Forordninger for virksomhedsinternetilsyn og myndighedstilsyn (CSM Monitoring og CSM Supervision)
23.01.2013

”EUs overordnede mål er, at der fra den 1. januar 2020 kun skal være ét sikkerhedscertifikat ”single certifikat” for jernbanevirksomheder i EU".

Forudsætningerne for at kunne overgå til ét certifikat er, at jernbanesikkerhed behandles nogenlunde ens i alle medlemslandene og i denne forbindelse at sikkerhedscertifikater udstedes på et ensartet grundlag. For at det kan lade sig gøre er der udarbejdet en række ”Common safety methods” (CSM) også kaldet ”fælles sikkerhedsmetoder”. Tidligere er CSM Risk assessment og, CSM Conformity assessment gennemført, og nu senest også CSM Monitoring og CSM Supervision.

CSM Monitoring
CSM Monitoring retter sig mod jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne samt enheder med ansvar for vedligehold (ECM), og skal give virksomhederne fælles retningslinjer for at foretage intern revision af deres sikkerhedsledelsessystem.
Det er jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne, der har ansvaret for en sikker drift af jernbanesystemet, og de skal i overensstemmelse med forordningen kontrollere, om alle processer og procedurer i ledelsessystemet, herunder tekniske, operationelle og organisatoriske risikostyringsforanstaltninger, anvendes korrekt og fungerer effektivt for at:

  • sikre, at ledelsessystemet som helhed anvendes korrekt og giver de forventede resultater
  • påpege og gennemføre hensigtsmæssige forebyggende og/eller korrigerende foranstaltninger, hvis der konstateres relevante tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsledelsessystemet.

For virksomhederne betyder forordningen en præcisering af, hvordan virksomhederne skal overvåge interne procedurer og processer ved, at definere hvad, hvordan og hvornår overvågningen skal foregå og dokumenteres. Forordningen præciserer også, at der i tilfælde af afvigelser fra systemet skal udarbejdes en årsagsanalyse, en evaluering samt en kortlægning af årsagerne til disse afvigelser. Endvidere skal der udarbejdes en handlingsplan, som skal sikre at korrigerende og forebyggende handlinger gennemføres korrekt. Handlingsplaner skal angives med en ansvarlig person for gennemførelsen samt fastlagt tidsfrist.

CSM Monitoring´s fulde navn er: ”Kommissionens forordning (EU) Nr. 1078/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere efter modtagelse af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse og af enheder med ansvar for vedligeholdelse ”. Forordningen trådte i kraft den 7. december 2012 og skal anvendes fra den 7. juni 2013. Da CSM monitoring er udstedt som en forordning, er den umiddelbart gældende for virksomhederne, som skal anvende forordningen fra den 7. juni 2013.

Link til CSM Monitoring

CSM Supervision
CSM Supervision retter sig mod de nationale myndigheder og skal give myndighederne fælles retningslinjer for at foretage audit af virksomhedernes sikkerhedsledelsessystem, efter de er blevet tilkendt et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse. CSM Supervison’s fulde navn er: ”Kommissionens forordning (EU) Nr. 1077/2012 af 16. november 2012 om en fælles sikkerhedsmetode for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse”. Forordningen trådte i kraft den 7. december 2012 og skal anvendes fra den 7. juni 2013.
Virksomhederne i Danmark vil ikke mærke nogen mærkbar forskel i den måde, Trafikstyrelsen vil udføre tilsyn på, idet Trafikstyrelsen langt hen af vejen allerede opfylder den nye forordnings krav.

Link til CSM Supervision

Eventuelle spørgsmål til forordningerne kan rettes til Lars A. Froberg tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Sidst opdateret: 20.09.2013