Høring om nye regler om drift af almene boliger
26.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen), som skal modvirke etablering og opretholdelse af udsatte boligområder, herunder ’hårde ghettoområder’, og skabe alternative udviklingsmuligheder. Bekendtgørelsen er sendt i høring med frist den 22. november 2018.

Den 9. maj 2018 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF en politisk aftale om initiativer på boligområdet, der har til hensigt at modvirke parallelsamfund.

Som konsekvens heraf ændres bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen).

Ændringen skal give boligorganisationerne nye muligheder i forbindelse med salg af almene boliger i ghettoområder og hårde ghettoområder.

Udkastet indeholder følgende ændringer:

1) Ny bestemmelse om, at indtægter fra salg af boliger som led i gennemførelse af en udviklingsplan (dvs. i hårde ghettoområder) med ministerens godkendelse kan bruges ved køb af nye grunde til almene boliger
2) Ny bestemmelse om, at indtægter fra salg af boliger i ghettoområder kan bruges til at sænke huslejen i tidligere almene familieboliger i området, som fremover anvendes (ommærkes) som ungdomsboliger – et såkaldt ommærkningsbidrag.

Desuden præciserer ændringerne, hvad midlerne i boligorganisationens dispositionsfond kan anvendes til.

De nævnte ændringer i driftsbekendtgørelsen er en udmøntning af en ændring af almenboligloven (L38), som er fremsat af transport-, bygnings- og boligministeren den 3. oktober 2018 og på nuværende tidspunkt er til behandling i Folketinget.

Bekendtgørelsens ikrafttræden forudsætter, at Folketinget vedtager lovforslaget. Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med loven den 1. december 2018.

I spalten til højre finder du link til både høringen og til L38.
Kontakt
Specialkonsulent
Jacob Østlund Jacobsen
Sidst opdateret: 26.10.2018