt til 3,0% kan niveaukorrektionen opgøres til (0,74 + 1,33 + 2,82 + 0,04 - 3,00) 1,93%.

Samlet kan takststigningsloftet for 2010 opgøres til (2,87 + 1,93) 4,8%.

Det skal bemærkes, at niveaukorrektionen vedrørende 2008 ikke har kunnet opgøres ud fra endelige tal. Den endelige korrektion vedrørende 2008 forventes foretaget i forbindelse med opgørelsen af takststigningsloftet for 2011.

Mere information

2009
Status - takststigningsloft 2009
Læs mere »

Se takststigningsloft 2009 »


Kontakt
Yderligere information fås hos
Per Darger
Tlf.: 72 26 70 12
E-mail: pda@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 22.03.2017