Forundersøgelse af automatiske S-tog til Roskilde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder en forundersøgelse af automatiske S-tog til Roskilde. Undersøgelsen ventes færdig i 2019.

Med aftalen om "Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet" af 13. december 2017 besluttede regeringen (V, LA og KF), Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at der som led i en automatisering af S-banen, også skal undersøges en mulighed for automatiseret S-togs drift mellem Høje Taastrup – Roskilde. Det fremgår af den politiske aftale, at:

”Parterne er enige om, at der kan være perspektiver i at udvide betjeningen med automatisk S-tog til Roskilde. Parterne noterer sig dog samtidigt, at dette vil fordre anlægsinvesteringer, der ikke p.t. er anvist finansiering til. Parterne er derfor enige om, at der senest medio 2019 skal foreligge en forundersøgelse af mulighederne for – og investeringsomfanget knyttet til – automatisk S-togsdrift til Roskilde”.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemfører på den baggrund en forundersøgelse af automatisk S-togsdrift til Roskilde. Den udarbejdes på fase 1-niveau, jf. principperne i Ny Anlægsbudgettering. Det tekniske udgangspunkt for undersøgelserne af automatisk drift er Rambøll/Parsons analyse fra 2017, som lå til grund for den politiske aftale.

Der undersøges desuden om der er fordele ved en omlægning til først konventionel S-banedrift, og dernæst, som politisk aftalt, til automatisk S-banedrift drift.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede i 2011: ”Screening af S-togbetjening til Roskilde og Helsingør”, som led i de strategiske analyser i Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009.

Kontakt
Specialkonsulent
Signe Arrhenius
Sidst opdateret: 30.08.2019