Totaløkonomiske investeringer i lavenergibygninger

Det er muligt at foretage totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergiboliger i alment nybyggeri.

Kommunalbestyrelsen har med ordningen mulighed for at give tilsagn til alment nybyggeri, som overskrider det gældende maksimumsbeløb. Overskridelsen må alene bero på udgifter til energibesparende tiltag, der samlet set skal være totaløkonomisk rentable.

Ved anvendelse af ordningen stilles der krav til bygherrer om beregning og dokumentation af totaløkonomisk rentabilitet. Beregning og dokumentation er primært centreret omkring udvidet anvendelse af Be15 og anvendelse af et særligt beregningsprogram – Almen2tal - udviklet til formålet. Herudover stilles der endvidere krav til projektgranskning.

Beregningsprogrammet er ikke opdateret til det nye bygningsreglement, BR18. Det samme gælder nedennævnte bekendtgørelser.

Hent Guide til brug af Almen2tal (nyt vindue)

Hent Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. (nyt vindue)

Beboerbetaling af merinvesteringerne

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres, jf. almenboliglovens § 18, med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud. Kommunen yder således ikke grundkapitallån til totaløkonomiske merinvesteringer. Låneydelserne finansieres via en årlig beboerbetaling som trækkes over varmeregnskabet. Ministeriet offentliggør årligt per 1. januar beboerbetalingsprocenten for tilsagn, der meddeles i dette år. Den historiske og den aktuelle beboerbetalingsprocent kan ses i nedenstående skema ’Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer’.

Fastsættelsen af beboerbetalingsprocenten sker således, at der med de gældende rente- og inflationsforudsætninger, ikke ydes positiv eller negativ støtte til merinvesteringen over en periode på 40 år efter låneoptagelsen. Beboerbetalingen reguleres herefter årligt på samme måde som den almindelige beboerbetaling.

Regler og skema til totaløkonomiske beregninger til lavenergibyggeri

Se Bekendtgørelse om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. på (retsinformation.dk) (nyt vindue)

Hent beregningsmodel - Almen2tal - (Excel) (nyt vindue)

Hent skemaet Fastsættelse af beboerbetalingsprocent for totaløkonomiske merinvesteringer (pdf) (nyt vindue)

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 10.10.2018