En friplejeboligbebyggelse er en privat udlejningsejendom, der består af plejeboliger og serviceareal for personer med omfattende behov for service og pleje.

Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning, men kommunen kan efter aftale få anvisningsret til en eller flere boliger i en friplejeboligbebyggelse.

Friplejeboligloven er ændret ved lov nr. 527 af 29. april 2015. Dette indebærer bl.a., at der ikke længere gælder en årlig kvote for etablering af nye friplejeboliger. Der sker således ikke længere en årlig udmelding af kvote. I stedet kan ansøgning om godkendelse af en bygning som friplejeboliger indsendes og behandles løbende over hele året.

Etablering af friplejeboliger

Friplejeboliger kan etableres med eller uden offentlig støtte i følgende ejendomme:

  • Boliger, der etableres ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke er opført med offentlig støtte. Til disse boliger er det muligt at søge offentlig støtte inden for en årlig ramme på 225 boliger. Støtte tildeles efter et først-til-mølle princip. Ansøgninger modtaget inden for samme døgn ligestilles. Hvis der inden for samme døgn modtages flere ansøgninger, end det er muligt at yde støtte til, gives støttetilsagn til den ansøger, hvis boliger ligger i den kommune, hvor der er etableret eller er godkendt etablering af det laveste antal friplejeboliger pr. indbygger, og hvor antallet af friplejeboliger kan rummes inden for den årlige ramme. Står flere herefter lige, gives betinget tilsagn efter lodtrækning
  • Ved nybyggeri eller ombygning uden offentlig støtte
  • Ved omdannelse af eksisterende ejendomme, der bebos af personer med et plejeboligbehov, hvis ejendommen er ejet og drevet af private. En evt. løbende støtte fortsætter uændret efter omdannelsen
  • Ved nyerhvervelse af bygninger, der umiddelbart skal tages i brug som friplejeboliger. En evt. løbende støtte fortsætter uændret, hvis det støttede lån kan overtages af friplejeboligleverandøren. I modsat fald ophører støtten
  • Ved leje af egnede lokaler. Sådanne friplejeboliger kan kun etableres uden støtte

Der åbnes for ansøgning om godkendelse og støtte den første hverdag efter 1. januar.

Ansøgning om godkendelse og støtte skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ansøgning om certificering som friplejeboligleverandør sendes til Sundhedsstyrelsen.

Læs om certificering som friplejeboligleverandør hos Sundhedsstyrelsen.

Spørgsmål om afregningspriser rettes til Sundheds- og Ældreministeriet.
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 21.06.2019