Stationsstruktur i Danmark

En screening af det statslige jernbanenet udenfor hovedstadsområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en rapport gennemført en overordnet screening af stationsstrukturen på det statslige jernbanenet i Danmark udenfor hovedstadsområdet.

I rapporten vurderes dels muligheden for at åbne stationer i byområder, der hidtil ikke har været togbetjent. Dels vurderes det, om det kan være relevant at lukke eksisterende stationer, som kun benyttes i beskedent omfang i dag.

Undersøgelsen omfatter 116 potentielle nye stationslokaliteter langs de statslige baner. Disse ligger typisk i dels mindre selvstændige bysamfund uden station, dels i større byer med nogen afstand til den eksisterende station. De undersøgte lokaliteter er særligt koncentreret på visse banestrækninger som f.eks. i den østlige del af Jylland og andre strækninger, hvor et stort antal stationer blev nedlagt især i 1970’erne.

Undersøgelsen omfatter desuden 38 eksisterende stationer på de statslige baner, som er undersøgt mhp. eventuel lukning. Disse er udvalgt ud fra et kriterium om, at der til og fra stationen i alt foretages mindre end 100 rejser på en hverdag. De fleste af disse stationer ligger på Fyn og i det vestlige Jylland.

Undersøgelsen er en metode- og datamæssig opdatering af en tidligere screening af stationsstrukturen, som daværende Banestyrelsen gennemførte i 2001. 

Kontakt
Fuldmægtig
Jan Jørgensen
Sidst opdateret: 30.08.2019