Trafikale analyser

En vigtig del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde er at udarbejde trafikale analyser, der varierer i såvel omfang som detaljeringsgrad.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får bemyndigelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til at udføre de strategiske analyser, der er indledende analyser inden der tages stilling til om et projekt skal udføres. Formålet med de strategiske analyser er at bidrage til at kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. Dette sker som oftest i forbindelse med indgåelse af politiske aftaler, som f.eks. aftaler om trafik.

Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udført den strategiske analyse, er det op til en politisk behandling at beslutte den videre udmøntning af analysens forslag og resultater.

Formål
Fælles for de strategiske analyser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder, er, at de har et eller flere af følgende formål:

  • at kortlægge behov for udvikling af togtrafikken
  • at danne grundlag for tildeling af banekapacitet til passagertrafik hhv. godstrafik
  • at danne grundlag for indkøb af passagertrafik
  • at danne grundlag for koordinering mellem jernbanen og de øvrige trafikformer
  • at fungere som input til planlægningen af investeringer i jernbanenettet.

Ofte udarbejdes analyserne i samarbejde med andre aktører på det trafikale område, for eksempel tog-operatører, regionale trafikselskaber, Vejdirektoratet og Banedanmark.

Baneprojekter
En nærmere beskrivelse af projekterne kan læses i den statslige Trafikplan.
Derudover beskrives nogle af de kommende baneprojekter på Banedanmarks hjemmeside.

Kontakt
Specialkonsulent
Signe Arrhenius
Chefkonsulent
Dorte Wadum
Sidst opdateret: 15.07.2019