Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der kan trænge ind i bygningerne fra undergrunden. Der har været krav om radonsikring siden 1998 og der er konkrete anbefalinger til det eksisterende byggeri.

Det er den professionelle bygherre, der skal sørge for, at kravene til radonsikring er overholdt ved opførelsen. Det er dog altid ejeren, der overfor kommunen er ansvarlig for, at huset er lovligt.

Som bygningsejer er man forpligtet til at vedligeholde bygningen, så den ikke frembyder fare eller er sundhedsskadelig for brugerne af ejendommen. En lovpligtig radonsikring skal således også vedligeholdes.

En radonsikring i eksisterende byggeri kan udføres på forskellig måde, f.eks. tæthed i konstruktionen og/eller ventilation og luftskifte. Hvis membranen i bygningen forgår i bygningens levetid, har bygningsejeren pligt til at udskifte membranen eller på anden måde sikre, eksempelvis i form af øget ventilation, at radonniveauet ikke overstiger det på opførelsestidspunktet fastsatte maksimale niveau.

Anbefalinger til radonniveauet i eksisterende byggeri
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at bygningsejerne nedbringer radonniveauet i eksisterende byggeri, hvis det overskrider 100 Bq/m3.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler at, der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.

Radonguiden kan man læse mere om hvilke forbedringer der kan foretages.

Regler for byggeri
Bygningsreglementet stiller krav om, at alt nybyggeri skal radonsikres, så der sikres et radonniveau under 100 Bq/m3 i nybyggeri.

Det er bygherren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes. Hvis man køber et nybygget hus og efterfølgende måler et radonniveau over 100 Bq/m3, har bygherren således ikke opfyldt bygningsreglementets krav om radonsikker konstruktion.

Mere information – konkrete anvisninger
Der er udarbejdet konkrete SBi anvisninger på, hvordan korrekt radonsikring udføres i nybyggeriet og metoder til måling samt udarbejdet konkrete anvisninger til radonsikring af eksisterende byggeri.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejdet med Statens Institut for Strålebeskyttelse, Kræftens Bekæmpelse og med støtte fra Realdania udviklet hjemmesiden Radonguiden, hvor bygningsejerne kan læse om risikoen for radon, hvordan man måler radon og læse konkrete anvisninger til, hvordan man i det eksisterende byggeri kan sænke radonniveauet.

Sidst opdateret: 19.09.2019