TSI'er

TSI’er (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet) er EU harmoniserede tekniske krav, der skal understøtte en åben og grænseoverskridende jernbane.

TSI’er indeholder bl.a. krav til infrastrukturen og det rullende materiel. Kravene skal opfyldes og verificeres af en uafhængig 3. part (se også under bemyndigede organer, NoBo) i forbindelse med nyanlæg eller nye tog samt større ændringer i den eksisterende infrastruktur og/eller tog. Opfyldelsen af TSI-krav indgår i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering om udstedelse af ibrugtagningstilladelser.

Metro- og letbanesystemer, S-tog, veteranbaner og privatejet infrastruktur til ejerens egen godstransport er undtaget fra anvendelsen af TSI’er.

Der findes følgende TSI’er for de forskellige delsystemer på jernbaneområdet:

  • TSI Infrastruktur, INF (krav til spor, sporskifter, broer, tunneler, perroner mv. i jernbaneinfrastrukturen
  • TSI Energi, ENE (krav til kørestrømsanlæg mv.)
  • TSI Sikkerhed i jernbanetunneller, SRT (krav til tunnelsikkerhed, som har relevans for såvel jernbaneinfrastrukturen som rullende materiel)
  • TSI for bevægelseshæmmede, PRM (krav til perroner, adgangsveje, rullende materiel mv. af hensyn til personer med reduceret mobilitet)
  • TSI Togkontrol- og kommunikations-delsystemerne, CCS (krav til styringskontrol og signaler, herunder krav til ETCS og GSM-R)
  • TSI Lokomotiver og passagervogne, LOC&PAS (krav til køretøjers konstruktion, interoperabilitet og tekniske kompatibilitet med jernbaneinfrastrukturen)
  • TSI Rullende materiel — godsvogne, WAG (krav til køretøjers konstruktion, interoperabilitet og tekniske kompatibilitet med jernbaneinfrastrukturen
  • TSI Rullende materiel — støj, NOI (krav til støjbegrænsning for det rullende materiel)
  • TSI Drift og trafikstyring, OPE (krav til drift og trafikstyringsregler samt faglige kvalifikationer, sprogkompetencer, sundheds- og sikkerhedsbetingelser gældende for personale, der udfører sikkerhedskritisk arbejde i forbindelse med tog, der kører over landegrænser)

Derudover findes der to TSI’er, der er møntet direkte på virksomhederne: TSI’erne for Trafiktelematik for henholdsvis person- og godstrafikken (TSI TAP og TAF).

Mere information
Sidst opdateret: 15.07.2019