Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
04.05.2010

Bekendtgørelse nr.459 af 28. april 2010 om interoperabilitet i jernbanesystemet gennemfører interoperabilitetsdirektivet (2008/57/EF). Direktivet fastlægger krav, der skal fremme den fortsatte harmonisering af jernbanen i EU. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 3. maj 2010.

Det overordnede formål med direktiv 2008/57/EF er at forbedre jernbanetransportens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer og nedbryde de barrierer, der hindrer togtrafikken i at køre frit over landegrænserne i EU.

Direktivet indeholder regler, der harmoniserer jernbanetekniske forhold, og regler, der harmoniserer medlemsstaternes procedurer for ibrugtagning af bl.a. infrastruktur, køretøjer, togkontrol og signaler.

I forbindelse med ikrafttræden af det nye direktiv, ophæves bekendtgørelsen der gennemførte de 2 tidligere interoperabilitetsdirektiver (96/48/EF og 2001/16/EF). For projekter der er iværksat i henhold til direktiverne, vil der indtil den 21. juli 2010 være mulighed for fortsat anvendelse af disse to direktiver.

Forskellen på de hidtil gældende interoperabilitetsdirektiver og det nye direktiv er følgende:
 
a) proceduren for godkendelse af køretøjer er præciseret,

b)  udvidelse af beføjelser for bemyndigede organer i processen for EF-         
     verifikation,

c)  der er krav om etablering af et nummersystem for køretøjer,

d)  der er krav om etablering af et register over køretøjstyper.


Interoperabilitetssdirektivet gælder for hele det europæiske jernbanenet, med undtagelse af den infrastruktur og de køretøjer, som medlemsstaterne undtager fra direktivets anvendelse. Følgende infrastruktur og køretøjer undtages i Danmark:

1) metroer, sporvogne og andre letbanesystemer.

2) net, der funktionsmæssigt er adskilt fra resten af jernbanesystemet, og som kun er beregnet til personbefordring i lokal-, by- og forstadsområder, samt jernbanevirksomheder, der udelukkende opererer på disse net. Det vil sige, at S-togs nettet er undtaget.

3) privatejet jernbaneinfrastruktur og køretøjer, der udelukkende bruges på denne infrastruktur til ejerens egen godstransport.

4) infrastruktur og køretøjer, der udelukkende anvendes til lokale, historiske eller turistmæssige formål.

Anvendelsesområdet for TSI’er er i øjeblikket kun TEN-nettet, dvs. de større europæiske strækninger, der udgør ca. halvdelen af det samlede jernbanenet. Ad åre vil TSI’ernes anvendelsesområde blive udvidet til at omfatte hele jernbanesystemet (direktivets art. 1 stk. 4), dog ikke de ovenfor nævnte nationale undtagelser.

Sidst opdateret: 13.02.2019