Vådområder og andre anlæg der tiltrækker fugle

Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen er myndighed for de flyvesikkerhedsmæssige forhold for fugle og vildt i relation til dansk luftfart.
 
Fugle og vildt kan i sammenhæng med luftfart udgøre en særdeles uheldig og farlig blanding. I løbet af et kalenderår vil der typisk være 200-250 rapporterede sammenstød med fugle og vildt ved danske lufthavne.
 
For at få det bedst mulige erfaringsmateriale er der i dansk luftfartslovgivning fastsat krav om, at sammenstød mellem flyvemaskiner og fugle/vildt – bird strikes - skal indberettes til Trafik- og Byggestyrelsen. Indberetningerne anvendes i en løbende statistik over bird strikes for de enkelte lufthavne, og den kan anvendes i det forebyggende arbejde, bl.a. til at afgøre, hvor der bør sættes ind.

Trafik- og Byggestyrelsen har sammen med den danske luftfartsbranche etableret Dansk Fuglekollisionskomité. Det er et forum for udveksling af erfaringer med deltagelse af myndigheder, lufthavne, luftfartsselskaber og rådgivere med viden om fugle. Der afholdes to årlige møder, og på møderne drøftes bl.a. konkrete hændelser, statistik, forebyggende arbejde og lovgivningen på området.  Fuglekollisionskomitéen har desuden gennemført projekter med udarbejdelser af tekniske anvisninger og vejledninger om vurdering af naturområder og andre anlæg, der kan tiltrække fugle.
Mere information

Lovgivning

Trafik- og Byggestyrelsen er myndighed for flyvesikkerhed i Danmark, og er dermed også myndighed vedr. fugle/vildt og lufttrafik. Den danske regulering af fugle/vildt og luftfart sker gennem BL 3-16: ”Bestemmelser om forholds-regler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser”. BL 3-16 omfatter alle offentlige flyvepladser, som anvendes til regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med luftfartøjer med en maksimal tilladt startmasse på 10 tons eller derover eller med 20 eller flere passagersæder.
Det betyder, at følgende danske civile lufthavne er omfattet:
København, Billund, Aalborg, Aarhus, Karup, Sønderborg, Esbjerg, Bornholm.
Derudover er Vagar på Færøerne samt Kangerlussuaq og 12 andre, mindre, grønlandske lufthavne omfattet.

Det europæiske luftfartsagentur under EU, EASA, har i 2014 inkluderet reguleringen af lufthavne i en fælles europæisk regulering under forordning 139/2014. Forordningen er trådt i kraft og indfases gradvist frem til 2018. Den nye forordning vil medføre, at flere danske lufthavne vil blive omfattet af reguleringen vedr. fugle/vildt.

Den internationale luftfartsorga-nisation under FN, ICAO, har pub-liceret bestemmelser om fugle/vildt i Annex 14 om flyve-pladser. ICAO har desuden pub-liceret en Airport Services Manu-al om ”Bird control and reduc-tion”.  Manualen er en vejledning i, hvordan myndigheder, lufthavne og andre interessenter kan gribe forebyggelsen mod bird strike an. Vejledningen er revideret i 2011.
Sidst opdateret: 15.01.2019