Byggeriets regler

Byggeriet i Danmark er hovedsageligt reguleret af byggeloven og bygningsreglementet, mens relationerne mellem byggeriets parter baserer sig på frivillige aftaledokumenter.

Byggeloven

Byggeloven er den rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Byggeloven indeholder desuden reglerne om byggeskadeforsikring og om markedskontrol med byggevarer.

Bygningsreglementet
Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Der er f.eks. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, indretning og materialevalg. Samtidig er det i bygningsreglementet, at energikravene til byggeriet findes.

Det gældende bygningsreglement findes på hjemmesiden bygningsreglementet.dk. Her findes også vejledning og svar på ofte stillede spørgsmål til de enkelte bestemmelser.

Overtrædelse af såvel byggeloven som bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

Frivillige aftaledokumenter
Bygge- og anlægsbranchen benytter frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og anlægsarbejder og rådgivning i tilslutning hertil.

Disse standardvilkår kaldes "Almindelige betingelser", i daglig tale kaldet AB.
Sidst opdateret: 17.09.2019