Branchepanel for Havne

Som opfølgning på en af anbefalingerne i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens evaluering af implementeringen af reglerne for maritim sikring samt efter drøftelse i Rådet for Danske Erhvervshavne i oktober 2014, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen etableret et branchepanel.

Branchepanelet skal bidrage til en styrket dialog mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og havneområdets aktører, så der opnås en god gensidig forståelse af overordnede problemstillinger vedrørende regulering, tilsyn og godkendelser inden for markedsmæssige forhold, security, fragt- og passagerforhold inden for havneområdet. Branchepanelet udvælger, hvor muligt, årligt 2-3 områder, hvor der er særligt behov for at vejlede branchen samt udbrede best practice m.v.

Branchepanelet drøfter bl.a. ny national og international regulering for at sikre effektiv regelimplementering og varetagelse af danske interesser i EU-komitearbejde m.v. Branchepanelet giver endvidere feed-back på styrelsens godkendelses- og tilsynspraksis.

Branchepanelet drøfter, hvordan dialogen mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen struktureres mest hensigtsmæssigt. Branchepanelet skal ikke gå i dybden med enkeltsager eller teknisk komplekse forhold. Der vil i stedet blive mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper til at håndtere sådanne sager/forhold.

Branchepanelet sammensættes med repræsentationer fra havneområdet i bred forstand:

 • Danske Havne
 • Danske Havnevirksomheder
 • Danske Maritime
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Danske Rederier
 • Danmarks Skibsmæglerforening
 • Søfartsstyrelsen
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Transport og Logistik
 • Sikkerhedsbranchen

Branchepanelet mødes typisk 2 gange årligt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen leder og sekretariatsbetjener møderne

Sidst opdateret: 05.07.2019