Totaløkonomiske investeringer i lavenergibygninger

Det er muligt at foretage totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergiboliger i alment nybyggeri.

Kommunalbestyrelsen har med ordningen mulighed for at give tilsagn til alment nybyggeri, som overskrider det gældende maksimumsbeløb. Overskridelsen må alene bero på udgifter til energibesparende tiltag, der samlet set skal være totaløkonomisk rentable.

Ved anvendelse af ordningen stilles der krav til bygherrer om beregning og dokumentation af totaløkonomisk rentabilitet. Beregning og dokumentation er primært centreret omkring udvidet anvendelse af Be18 og anvendelse af et særligt beregningsprogram – Almen2tal - udviklet til formålet. Herudover stilles der endvidere krav til projektgranskning.

Ordningen, der giver mulighed for at foretage totaløkonomiske merinvestering, skal fremadrettet opfylde lavenergiklassen i bygningsreglementet BR18.

Beregningsprogrammet - Almen2tal - er opdateret til bygningsreglement BR18 og den tilhørende lavenergiklasse.

Opfyldelse af § 115 a i lov om almene boliger m.v., som vedrører mulighederne for at foretage totaløkonomiske merinvesteringer, kræver anvendelse af lavenergiklassen i bygningsreglementet BR18, hvor det før var bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet BR15, der var gældende.

Tilsvarende gælder det for bekendtgørelse nr. 314 af 30. marts 2016 om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v., at kravene i lavenergiklassen i bygningsreglementet BR18 skal opfyldes, hvor det før var bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet BR15, som var gældende.

Som konsekvens heraf skal levetiden for energisparende foranstaltninger, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2, dokumenteres ved henvisning til kapitel 4 i bygningsreglementets vejledning om energiforbrug. Endvidere skal der som dokumentation for de årlige besparelser til opvarmning, varmt vand og elektricitet, jf. bekendtgørelsens § 8, anvendes udskrifter fra beregningsprogrammet BE18 eller lignende beregningsprogrammer.    

Guide til brug af Almen2tal (Pdf, 2019)

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer (Pdf, 2019)

Beboerbetaling af merinvesteringerne

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres, jf. almenboliglovens § 18, med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud. Kommunen yder således ikke grundkapitallån til totaløkonomiske merinvesteringer. Låneydelserne finansieres via en årlig beboerbetaling som trækkes over varmeregnskabet. Ministeriet offentliggør årligt per 1. januar beboerbetalingsprocenten for tilsagn, der meddeles i dette år. Den historiske og den aktuelle beboerbetalingsprocent kan ses i nedenstående skema ’Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer’.

Fastsættelsen af beboerbetalingsprocenten sker således, at der med de gældende rente- og inflationsforudsætninger, ikke ydes positiv eller negativ støtte til merinvesteringen over en periode på 40 år efter låneoptagelsen. Beboerbetalingen reguleres herefter årligt på samme måde som den almindelige beboerbetaling.

Regler og skema til totaløkonomiske beregninger til lavenergibyggeri

Se Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. på (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Skema til brugerberegning (excel)

Hent skemaet Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer (pdf) (nyt vindue)

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 13.02.2019