FAQ vedr. bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område

Læs også Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens information om de nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område her.

Læs også om forventninger til regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt område her.

Kræves der nu særlig tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at flyver over privat ejendom?
Reglerne i § 10 stk. 2 punkt 11 siger, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give en særlig tilladelse til flyvning over privat ejendom. Denne regel anvendes kun, hvis der efter § 12, stk. 2 ikke gives tilladelse fra ejeren og arbejdet med dronen ikke sker som led i udførelse af arbejde, som efter anden lovgivning giver adgang til ejendommen. Ønskes der tilladelse til droneflyvning over privat ejendom skal ejeren give tilladelse og hvis tilladelsen fra ejeren foreligger skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke give nogen tilladelse.

Hvornår træder reglerne i kraft?

De nye regler for flyvning med droner i bymæssigt område træder i kraft 1. september 2016. Nye regler for flyvning med droner udenfor bymæssigt (herunder også modelfly) forventes at træde i kraft 1. januar 2017.

Defineres kategori af droner ikke længere ved kinetisk energi?
Nej, droner kategoriseres nu ved vægt, dog med specielle regler for droner der flyver mere end 50 km/t.

Kan man betragte en kameraoperatør som dronefører således at vedkommende må opholde sig i sikkerhedsområdet?
Ja.

Findes der (fortsat) en kategori for mikrodroner (mindre end 250 g) hvor reglerne er lempeligere?
Nej. Lovforslaget indeholder muligheder for at transport og bygningsministeren kan udstede særlige lempelige regler for mikrodroner. Denne mulighed vil indtil videre ikke blive udnyttet. Droner under 250 g skal derfor opfylde de samme regler som droner over 250 g. Heraf medfører også at flyvning i bymæssigt område kun er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed, også for droner under 250 g.

Hvor indhenter man information om restriktioner i brugen af luftrum?
Det gør man via NOTAM systemet som findes på www.briefing.naviair.dk. Naviair arbejder med at lave en særlig udgave af dette system specielt rettet på droneflyvning.

Vil de dispensationer der er udstedt inden bekendtgørelsen træder i kraft 1. september 2016 forsat gælde?
Bekendtgørelsen stiller krav til, at droneføreren skal have et dronebevis for at måtte flyve med drone i bymæssigt område. Bekendtgørelsen stiller også en række andre krav til flyvning med droner i bymæssigt område. Alle disse krav skal opfyldes, uanset om man har en dispensation udstedt før 1. september 2016. Personer der optræder på en gyldig dispensation som dronefører vil dog ikke skulle opfylde kravet om dronebevis før 1. september 2017, og vil kunne få udstedt dette ved at opfylde erfaringskravene, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Hvis man i sin dispensation har lov til at uddanne nye droneførere internt i eget firma efter et godkendt uddannelsesprogram, gælder denne rettighed så efter 1. september 2016?
Nej, fra 1. september skal alle nye droneførere uddannes på en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt skole efter de krav der er opstillet i bekendtgørelsen. Hvis en virksomhed ønsker at uddanne droneførere er det muligt at ansøge om at blive godkendt til det efter de gældende regler.

Er der lavet om i regler for overflyvning af naturfølsomme områder?
Nej, reglerne jf. BL 7-15 er de samme. Særlige tilladelser til flyvning i naturfølsomme områder udstedes kun på baggrund af anbefaling fra Naturstyrelsen, hvor der er foretaget en vurdering af konsekvenserne ved de påtænkte flyvninger.

Bliver maksimal højde for droneflyvning hævet?
Ja for flyvning over bymæssigt område hæves den maksimalt tilladte højde til 120 m over terræn. Udenfor bymæssigt område gælder fortsat maksimalt tilladt højde på 100 m over terræn. 

Hvad indebærer det at få en særlig tilladelse til flyvning med forhøjet risiko?Man skal fremsende en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor man redegør for hvilken tilladelse man ønsker, hvordan man påtænker at udføre flyvningen samt en risikovurdering heraf.

Hvilke krav stilles der til den logbog hvor flyvninger skal føres?
Logbogen skal indeholde de i bekendtgørelsen anførte oplysninger, dække flyvninger mindst 2 år tilbage og kunne fremvises på forlangende. Hvis disse krav opfyldes af et IT system der logger disse oplysninger lever man op til krav om logbog.

Gælder krav til flyve-og sikkerhedsområde også udenfor bymæssigt område?
Nej, her gælder BL 9-4 indtil 31. december 2016. Herefter vil en ny bekendtgørelse stille krav til flyve-og sikkerhedsområde.

Sidst opdateret: 07.11.2019