Evalueringsrapport - Skæve boliger og deres anvendelse marts 2017

Efter ti år som forsøgsordning blev muligheden for etablering af skæve boliger i 2009 tilføjet i almenboligloven (BEK 138, 17/02/2009). Formålet med at støtte etableringen af skæve boliger var at give målgruppen af hjemløse med sammensatte problemstillinger en fast bolig i omgivelser, der kunne imødekomme deres særlige behov. Med ordningen har kommunerne mulighed for at søge om et tilskud på op til kr. 400.000 pr. bolig, der gives som et engangsbeløb til etableringen af skæve boliger. Der er tale om permanente boliger, der skal udlejes efter den almene leje-lovs bestemmelser.1 Der er givet tilsagn om tilskud til i alt 504 boliger under ordningen i perioden 1999-2015, hvoraf 475 er taget i brug ifølge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets opgørelse. Hjemløshed er en voksende problematik i Danmark, og antallet af hjemløse borgere er steget støt siden 20092. Der er i flere kommuner mangel på billige boliger, der kan betales af borgere, som er på kontanthjælp eller førtidspension. Siden 2013 har den årlige bevilling i puljen til etablering af skæve boliger været på 14 mio. kr., og ordningen er en mulighed for at skabe passende økonomiske rammer for etablering af disse boliger til hjemløse borgere, der ikke kan rummes i ordinære boligafdelinger. Alligevel søger kommunerne ikke de afsatte midler i fuldt omfang. Afsættet for denne evaluering er derfor at undersøge, hvordan ordningen har været anvendt, og hvilke barrierer der kan være for, at kommunerne anvender ordningen.
Publiceret:05-04-2017
Lov type: Evaluering
Lov emne: Bolig og Byfornyelse
Sidst opdateret: 29.01.2018