Byggeskadeforsikring

Når en professionel bygherre, f.eks. et typehusfirma, bygger en ny boligenhed til en forbruger, har den professionelle bygherre pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Forsikringen dækker alvorlige byggeskader, der stammer fra byggeriet.

Reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008 og indfører krav om, at en professionel bygherre, der bygger helårsbeboelse til en forbruger, tegner en byggeskadeforsikring. Forsikringen gælder i 10 år.

Formål med forsikringen
Formålet med ordningen er især at styrke forbrugerens retsstilling ved at give adgang til en mere enkel proces og adgang til skadesudbedring eller erstatning fra forsikringsselskabet, hvis der konstateres en alvorlig byggeskade i en nyetableret boligenhed – hvad enten der er tale om et nyt hus eller en ny lejlighed.

I tilfælde af, at der konstateres en dækningsberettiget skade, sørger forsikringsselskabet enten for at iværksætte en udbedring af skaden eller for at udbetale erstatning til ejeren af boligen. 

Samtidig skal forsikringen bidrage til at forebygge væsentlige byggeskader i boligenheder og dermed øge kvaliteten i det private boligbyggeri. 

Ordningen blev indført efter en række sager, hvor forbrugere ikke kunne få dækket eller udbedret f.eks. skimmelsvamp, der var opstået i forbindelse med opførelsen af et nyt hus.

Læs mere om den obligatoriske byggeskadesforsikring på Boligejer.dk

Link til Byggeskadeforsikringssystemet (kræver login)

Reglerne om forsikringen
Reglerne om obligatorisk byggeskadeforsikring fremgår af byggelovens kapitel 4A. Her er det blandt andet beskrevet, at den professionelle bygherre samtidig med ansøgning om byggetilladelse skal sende dokumentation til kommunen, der viser, at et forsikringsselskab har givet et tilbud på en byggeskadeforsikring.  I vejledning om byggeskadeforsikring er regelsættets formål og indhold nærmere beskrevet.

I bekendtgørelse om byggeskadeforsikring er blandt andet forsikringsselskabernes pligter beskrevet, ligesom der er eksempler på dækningsberettigede skader.

Har du spørgsmål kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på info@tbst.dk.

Indeksregulering af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2017

Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, jf. § 14 i bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. Størrelsen af selvrisikoen blev ved ikrafttræden 1. april 2008 fastsat til 10.000 kr. ved en enkelt skade og 20.000 kr. ved flere skader. Beløbene skal reguleres hvert tredje år efter Danmarks Statistiks (DST) nettoprisindeks på basis af indeksværdien i september måned i året før reguleringen. Du kan læse mere om indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2017 her.

Sidst opdateret: 29.08.2019