Godkendelser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har ansvaret for at godkende såvel infrastruktur som rullende materiel (køretøjer) samt de tekniske og trafikale sikkerhedsregler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til opgave at sikre, at dansk og europæisk jernbanelovgivning bliver fulgt, at jernbanen i Danmark har en høj sikkerhed, og at der skabes grobund for en europæisk jernbane, hvor hindringerne for jernbanetrafik på tværs af landegrænserne fjernes (interoperabilitet).

Derfor skal al ny infrastruktur og rullende materiel som udgangspunkt have en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at måtte benyttes til drift.

Nye regler og ændringer af tekniske og trafikale sikkerhedsregler skal også godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det sker efter indstilling fra den enkelte infrastrukturforvalter eller jernbanevirksomhed.

Ved teknisk komplicerede, længerevarende og ressourcekrævende anlægsprojekter tilbyder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den ansvarlige projektejer en række serviceydelser igennem hele projektfasen. Det sker for at minimere projektejers risici i projektet.

I forbindelse med ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til et delsystem i jernbaneinfrastrukturen eller rullende materiel skal ansøgere anvende en uafhængig assessor til at bedømme, om sikkerheden i jernbaneprojektet er i orden. Læs mere om godkendelse af assessorer her.
Sidst opdateret: 15.07.2019