Almene familieboliger

Almene familieboliger er den største gruppe af almene boliger.

I hele landet er der ca. 500.000 almene familieboliger, hvilket svarer til knap 1/5 af den samlede boligmasse i Danmark. Fælles for de almene familieboliger er, at de modtager offentlig støtte. Almene familieboliger drives af almene boligorganisationer, hvis formål det er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter.

Særlige udlejningsregler for almene familieboliger

Udgangspunktet for udlejning af almene familieboliger er, at de udlejes efter anciennitet på venteliste.

De følgende persongrupper har fortrinsret på ventelisten for almene familieboliger:
  • Ældre og handicappede har fortrinsret til bestemte ældre- og handicap-egnede boliger.
  • Personer, der allerede har bolig i boligorganisationen, har fortrinsret frem for udefrakommende ansøgere (oprykningsretten).
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at børnefamilier har fortrinsret til de større lejligheder.
  • Det kan være aftalt med kommunalbestyrelsen, at ansøgere, der opfylder bestemte kriterier, får fortrinsret på ventelisten (fleksibel udlejning).
  • Boligorganisationen kan have besluttet at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehavere fortrinsret på ventelisten inden for en periode på højst 3 år fra fraflytningstidspunktet.

Opskrivning til almene familieboliger

For at få en almen familiebolig skal man skrives på venteliste i en af de mange almene boligorganisationer. Der skal betales et mindre gebyr for optagelse på ventelisten og derefter et årligt ajourføringsgebyr.

På boligportalen DanmarkBolig.dk findes en udførlig præsentation af mere end 490.000 almene familieboliger samt oplysninger om, hvilken boligorganisation man skal skrives op i for at leje den ønskede bolig. På siden kan vælges en række forskellige søgekriterier.


Fleksible udlejningsregler

Kommunen og den almene boligorganisation kan aftale, at udlejning skal ske efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). Det kan fx være at give fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen eller til unge studerende.

Fleksibel udlejning er også udlejning efter ventelisten, men boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

Aftalen kan omfatte boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning, eller anvendes som udslusningsboliger.

De aftalte kriterier er ikke de samme alle steder. Du kan finde oplysning om kriterierne på kommunens eller boligorganisationens hjemmeside.

En aftale om fleksibel udlejning må ikke indeholde kriterier, der indebærer, at der diskrimineres på baggrund af fx etnisk oprindelse.

Se Vejledning om fleksible udlejningsregler på retsinformation.dk (nyt vindue)

Kommunal anvisning af almene familieboliger

Hvis kommunen beslutter det, har den anvisningsret til 25 pct. af de ledige almene familieboliger i kommunen. Kommunen skal bruge sin anvisningsret til at løse påtrængende boligsociale opgaver. Kommunens anvisningsret går forud for ventelisten.

Kommunalbestyrelsen kan desuden indgå aftale med boligorganisationerne i kommunen om at udvide denne anvisningsret til flere af de ledige boliger.

Man kan derfor søge kommunen om hjælp til at få anvist en almen familiebolig. Kommunen anviser ikke efter venteliste men vurderer, om ens behov er så stort, at den vil anvise en bolig. Kommunen vurderer også selv, hvem af ansøgerne, der har det største og mest akutte behov.

Derudover er der andre muligheder, som kommunalbestyrelsen kan benytte for at styrke beboersammensætningen i de almene boligområder, fx kombineret udlejning og fleksible udlejningsregler.

Læs mere om kombineret udlejning

Læs mere om de fleksible udlejningsregler ovenfor.

Udsatte boligområder

Udover de regler, der er omtalt ovenfor, gælder der særlige regler for udlejning af familieboliger i udsatte boligområder. Læs mere her.

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 17.06.2019