Almene boliger

Den almene boligsektor skal sikre et varieret udbud af boliger, der er til at betale for befolkningsgrupper med forskellig økonomisk formåen.

Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer. Dog kan almene ældreboliger også opføres og drives af kommuner, regioner og selvejende institutioner.

Der er i alt cirka 750 almene boligorganisationer med i alt cirka 7.700 afdelinger, som drives på et nonprofit-grundlag. Der er i alt cirka 600.000 almene boliger, hvilket svarer til cirka 20 procent af den samlede boligmasse. På boligportalen danmarkbolig.dk findes en præsentation af boligorganisationernes 600.000 almene boliger.

Gå til danmarkbolig.dk (nyt vindue)

Leje af almene boliger

Der gælder særlige lejeregler for almene boliger.

Læs om leje af almene boliger

Etablering, renovering, salg og nedrivning af almene boliger

Der er mange regler, som boligselskaber og kommuner skal være opmærksomme på, hvis de ønsker at etablere, renovere, nedrive eller sælge almene boliger.

Læs om etablering, renovering, salg og nedrivning af almene boliger

Forskellige typer af almene boliger

Begrebet 'almene boliger' dækker over tre forskellige boligtyper, hvor der gælder forskellige regler og kriterier for tildeling: almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger.

Læs mere om almene familieboliger

Læs mere om almene ungdomsboliger


Læs mere om almene ældreboliger

Skæve boliger til særligt udsatte

Kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner, privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde og foreninger kan ansøge om tilskud til at etablere 'skæve boliger', dvs. boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Læs mere om skæve boliger til særligt udsatte

Ghettoområder

Ghettoområder er almene boligområder, som er præget af sociale problemer. De findes i større byer over hele landet.

Læs mere om ghettoområder

Kombineret udlejning

Kommunen kan beslutte, at almene boligorganisationer i visse boligområder kan afvise at udleje boliger til personer uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere om kombineret udlejning

Boligaftaler

Boligpolitikken fastlægges gennem de boligaftaler, som regeringen indgår med de øvrige politiske partier i Folketinget.

Læs mere om boligaftaler

Effektivisering af almene boliger

I 2014 blev der vedtaget en politisk aftale om effektivisering af driften i den almene sektor. Formålet med aftalen er, at huslejestigninger skal holdes i ro eller vendes.

Der er med KL og BL indgået aftale om et samlet effektiviseringsmål for sektoren på 1,5 mia. kr., som skal være realiseret i 2020.

For at understøtte arbejdet er der etableret en effektiviseringsenhed, der benchmarker driftsudgifter og beregner besparelsespotentialer for almene boligafdelinger og -organisationer. Der arbejdes desuden på at revidere regelsæt og love, således at de bedst muligt understøtter effektiviseringsarbejdet.

Læs mere om effektivisering af almene boliger
Mere information
Sidst opdateret: 17.06.2019