Kombineret udlejning

Kommunen kan beslutte, at almene boligorganisationer i visse boligområder skal afvise at udleje boliger til borgere uden for arbejdsmarkedet, som har modtaget sociale ydelser i 6 sammenhængende måneder.

Kommunen er til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende borger en anden passende bolig i kommunen, hvis borgeren er skrevet på ventelisten på det tidspunkt, hvor kommunen beslutter at anvende reglerne.

Formålet med ordningen er at styrke tilflytningen af ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.

Hent liste over boligområder, der kan benytte kombineret udlejning, december 2018

Kommunen skal hvert år sende et indberetningsskema til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, hvis den har besluttet at anvende kombineret udlejning. Skemaet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hvert år senest den 1. september. Opgørelsesperioden gælder fra 1. juni til 31. maj. Indberetningsskemaet sendes til almenbolig@tbst.dk

Find skemaet her.

Se de almindelige regler om udlejning af almene familieboliger her.

Se de særlige regler om udlejning af boliger i udsatte boligområder her.
Mere information
Love og regler

Reglerne om kombineret udlejning fremgår af § 51 b i almenboligloven.

Almenboligloven

Se Vejledning om kombineret udlejning i alment byggeri på retsinformation.dk (nyt vindue)


Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 16.08.2019