Ny indrapportering af hændelser

Flyvesikkerhedsmæssige begivenheder behandles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til forordning 376/2014. Blandt andet administrerer styrelsen et indrapporteringssystem, hvor flyvesikkerhedsmæssige hændelser skal indberettes.

Der er tre forskellige typer af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder, der kan indtræffe inden for luftfarten:

  • Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet
  • Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for, at en situation kunne udvikle sig til et havari
  • Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse

Danmark har i mange år haft en obligatorisk indberetningsordning. Siden forordning 376/2014 trådte i kraft d. 15. november 2015 har det også været muligt at indgive frivillige indberetninger for alle, der arbejder inden for luftfarten.

Obligatorisk indberetning

OBS: I forbindelse med den skærpede opmærksomhed på datasikkerhed i EU har Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at brugerne bør orienteres om, at EU-portalen til indberetning af hændelsesdata ikke overholder best practice om at kryptere kommunikation mellem bruger og server. Det betyder, at denne kommunikation ikke er sikret fuldstændigt mod, at personer med adgang til de netværk, trafikken passerer igennem, kan opsnappe data og dermed kompromittere fortroligheden.

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har gjort EU-kommissionen opmærksom på dette forhold. Kommissionen har meddelt styrelsen, at data-trafikken på rapporteringsportalen bliver overvåget løbende. Styrelsen har siden 1. januar 2017 modtaget rapporter via EU-portalen og har ikke kendskab til, at fortroligheden er blevet kompromitteret.

På nationalt plan har Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen indtil videre etableret et alternativ til indberetning via portalen. De beskrives nærmere på www.tbst.dk/indberetning.

Organisationer, der indberetter direkte til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen via E5X-filer er ikke omfattet af den manglende overholdelse af best practice på EU-portalen.

  • Flyvehændelser og flyvesikkerhedsmæssige begivenheder skal indberettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Indberetning Reporting.

    Der kan også aftales en direkte fremsendelse af data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen såfremt man kan opfylde e5x-dataformatet. (se en nærmere beskrivelse af indberetningsmuligheder, dataformater samt vejledning til udfyldelse i boksen til højre).
  • Havarier og alvorlige flyvehændelser behandles af den uafhængige institution Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som løbende offentliggør resultaterne af deres undersøgelser i form af rapporter og redegørelser. Havarier og alvorlige hændelser kan indberettes til Havarikommissionen via hjemmesiden www.hclj.dk

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler de ikke-alvorlige hændelser.

Forordning 376/2014, artikel 4(6) angiver, hvem der er omfattet af obligatorisk indberetning. Forordningen finder du i boksen til højre.

Vigtigt vedrørende driftsforstyrrelse på EU-portalen

Hvis EU-portalen (aviationreporting.eu) mod forventning er ude af drift, send da en mail til analyse@tbst.dk for flere oplysninger om, hvordan hændelsen skal indberettes indenfor tidsgrænsen på 72 timer.
  

Frivillig indberetning

Med den frivillige indberetning er det alle, der har med luftfart at gøre, som kan indberette begivenheder og nyde samme beskyttelse som den obligatoriske indberetter. Den frivillige indberetning følger i praksis den samme skabelon som den obligatoriske indberetning (se ovenfor).

Om indrapportering

Forordning 376/2014 vægter hensynet til flyvesikkerheden højere end muligheden for, at sanktionere i forhold til enkeltpersoner, da de data, der indberettes, danner grundlag for analyser og indsatsområder, som er til gavn for den samlede flyvesikkerhed.

Forordning 376/2014 sikrer fortrolighed i relation til de informationer, der modtages via indrapporteringen. 

Styrelsen analyserer løbende de indkommende rapporter med henblik på at styrke flyvesikkerheden. En forudsætning for dette er, at observerede forhold indberettes.

Du kan læse mere om indrapportering i dokumentet ’Guidance Material til forordning 376/2014’ som du finder til højre.

Sidst opdateret: 07.11.2019