Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Her kan du læse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) rolle som VVM-myndighed på havne-, vej- og jernbaneområdet samt på Femern Bælt- og Storstrøm-forbindelserne.

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Det er kort sagt en procedure, VVM-myndigheden skal anvende, inden der kan gives tilladelse et projekt for at sikre, at miljøet ikke tager skade, hvis projektet gennemføres. Ikke alle projekter er VVM-pligtige. I disse tilfælde vurderer VVM-myndigheden, om der skal laves en VVM-redegørelse.

Natura 2000

Natura 2000 er en række nærmere definerede områder, der er beskyttet af såvel EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv som af EU’s habitatdirektiv. Når TBST behandler ansøgninger som VVM-myndighed, træffer vi samtidig afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af, om projektet påvirker et nærtliggende natura 2000-område – en såkaldt konsekvensvurdering. 

Havne og VVM

Hvis du vil udvide, ændre, renovere eller uddybe en erhvervshavn, skal du søge TBST om tilladelse. En erhvervshavn er en havn, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer eller landinger af fisk. Styrelsen er samtidig VVM-myndighed.

Drejer det sig om en lystbådehavn, skal du ansøge hos Kystdirektoratet.

Ønsker du søge om tilladelser, skal du søge via virk.dk.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling her.

Statslige veje og VVM

Hvis du vil etablere ny statslige vej eller ønsker du at udvide eller ændre allerede eksisterende statslig vej, skal du søge om tilladelse hos TBST.

Er projektet vedtaget ved lov, skal du ikke søge om tilladelse.

Ønsker du at søge om tilladelse til et vejprojekt, så skal du søge via virk.dk.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling her.

Statslig jernbane og VVM

Hvis du vil etablere ny jernbane eller foretage udvidelser eller ændringer på en eksisterende jernbane, skal du søge om tilladelse hos TBST.

Er projektet vedtaget ved lov, skal du ikke søge om tilladelse.

Ønsker du at søge om tilladelse til et jernbaneprojekt, så skal du søge via virk.dk.

Læs mere om ansøgningsprocessen og styrelsens sagsbehandling her.

Femern Bælt-forbindelsen

TBST er VVM-myndighed for ændringer og udvidelse af Femern Bælt-forbindelsen. Vi skal derfor vurdere og give tilladelser til udvidelser og ændringer af forbindelsen..

Ønsker du at søge om ændring eller udvidelse af projektet, skal du søge via virk.dk.

Du kan læse mere om styrelsens sagsbehandling her.

Storstrøms-forbindelsen

TBST er VVM-myndighed for ændringer og udvidelse af Storstrøms-forbindelsen. Vi skal derfor vurdere og give tilladelser til udvidelser og ændringer til projektet.

Ønsker du at søge om ændring eller udvidelse af projektet, skal du søge via virk.dk.

Du kan læse mere om styrelsens sagsbehandling her.
Kontakt
Specialkonsulent
Christina Bergendorff
Sidst opdateret: 30.08.2019