Balanceleje

De almene lejeboliger er omfattet af den almene lejelov. Efter reglerne heri fastsættes den samlede husleje for boligerne i en afdeling, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter. Det princip hedder balancelejeprincippet.

Der må således ikke budgetteres med overskud på afdelingernes drift. Dog kan der for at undgå hyppige lejereguleringer budgetteres med et mindre beløb til uforudsete udgifter.

Lejen for den enkelte bolig fastsættes på grundlag af en vurdering af boligernes indbyrdes brugsværdi. Det vil sige, at der fastlægges en fordelingsnøgle efter boligernes brugsværdi. Hvis den indbyrdes værdi anses at være nogenlunde ens, kan fordelingen ske i forhold til boligernes areal.

På afdelingsmødet vedtages hvert år et driftsbudget. Hvis den gældende leje ikke kan dække driftsudgifterne, skal lejen med tre måneders varsel forhøjes, så der igen er dækning.

Udføres der forbedringer i afdelingsboliger, skal udgifterne hertil fordeles på de boliger, hvor forbedringerne er udført, i forhold til den forøgede brugsværdi.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 17.06.2019