Trafikstyrelsen igangsætter nyt udbud på Bøjden-Fynshav ruten
12.07.2012

Trafikstyrelsen har i dag offentliggjort udbuddet af trafikeringen af færgeruten Bøjden-Fynshav fra 1. maj 2014. Trafikken bliver genudbudt med en række ændrede vilkår.

Trafikstyrelsen udbød trafikken på ruten i maj 2011, men da Trafikstyrelsen kun modtog ét enkelt tilbud, der var et godt stykke over den økonomiske ramme har man valgt at kalde en option på ét års forlængelse af den gældende kontrakt, for så at genudbyde ruten i håbet om at modtage flere bud, der holder sig inden for den fastsatte ramme.
For at gøre det mere attraktivt at byde har Trafikstyrelsen ændret på nogle af udbudskriterierne (læs mere nedenfor), og man har også ændret på formen, så det bliver et offentligt udbud i stedet for et udbud med forhandling. Ved offentligt udbud afgiver tilbudsgiverne kun ét endeligt tilbud, der er ingen prækvalifikation og ingen forhandling.


Der er frist for bud den 19. oktober 2012.

Ændringer i udbuddet:


Staten indkøber brændstoffet
Ved at staten indkøber brændstoffet, fjerner man en væsentlig økonomisk risiko for de bydende. De stigninger i brændstofpriserne, der kommer i løbet af kontraktperioden vil som nu skulle lægges på billetpriserne.

Længere kontraktperiode
Med en længere kontraktperiode øges incitamentet hos de bydende til at etablere sig i Danmark, i fald de ikke allerede har en eksisterende forretning, ligesom afskrivningsperioden på investeringen i færge og landbaserede anlæg med videre forlænges. Kontraktperioden løber fra 2014 – 2020 eller 2024.

Konkurrenceform
Udbuddet er en ren priskonkurrence. Der arbejdes med forskellige vurderingskriterier, men der er fuld åbenhed omkring evalueringen og alle kriterier er helt eksplicitte. Trafikstyrelsen går alene efter laveste pris, der er ikke noget forhandlingselement. Kontrakten er en såkaldt nettokontrakt, hvor operatøren oppebærer billetindtægterne.  Trafikstyrelsen fastsætter i forbindelse med udbuddet maksimale billetpriser. Stigninger i billetpriserne er underlagt begrænsninger.

Reduceret investeringsbehov for operatøren
Der er anlagt nye færgelejer, som frit kan anvendes. Den nuværende operatør har for egen regning anlagt to nye, moderne, standard L-lejer. Disse overdrages ved den nugældende kontrakts ophør til Kystdirektoratet, som ejer havnen. De kan muligvis ikke anvendes umiddelbart, fordi de er bygget efter en særlig færges mål, men under alle omstændigheder bør omkostningerne til tilpasning af lejerne være begrænsede.

Markedsanalyse
Trafikstyrelsen har lavet en markedsanalyse, der giver et klart indtryk af, hvor og hvordan ruten kan markedsføres, til hvilke formål ruten anvendes og detaljer som f.eks. hvilken betydning den nye motorvej mellem Sønderborg og den Sønderjyske motorvej vil få for ruten. Markedsanalysen kan læses på Trafikstyrelsens hjemmeside via dette link.

Kapacitet
Udbuddet indeholder samme minimumskrav til kapacitet som sidste udbud, men det står de bydende frit for at tilbyde en bedre betjening, såfremt de vurderer, at dette vil være indtjeningsmæssigt attraktivt. Kontrakten er en nettokontrakt, hvilket betyder at det er operatøren, der får billetindtægterne. Trafikstyrelsen har fået udarbejdet analyser, der peger på at der er et potentiale for flere rejsende, især i højsæsonen, og dermed øgede billetindtægter.

Miljø
Trafikstyrelsen stiller ikke krav om anvendelse at noget bestemt brændstof, men stiller til gengæld krav om, at de nye miljøkrav, der træder i kraft i 2015 skal overholdes. Konkurrencen er tilrettelagt, så den favoriserer skibe med et lavt/billigt brændstofforbrug.

Sidst opdateret: 12.07.2012