Tilsyn med almene boliger

Kommunerne har pligt til at føre tilsyn med almene boliger og sikre, at gældende regler for almene boliger følges.

Har du spørgsmål, eller mener du, at gældende regler overtrædes af boligorganisationen, skal du derfor henvende dig til din kommune. Hvis du ikke mener at kommunen overholder sin tilsynspligt, kan du henvende dig til Ankestyrelsen, men Ankestyrelsen vurderer selv, om der er tilstrækkelig anledning til at foretage sig noget i anledning af din henvendelse.

Ankestyrelsen kan ikke tage stilling til, om en kommune har handlet rimeligt eller hensigtsmæssigt, men kun til om de gældende regler er overholdt.

Sager afgjort af Ankestyrelsen kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet., der så afgør, om det vil tage sagen op til behandling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan vejlede generelt om gældende regler om almene boliger og hjælpe med fortolkningen af disse.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.01.2019