Ændring af bekendtgørelse om VVM-undersøgelser af statslige vej- og jernbaneprojekter
09.02.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som præciserer regelgrundlaget for styrelsens afgørelser om statslige vej- og jernbaneprojekters påvirkning af områder, som er beskyttet og udpeget efter EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver – de såkaldte Natura 2000-områder.

Som VVM-myndighed træffer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgørelse om, hvorvidt bl.a. statslige vej- og jernbaneprojekter er omfattet af VVM-pligten og dermed skal udarbejde redegørelser for projekternes påvirkning af miljøet. Med ændringen af bekendtgørelsen præciseres, at styrelsens kompetence også omfatter at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal laves en vurdering af et projekts påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder.
Kontakt
Specialkonsulent
Christina Bergendorff
Sidst opdateret: 09.02.2018