Droneflyvning på Færøerne

Her på siden kan du læse mere om reglerne for droner på Færøerne. Dronerne kaldes også Unmanned Aircraft Systems (UAS). Endvidere ses hvordan du ansøger om at blive godkendt uddannelsessted.

Reglerne for flyvning med droner på Færøerne fremgår af luftfartsloven samt BL 9-4.  Hvilket af regelsættene der gælder for droner afhænger af en drones vægt og anvendelse.

Droner, som ikke vejer over 25 kg
For droner, som ikke vejer over 25 kg, gælder reglerne i BL 9-4, som du finder i boksen til højre.
Disse droner er inddelt i 3 kategorier.
• Kategori 1A – 0-1½ kg.
• Kategori 1B – 1½-7 kg.
• Kategori 2 – 7-25 kg.

Droner over 25 kg
Er der tale om en drone der vejer over 25 kg gælder reglerne i luftfartsloven.

Dispensation
Der udstedes dispensation til virksomheder efter luftfartsloven og til virksomheder og droneførere efter BL 9-4 i henhold til den praksis som fastlagt i AIC B 08/14 og AIC B 13/18 (dispensationstilladelse).
Virksomheder/institutioner og droneførere kan ansøge om dispensation, hvis det er foreneligt med de hensyn som ligger til grund for bestemmelserne.

Det forudsættes at:
•    Dronen anvendes til test og/eller forskning
•    Dronen anvendes til kommercielle formål
•    Dronen er dækket af gyldig ansvarsforsikring
•    Droneflyvningen sker under behørig hensyntagen til luftfartens sikkerhed og almene interesser i øvrigt

Styrelsen har fastsat to praksisser for, hvorledes der kan søges om dispensation fra reglerne i BL 9-4  - dvs. dispensation fra reglerne gældende for droner under 25 kg.

Styrelsen kan dispensere fra BL 9-4 efter AIC B 08/14. Det følger af denne praksis, at der indsendes en ansøgning til styrelsen, hvori en virksomhed med en eller flere droneførere opstiller en driftshåndbog for flyvning med droner. De droneførere som skal omfattes at dispensationen, skal kunne dokumentere en vis erfaring med flyvning med droner og eventuelt skulle aflægge en praktisk prøve overfor styrelsen.

Styrelsen har endvidere fastsat i AIC B 13/18 muligheden for, at udstede dispensation til flyvning med drone på Færøerne til en dronefører, såfremt denne har erhvervet sig et dronebevis jf. bkg. nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

I forbindelse med en dispensation, vil det være et vilkår for alle kategorier af droner, at de operationelle bestemmelser i bydronebekendtgørelsen overholdes.
 
Hvordan ansøger jeg om dispensation?
Styrelsen foretager behandlingen af ansøgninger. For at søge om dispensation, og dermed blive ’godkendt droneoperatør’, skal du indsende Ansøgningsskema– som findes i højre kolonne til mailadressen: info@tbst.dk.

Efterfølgende skal du levere følgende dokumenter til styrelsen:
  1. Ansøgningsskema – som findes i højre kolonne alt efter dronens vægt
  2. Dokumentation for tegningsberettigelse (Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)
  3. Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter
  4. Beskrivelse og foto af drone-typen (benævnelse/fabrikant), dimensioner og øvrige tekniske specifikationer, samt en redegørelse for, hvordan de tekniske krav opfyldes
  5. Pilotens navn og personnummer, samt redegørelse for erfaring med flyvning af typen
  6. Kopi af ansvarsforsikring, som skal være i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning (EG) nr. 785/2004 af den 21. april 2004
  7. Virksomhedens driftshåndbog (er ikke det samme som luftfartøjets instruktionsbog), se evt. vejledning i højre kolonne.
eller
  1. Droneførerens navn og dronebevis
Til uddannelsessteder på Færøerne
Virksomheder der ønsker at blive godkendt på Færøerne som uddannelsessted for droneførere kan henvende sig til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (styrelsen) for nærmere information om forventede krav og godkendelsesproces.
 
Sagsbehandling af ansøgning om at blive godkendt som uddannelsessted for droneførere afregnes efter den gældende timesats for sagsbehandling i styrelsen. Ansøgningsskema findes her.Spørgsmål og svar

Vi opdaterer løbende listen.

Svar på ofte stillede spørgsmål

 

Kontakt
Ved spørgsmål om droner
info@tbst.dk eller +45 72218800

Ved dispensationsansøgning

Send ansøgning til: info@tbst.dk
Sidst opdateret: 07.11.2019