Forord

Denne rapport omhandler udviklingen i den kollektive trafik til og med 2021. Rapporten indeholder en række nøgletal for bl.a. udviklingen i passagerer, billetpriser og tilskud til den kollektive trafik fordelt på de forskellige transportformer.

2021 – endnu et år påvirket af COVID-19 pandemien

Transportsektoren var, ligesom mange andre dele af samfundet, fortsat præget af COVID-19-pandemien i 2021. Således var der færre passagerer og passagerindtægter i den kollektive trafik i 2021 end i årene før 2020. COVID-19 har derfor stor betydning for udviklingen i flere data, tabeller og figurer for 2020 og 2021 i dette års rapport.

Nedenstående figur illustrerer tydeligt, at antallet af påstigere ligger på et lavere niveau i 2020 og 2021 som følge af COVID-19.

 

Figur A - Påstigere i den kollektive trafik i mio. påstigere, 2017-2021

Kilder:  Baner:  Danmarks Statistik. Offentlig bus: Trafikstyrelsen.

 

Den 19. maj 2021 blev der indgået en aftale om en sommer- og erhvervspakke med initiativer, der skulle styrke den danske økonomi set i lyset af COVID-19. Sommer- og erhvervspakken indeholdt flere tiltag på transportområdet, og detaljerne i pakken er uddybet i kapitel 10.

COVID-19 kompensation

Den 28. oktober 2021 indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at videreføre ordningen om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19.

Aftalen betød, at staten påtog sig at kompensere for de nettomerudgifter og de mindreindtægter, som de regionale trafikselskaber havde som følge af COVID-19 i 2021. Der blev bl.a. kompenseret for mindreindtægter fra billetter ift. det budgetterede, samt for merudgifter til eksempelvis indsættelse af ekstrakapacitet, værnemidler og rengøring som følge af COVID-19. Der er endvidere udbetalt kompensation til DSB, Arriva og Metroselskabet i 2021.

De regionale trafikselskaber, som er omfattet af aftalen, er Movia, Midttrafik, Fynbus, NT, Sydtrafik, BAT og de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø. Ærø Kommune har dog ikke søgt om kompensation i 2021. Der er udbetalt 1.047,8 mio. kr. i kompensation for 2021 til de regionale trafikselskaber og ø-kommunerne, jf. nedenstående figur.

 

Figur B Udbetalt COVID-19 kompensation til trafikselskaber i 1.000 kr., 2021

Trafikselskab Udbetalt beløb (1.000 Kr.)
Movia 463.957
Midttrafik 267.263
Fynbus 53.535
NT (Nordjylland) 156.484
Sydtrafik 97.328
BAT (Bornholm) 8.914
Fanø Kommune 261
Samsø Kommune 40
I alt 1.047.782

Kilde: Trafikstyrelsen

 

God læselyst!

Christian Vesterager

Vicedirektør

Trafikstyrelsen har flere roller i forhold til den kollektive trafik. Styrelsen er dels myndighed i forhold til tilsyn, regulering og tilskudsadministration og dels deltager i nogle af de samarbejdsfora, der har til formål at udvikle og skabe sammenhæng i den kollektive trafik. Trafikstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af Trafikplan for den statslige jernbane. Derudover udarbejder Trafikstyrelsen en række analyser af bl.a. nye jernbanestrækninger, indsamler statistik fra de regionale trafikselskaber og overvåger udviklingen i billetpriserne. Trafikstyrelsen er desuden sikkerhedsmyndighed for jernbane og luftfart.

1

Organisering

Staten giver tilskud til offentlig servicetrafik på den statslige jernbane, mens kommuner og regioner tilsvarende giver tilskud til den lokale og regionale kollektive trafik.

Den kollektive trafik har mange aktører. Både stat, region og kommune samt en lang række private aktører har ansvaret for den kollektive trafik i Danmark.

I dette kapitel gennemgås de forskellige aktørers roller i den kollektive trafik. Først banetrafikken, derefter bus- og privatbanetrafikken og til sidst metrodriften i København samt letbanerne i de tre største byer.

1.1

Statens jernbaner

Trafikken på de statslige baner køres på forskellige betingelser. Størstedelen er persontrafik, der udføres som ”offentlig servicetrafik”. Det vil sige trafik, hvor der kan ydes offentligt driftstilskud. Derudover køres der fri trafik (dvs. trafik som ikke køres på kontrakt med staten) samt godstrafik.

For trafikken på det statslige jernbanenet gælder, at staten fastlægger rammerne for trafikken, herunder den økonomiske ramme. Transportministeriet vurderer hvilket betjeningsomfang, der skal være, og dette fastlægges i en kontrakt efter enten forhandling eller udbud. Inden for Banedanmarks kapacitetstildeling og rammerne af kontrakten planlægger operatøren selv trafikken, herunder den præcise køreplan.

På strækninger med forhandlet trafik aftaler Transportministeriet med DSB hvilket betjeningsomfang, der skal køres, og DSB har således opgaven med at køre togene, sælge billetter mv.

På de udbudte strækninger byder operatørerne ind på et bestemt betjeningsomfang. Togoperatøren har derudover samme opgaver som DSB, dvs. køre tog, sælge billetter mv.

Offentlige serviceoperatører på det statslige jernbanenet

DSB

DSB er den største jernbaneoperatør i Danmark. DSB er en statsejet selvstændig offentlig virksomhed, der drives på forretningsmæssige vilkår. DSB kører Intercity-, regionaltogs- og S-togstrafik på forhandlet kontrakt med staten (Transportministeriet). Den nuværende kontrakt løber til og med 2024.

Arriva

Arriva Tog A/S har siden 2003 kørt tog på de midt- og vestjyske strækninger. I foråret 2009 vandt Arriva genudbuddet af de midt- og vestjyske strækninger frem til 2018, hvilket efterfølgende er blevet forlænget til 2020. Arriva Tog A/S’ moderselskab blev i 2010 opkøbt af Deutsche Bahn (DB).

I 2018 genvandt Arriva kontrakten for perioden 2020-2028 med en option på yderligere to år. Arriva har i den nye kontrakt ligeledes ansvaret for at betjene strækningerne Odense-Svendborg og Vejle-Struer, der hidtil har været betjent af DSB. DSB kører dog fortsat enkelte fjerntog på strækningen Vejle-Struer.

Arriva er ligeledes operatør på Vestbanen (Varde-Nr. Nebel). I flere år har mange af togene på Vestbanen kørt direkte til og fra Esbjerg. Arriva kører desuden, i forlængelse af togene Esbjerg – Tønder, til Niebüll i Tyskland, syd for Tønder.

 

Figur 1.1 Togoperatører på statens baner og øvrige baner 2021

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Nordjyske Jernbaner

Fra 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner (NJ) driften i Nordjylland fra DSB. NJ kører nu en sammenhængende togbetjening fra Skørping i syd til Skagen og Hirtshals i nord – delvist på statens baner.

Lokaltog

Fra 13. december 2020 har Lokaltog overtaget driften på den nordlige del af Østbanen fra Køge til Roskilde, som hidtil har været varetaget af DSB. Således kører Lokaltog nu på hele strækningen fra hhv. Rødvig og Faxe Ladeplads via Køge til Roskilde.

Midtjyske Jernbaner

Fra 13. december 2020 har Midtjyske Jernbaner overtaget driften på strækningen Holstebro-Skjern, som hidtil har været kørt af Arriva Tog. Midtjyske Jernbaner kører desuden på strækningen fra Vemb til Thyborøn.

Øvrige operatører på den statslige jernbane

Ud over offentlig servicetrafik, den kontraktbundne trafik, køres også kommerciel trafik. Det vil sige trafik, som ikke køres på kontrakt med staten, men som køres på kommercielle vilkår og uden driftstilskud. Denne trafik omfatter København–Stockholm, hvor SJ er operatør.

1.2

Bus- og privatbanetrafik

Den offentlige bustrafik finansieres – foruden billetindtægter – af kommuner og regioner. Regionerne finansierer privatbanerne og de regionale busruter, mens kommunerne finansierer de kommunale busruter. Dertil yder staten tilskud via en række passagerrabatordninger samt via tilskud til privatbanerne.

Trafikselskaberne blev i 2007 oprettet af regionerne, og hver kommune deltager i trafikselskabet. Fra 2015 og frem har tre ø-kommuner – Ærø, Samsø og Fanø – udmeldt sig fra det regionale trafikselskab og driver nu selv bustrafikken.

Arriva er den klart største busoperatør med 1,9 mio. køreplantimer i køreplanåret 2021/22, jf. figur 1.2. Keolis Danmark A/S, Tide Bus Danmark A/S, Nobina A/S, Umove Vest A/S og AarBus har alle over 500.000 køreplantimer. Kategorien ”Øvrige entreprenører” består af små entreprenører, som hver især har mindre end 50.000 køreplantimer i køreplanåret.

Figur 1.2 Antal buskøreplantimer pr. operatør (1.000 timer), 2021/22

Note: Entreprenørforhold opgøres på baggrund af indgåede kontrakter i september 2021, som derefter ganges med 12.

Kilde: Trafikstyrelsen

1.3

Metro- og letbanetrafik

Metro

Metroselskabet ejes af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som udpeges af hhv. ejerne og Metroselskabets medarbejdere. Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står også for anlægget af Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service på en kontrakt, som har været udbudt.

Cityringen (M3) åbnede i september 2019, mens M4 til Nordhavn åbnede i marts 2020. Begge linjer har derfor kort efter deres åbning været præget af COVID-19. Passagertallet i metroen var også i 2021 påvirket af COVID-19, men var dog højere end i 2020, jf. afsnit 2.3. Metroselskabet har i 2021 modtaget fuld kompensation for selskabets tab som følge af COVID-19 på 709 mio. kr.

Letbaner

Aarhus Letbane ejes ligeligt af Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Den indre strækning af letbanen gik i drift ultimo 2017, mens Odderbanen åbnede i 2018. Grenaabanen gik i drift i 2019. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som er udpeget af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Odense Letbane gik i drift i maj 2022 og kører igennem Odense Midtby mellem Tarup Center i Nord og Hjallese St. i syd. Odense Letbane ejes af Odense Kommune og har en bestyrelse på tre medlemmer udpeget af Odense Kommune.

Hovedstadens Letbane ejes af Region Hovedstaden og 11 hovedstadskommuner. Bestyrelsen består af ni medlemmer, som er udpeget af ejerne. Hovedstadens Letbane kommer til at køre fra Lundtofte St. i nord til Ishøj St. i syd, og forventes at være i drift fra 2025.

2

Udvikling i bus- og togtrafikken

Aktiviteten i den kollektive trafik steg lidt i 2021.

2.1

Den kollektive trafiks andel af den samlede transport

I 2021 udgjorde den kollektive trafik 6,2 mia. personkm ud af det samlede transportarbejde på 75,5 mia. personkm (ekskl. turistbusser og fjernbusser i fast rutefart).

Antal personkilometer for tog har haft en let faldende tendens fra 2017 til 2019, mens niveauet ligger betydeligt lavere i både 2020 og 2021, jf. figur 2.1. Transportarbejdet for de offentlige busser er også faldet over tid, herunder særligt i 2020 og 2021 som følge af COVID-19.

Transportarbejdet for den kollektive trafik er dog steget fra 6,0 mia. personkm i 2020 til 6,2 mia. personkm i 2021, hvilket svarer til en stigning på 3 pct. Til sammenligning er det samlede transportarbejde med alle transportmidler steget med 2 pct. i samme periode.

Den kollektive trafiks andel af det samlede transportarbejde er dermed faldet fra 11,1 pct. i 2019 til hhv. 8,1 pct. i 2020 og 8,2 pct. i 2021, jf. figur 2.2. Det bemærkes, at tallene i dette kapitel er behæftet med en vis usikkerhed.

 

Figur 2.1 Transportarbejde i mio. personkm på transportmidler, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Fjern- og regionaltog

4.961

4.878

4.870

3.047

3.307

9%

S-tog

1.320

1.303

1.304

893

874

-2%

Letbane

-  

14

51

35

39

11%

Metro

342

352

400

288

331

15%

Privatbaner

220

242

261

185

216

17%

Offentlig bus

2.324

2.134

2.247

1.562

1.451

-7%

Kollektiv trafik i alt

9.167

8.923

9.133

6.010

6.218

3%

Bil, varebiler og MC

67.168

68.306

69.740

64.531

66.002

2%

Cykel

2.850

2.880

2.830

2.875

2.803

-3%

Færge og fly

651

666

664

413

511

24%

Total

79.836

80.775

82.367

73.829

75.534

2%

Note: Transportarbejdet er ekskl. turistbusser og fjernbusser.

Kilde: Vejdirektoratet, Danmarks Statistik og Trafikstyrelsen (bus)

 

Figur 2.2 Fordeling af transportarbejdet (personkm) på transportmidler, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Fjern- og regionaltog

6,2%

6,0%

5,9%

4,1%

4,4%

S-tog

1,7%

1,6%

1,6%

1,2%

1,2%

Letbane

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

Metro

0,4%

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

Privatbaner

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Offentlig bus

2,9%

2,6%

2,7%

2,1%

1,9%

Kollektiv trafik i alt

11,5%

11,0%

11,1%

8,1%

8,2%

Bil, varebiler og MC

84,1%

84,6%

84,7%

87,4%

87,4%

Cykel

3,6%

3,6%

3,4%

3,9%

3,7%

Færge og fly

0,8%

0,8%

0,8%

0,6%

0,7%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Note: Transportarbejdet er ekskl. turistbusser og fjernbusser.

Kilde: Vejdirektoratet, Danmarks Statistik og Trafikstyrelsen (bus)

2.2

Bustrafikkens udvikling

Bustrafikken har i mange år haft faldende påstigertal. I 2020 faldt påstigertallet med ca. 105 mio., mens antal påstigere faldt med yderligere 9 mio. i 2021, jf. figur 2.3. Det samlede fald fra 2019 til 2021 er på ca. 38 pct, hvilket i høj grad må tilskrives COVID-19.

Bussernes transportarbejde målt på personkilometer er også faldet fra 2019 til 2021, jf. figur 2.4. Således blev der kørt 7 pct. færre personkilometer i 2021 end i 2020.

 

Figur 2.3 Antal påstigere i mio. i den offentlige bustrafik, 2017-2021

Trafikselskab

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Movia

201,8

197,8

188,4

119,6

117,6

-2%

Fynbus

15,7

14,3

14,7

9,5

9,0

-6%

Sydtrafik

21,2

15,4

15,3

10,0

9,1

-9%

Midttrafik

60,6

57,6

56,2

39,7

35,4

-11%

NT (Nordjylland)

29,7

29,8

21,2

12,7

11,6

-8%

BAT (Bornholm)

2,0

2,0

1,8

1,4

1,1

-19%

I alt

331,2

317,0

298,0

193,2

184,1

-5%

 

Note: Sydtrafik og NT har skiftet opgørelsesmetode i hhv. 2018 og 2019, hvorfor tallene før og efter disse skift ikke kan sammenlignes.

Note: ”I alt” er inkl. meget små påstigertal for Ærø, Samsø og Fanø.

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Figur 2.4 Personkilometer i mio. i den offentlige bustrafik, 2017-2021

Trafikselskab

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Movia

 967,2

 953,5

 921,6

 627,4

 608,6

-3%

Fynbus

 183,3

 177,8

 226,5

 161,0

 139,4

-13%

Sydtrafik

 222,8

 158,8

 150,7

 107,6

 113,2

5%

Midttrafik

 624,2

 546,5

 702,8

 508,6

 445,7

-12%

NT (Nordjylland)

 299,9

 271,6

 219,2

 136,7

 125,0

-9%

BAT (Bornholm)

 23,0

 21,7

 20,9

 15,8

 13,8

-13%

I alt

 2.323,8

 2.133,8

 2.246,6

 1.562,5

 1.450,5

-7%

Note: NT benytter en ny opgørelsesmetode (baseret på bl.a. registrerede rejsekortdata) for antal påstigere og rejser, hvorfor der er store afvigelser ift. tallene for 2018.

Note: Sydtrafik har ændret opgørelsesmetode for passagertal og rejser fra 2018, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes over årene.

Note: ”I alt” er inkl. meget små påstigertal for Ærø, Samsø og Fanø.

Kilde: Trafikstyrelsen

Personkilometer: 1 person, som transporterer sig 1 kilometer.

Én person, som kører én kilometer, giver én personkilometer. Tre personer, der hver kører to kilometer, giver seks personkilometer.

Transportarbejde er udtryk for passagerernes rejseomfang, dvs. hvor mange kilometer passagererne tilbagelægger. Transportarbejde måles i personkilometer.

Omfanget af buskørslen kan måles i køreplantimer, der udtrykker, hvor meget busserne rent faktisk kører. Omfanget af køreplantimer har været nogenlunde konstant de seneste fem år, jf. figur 2.5. Fra 2020 til 2021 er der sket et mindre fald, dog i tråd med tendensen siden 2017. Faldet i antallet af køreplantimer fra 2019 til 2021 er relativt lille ift. faldet i antal påstigere og personkilometer. Trafikselskaberne har skulle sikre tilstrækkelig afstand mellem passagerer i busserne, og har derfor ikke kunne mindske kapaciteten på trods af færre påstigere.

 

Figur 2.5 Køreplantimer i tusinder i den offentlige bustrafik, 2017-2021

Trafikselskab 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Movia

4.253,9

4.259,5

4.232,7

4.084,2

4.077,6

0%

Fynbus

648,4

654,5

641,0

625,9

630,2

1%

Sydtrafik

844,7

842,6

841,8

833,7

804,4

-4%

Midttrafik

1.992,3  

1.938,9

1.895,0

1.854,6

1.854,5

0%

NT (Nordjylland)

934,2

932,3

914,1

908,3

913,7

1%

BAT (Bornholm)

85,0

89,0

78,8

80,9

76,7

-5%

I alt

8.771,4  

8.737,8

8.625,1

8.412,6

8.384,5

0%

Note: ”I alt” er inkl. meget få køreplantimer for Ærø, Samsø og Fanø.

Kilde: Trafikstyrelsen

2.3

Togtrafikkens udvikling

Det samlede passagertal i togene har haft en let stigende tendens fra 2017 til 2019. Fra 2019 til 2020 var der imidlertid et stort fald i antal rejser grundet COVID-19, mens antallet af rejser igen steg en smule fra 2020 til 2021. Stigningen fra 2020 til 2021 spænder dog over relativt store forskelle for de forskellige togtyper, hvor eksempelvis metroen og Øresundstog oplevede en stor stigning, mens togtrafikken vest for Storebælt og S-togene oplevede fald, jf. figur 2.6.

Transportarbejdet i togene har været nogenlunde konstant fra 2017 til 2019, jf. figur 2.7. Fra 2019 til 2020 faldt antallet af personkilometer med 26 pct., mens det igen steg fra 2020 til 2021. Det fulgte således udviklingen i antal rejser.

 

Figur 2.6 Antal rejser i mio. i togtrafikken, 2017-2021

Togtype

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Øst for Storebælt

41,5

41,8

41,4

23,6

23,9

1%

Vest for Storebælt

20,1

19,6

19,3

14,1

13,6

-4%

Over Storebælt

8,0

7,6

7,8

5,2

5,8

12%

Øresundstog

11,9

12,4

12,8

5,1

6,0

17%

Anden international trafik

0,7

0,7

0,8

0,3

0,5

55%

S-tog

112,3

111,1

111,9

76,3

74,2

-3%

Metro

63,5

64,7

78,9

63,7

73,4

15%

Letbane

0,1

3,3

4,8

3,6

4,0

11%

Privatbaner

12,0

12,2

12,7

9,3

10,2

10%

I alt

270,1

273,3

290,3

201,2

211,4

5%

Kilde: Danmarks Statistik

 

Figur 2.7 Persontransport med tog i mio. personkilometer, 2017-2021

Togtype

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Øst for Storebælt

1.480

1.479

1.428

846

885

5%

Vest for Storebælt

1.132

1.033

1.057

762

733

-4%

Over Storebælt

1.787

1.705

1.691

1.082

1.259

16%

Øresundstog

238

315

319

127

138

9%

Anden international trafik

104

104

114

45

76

69%

S-tog

1.320

1.303

1.304

893

874

-2%

Metro

342

352

400

288

331

15%

Letbane

0

14

51

35

39

11%

Privatbaner

220

242

261

185

216

17%

I alt

6.623

6.547

6.625

4.263

4.551

7%

Note: DSB har ændret opgørelsesmetode for transportarbejdet i Øresundstog fra 2018, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes over årene.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Persontransporten med tog fordeler sig således, at lidt over halvdelen foregår øst for Storebælt (inklusive S-tog, metro og langt størstedelen af privatbanerne). 28 pct. af transportarbejdet krydser Storebælt, mens 16 pct. er regionaltrafik vest for Storebælt, jf. figur 2.8.

 

Figur 2.8 Procentvis fordeling af transportarbejdet med tog, 2017-2021

Togtype

2017

2018

2019

2020

2021

Øst for Storebælt

22%

23%

22%

20%

19%

Vest for Storebælt

17%

16%

16%

18%

16%

Over Storebælt

27%

26%

26%

25%

28%

Øresundstog

4%

5%

5%

3%

3%

Anden international trafik

2%

2%

2%

1%

2%

S-tog

20%

20%

20%

21%

19%

Metro

5%

5%

6%

7%

7%

Letbane

0%

0%

1%

1%

1%

Privatbaner

3%

4%

4%

4%

5%

I alt

100%

100%

100%

100%

100%

Note: DSB har ændret opgørelsesmetode for Øresundstogenes transportarbejde fra 2018, hvorfor tallene ikke kan sammenlignes over årene.

Kilde: Danmarks Statistik

Passagertal.dk

Du kan finde yderligere data om trafikken på jernbane og i offentlige busser på passagertal.dk

På passagertal.dk kan man i stationskataloget under statsbaner bl.a. se antallet af rejser pr. station.

Nedenstående eksempel viser data for Esbjerg Station. Det fremgår bl.a., at den største rejserelation er Bramming, og at der har været en stigning i antallet af rejser foretaget med rejsekort frem til 2018, hvorefter antallet faldt i 2019 og 2020. I figuren nederst til venstre fremgår antal indbyggere og arbejdspladser i 2018 fordelt på afstand til stationen. Diagrammet nederst til højre viser antallet af de forskellige togoperatørers afgange fra stationen.

I Danmark kører vi nogenlunde lige så meget i tog som i de fleste af de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. Det ses dog, at togets andel af den samlede transport er større i sammenlignelige lande som Holland og Sverige, mens andelen er lavere i Finland og Norge, jf. figur 2.9.

 

Figur 2.9 Togets andel af det samlede transportarbejde i udvalgte europæiske lande i 2020.

Note: Data for 2021 var ikke tilgængelige på tidspunktet for rapportens udarbejdelse.

Kilde: Eurostat

3

Rejsekort

Brugen af rejsekortet steg lidt fra 2020 til 2021.

Brugen af rejsekortet (ekskl. pendlerkort) steg fra 2017 til 2019, hvorefter det faldt i 2020 som følge af COVID-19. Fra 2020 til 2021 steg antallet af rejsekortrejser med 11 pct., men antallet af rejser lå stadig langt under niveauet for årene før COVID-19, jf. figur 3.1.

Siden januar 2013 har det været muligt at opnå rabat ved at rejse regionalt uden for myldretiden (off-peak rabat) ved rejser foretaget på rejsekort. Off-peak rejser har i hele perioden 2017-2021 udgjort omkring 45 pct. af alle rejsekortrejser, jf. figur 3.2. Udviklingen i tilskuddet til off-peak rabatten kan ses i kapitel 5 (figur 5.5).

 

Figur 3.1 Rejsekortrejser i tusinder (ekskl. pendlerkort) fordelt efter rejsens geografi, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Øst for

Storebælt

93.748

99.413

111.408

77.161

88.778

15%

Vest for

Storebælt

28.433

32.412

35.054

24.018

23.994

0%

Øst/vest

759

887

854

400

382

-5%

I alt

122.939

132.713

147.316

101.577

113.154

11%

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Figur 3.2 Rejsekortrejser i off-peak i tusinde fordelt efter rejsens geografi, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Øst for Storebælt

43.310

46.514

52.808

36.073

42.177

17%

Vest for Storebælt

10.424

12.030

13.313

9.145

9.335

2%

I alt

53.961

58.544

66.121

45.217

51.513

14%

Kilde: Trafikstyrelsen

Passagertal.dk

Du kan finde yderligere data om rejsekort på passagertal.dk

4

Billetpriser

Takststigningsloftet sikrer, at priserne i den kollektive trafik ikke stiger mere end pris-, løn- og omkostningsudviklingen i samfundet.

Siden 2008 har prisudviklingen skullet holde sig under et takststigningsloft. Trafikstyrelsen melder hvert forår et loft for årlige takststigninger ud. Takststigningsloftet for 2021 var 1,1 pct., jf. figur 4.1.

Takststigningsloftet er en procentsats, som den gennemsnitlige stigning i billetpriserne ikke må overstige. Trafikselskabernes og togoperatørernes takststigninger beregnes som et vægtet gennemsnit af stigningerne på de forskellige billettyper1. Dermed kan den stigning, som kunden oplever på én billettype (fx kontantbilletten), godt være højere end det udmeldte takststigningsloft.

Takststigningsloftet er fastsat som udvikling i et indeks, der er sammensat af:

 • nettoprisindekset, der vægtes med 20 pct.,
 • nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 pct.,
 • lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 pct. og
 • den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 pct.

 

Figur 4.1 Det udmeldte takststigningsloft i procent, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Takststigningsloft

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Siden 2010 har takststigningsloftet været fleksibelt. Trafikselskaberne og togoperatørerne kan på den måde opspare en del af takststigningen, som kan bruges ved senere års prisjusteringer. Dermed kan en prisstigning det ene år overstige det udmeldte takststigningsloft, hvis man tidligere ikke har udnyttet den fulde prisstigning.

Takststigningen opgøres separat for hvert trafikselskab og for hver af togoperatørerne, jf. figur 4.2 og figur 4.3. Takstudviklingen kan være forskellig fra selskab til selskab.

 

Figur 4.2 Takststigninger i trafikselskaberne i procent, 2017-2021

Selskab

2017

2018

2019

2020

2021

Movia*

0,5

1,2

2,1

1,6

1,1

Nordjyllands Trafikselskab

0,0

1,4

1,7

1,9

1,1

Midttrafik

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

Sydtrafik

0,7

1,4

1,8

1,9

1,1

Fynbus

-0,5

1,4

2,0

1,9

1,1

BAT

0,0

3,5

1,4

0,0

2,3

Vægtet Landsgennemsnit

0,3

1,3

2,0

1,7

1,1

* Fra og med 2017 har Movia, DSB (for rejser på Sjælland) og Metroselskabet fælles takstudvikling for rejser øst for Storebælt.

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Figur 4.3 Takststigninger i jernbanevirksomhederne i procent, 2017-2021

Togoperatør

2017

2018

2019

2020

2021

DSB

0,2

1,0

2,1

1,7

1,4

Arriva

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

DSB Øresund

0,2

0,0

2,7

0,0

0,0

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Takststigningsloftet og de udmøntede takststigninger kan variere en del fra år til år, jf. figur 4.4.

Figur 4.4 Årlige takststigninger samt takststigningsloft i procent, 2017-2021

Kilde: Trafikstyrelsen

4.1

Prisudvikling i forskellige sektorer

Danmarks Statistik offentliggør data vedr. forbrugerprisudviklingen for forskellige typer af kollektiv trafik, bilhold, flytrafik mv.

Figur 4.4 Prisudvikling i den kollektive trafik og for bilhold, 2017-2021, (2017= indeks 100)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Forbrugerprisindekset

100

100,8

101,6

102,0

103,9

  Kollektiv trafik

 

 

 

 

 

Personbefordring tog

100

99,7

101,0

102,8

104,2

Personbefordring metro

100

100,8

104,3

112,0

113,0

Personbefordring bus

100

101,3

103,4

104,5

105,3

  Bilhold

 

 

 

 

 

Køb af personbiler

100

99,0

99,0

98,9

101,3

Brændstof personbiler

100

106,2

106,7

96,4

112,3

Reparation af biler mv.

100

102,0

103,4

104,3

106,3

Kilde: Danmarks Statistik

 

I perioden fra 2017-2021 er priserne på kollektiv trafik steget mere end det generelle forbrugerprisindeks. Den største prisstigning ses for personbefordring med metro, der er steget med ca. 13 pct. i perioden, hvilket primært skyldes et kvalitetstillæg på 1 kr. ekstra pr. passager, som blev indført i 2019 i forbindelse med åbningen af Cityringen (M3). Prisen for befordring med bus er steget med 5,3 pct., mens prisen for befordring med tog er steget med 4,2 pct. Til sammenligning er forbrugerprisindekset steget med 3,9 pct.

Prisen for bilhold er også steget, hvor prisen på køb af personbil er steget med ca. 1 pct. Prisen på brændstof er steget med ca. 12 pct., mens prisen for reparationer mv. er steget med ca. 6 pct.

5

Offentligt tilskud til kollektiv trafik

Staten, kommunerne og regionerne giver alle tilskud til den kollektive trafik. Der gives direkte tilskud til driften, tilskud til investeringer og tilskud til nedsættelser af prisen på en række billet-typer. Ligesom i 2020 udbetalte staten også COVID-19 kompensation i 2021.

5.1

Trafikselskabernes indtægter for offentlig buskørsel

Trafikselskaberne har traditionelt set to indtægtskilder i form af passagerindtægter og tilskud fra kommuner og regioner. I 2021 fik Trafikselskaberne desuden udbetalt COVID-19 kompensation fra staten. Det totale tilskud inkl. kompensation udgjorde 5,2 mia. kr., jf. figur 5.1. Det er en lille stigning ift. 2020 og er generelt noget højere end de foregående år. Dette skyldes, at der, grundet COVID-19, har været færre passagerindtægter til at dække omkostningerne, som ikke er faldet tilsvarende.

Ifølge figur B i forordet er den samlede COVID-19 kompensation i 2021 opgjort til 1.047,8 mio. kr., hvoraf langt størstedelen omhandler offentlig buskørsel.

I 2021 udgjorde tilskud og kompensation, ligesom i 2020, ca. 70 pct. af trafikselskabernes samlede indtægter, jf. figur 5.2. Herudover giver staten tilskud via en række passagerrabatordninger (disse indgår dog under trafikselskabernes passagerindtægter og udgør ca. 5 pct. af disse).

 

Figur 5.1 Tilskud til trafikselskaberne for offentlig bustrafik i mio. kr. (løbende priser), 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling

2020-2021

Regionale tilskud

1.104

1.160

1.209

1.442

1.122

 

Kommunale tilskud

2.851

2.960

3.011

3.648

3.131

 

COVID-19 kompensation

 

 

 

 

977

 

I alt

3.955

4.120

4.219

5.090

5.230

3%

Note: For 2020 er COVID-19 kompensation til den offentlige bustrafik inkluderet i hhv. de regionale og de kommunale tilskud.

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Figur 5.2 Trafikselskabernes samlede indtægter 2019-2021 fordelt på passagerindtægter og tilskud (inkl. COVID-19 kompensation i 2020 og 2021)

Kilde: Trafikstyrelsen

5.2

Togtrafikkens indtægter

Staten (Transportministeriet) indgår kontrakter med DSB og Arriva, der begge kører tog på det statslige jernbanenet. I kontrakterne er fastsat den årlige betaling til de to operatører. Tilsvarende betaler regionerne driftstilskud til privatbanerne.

I 2021 blev der givet knap 6 mia. kr. i offentligt tilskud til togdriften i Danmark, jf. figur 5.3. De samlede tilskud til privatbanedrift steg markant fra 2017 til 2019, mens tilskuddet til DSB faldt. Det skyldes, at driften af nogle strækninger i Midt- og Nordjylland skiftede fra DSB til de lokale trafikselskaber. Kontraktbetalingen til DSB faldt desuden fra 2020 til 2021. Pr. december 2022 har DSB modtaget 1.448,6 mio. kr. i kompensation som følge af COVID-19 i 2021. Arriva har modtaget 78,9 mio. kr. i kompensation. Kompensationen er udbetalt under tre forskellige ordninger. Statens COVID-19 kompensation til privatbanerne udgjorde 68,4 mio. kr.

I 2021 udgjorde statens kontraktbetaling 57 pct. af DSB’s samlede indtægter, jf. figur 5.4.

 

Figur 5.3 Driftstilskud til togtrafikken i mio. kr. (løbende priser), 2017-2021

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DSB

4.191

4.073

4.269

3.884

3.996

5.526

4.972

Arriva

222

232

231

224

224

321

267

Privatbanerne

373

352

375

542

642

741

758

I alt

4.786

4.657

4.875

4.650

4.863

6.588

5.998

Note: Aarhus Letbane indgår sammen med privatbanerne fra 2019 og frem samt for den del af 2018, hvor den var i drift.

Note: COVID-19 kompensationen for DSB og Arriva er i Statsregnskabet for 2021 anført med et lavere beløb end det faktisk udbetalte af Transportministeriet. Tilskuddet er derfor opjusteret med differencen mellem disse.

Kilder: DSB og Arriva: Statsregnskabet. Privatbanerne: Trafikstyrelsen

 

Figur 5.4 DSB’s samlede indtægter 2019-2021 fordelt på passagerindtægter og kontraktindtægter (inkl. COVID-19 kompensation i 2020 og 2021)

Kilde: DSB’s årsregnskab 2021

5.3

Tilskud til takstnedsættelser

Staten giver desuden tilskud til nedsættelse af prisen på en række billettyper, jf. figur 5.5. I 2021 gav staten tilskud på 694,0 mio. kr. til takstnedsættelser. Det var en stigning på 5 pct. ift. 2020. Stigningen skyldes primært en stigning i tilskuddet til off-peak rabat på rejsekort, som følger rejseaktiviteten på rejsekortet.

 

Figur 5.5 Tilskud til takstnedsættelser i mio. kr. (løbende priser) 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Off-peak

239,9

259,9

298,6

180,0

262,3

46%

Hævet aldersgrænse for børn

77,7

78,8

79,6

80,5

80,4

0%

Gratisgrænse for børn

51,0

51,7

52,2

52,8

52,7

0%

Ø-kort

9,1

9,2

9,3

9,4

9,4

0%

Tilskud til særlige rabatter*

117,8

121,0

122,1

123,4

123,2

0%

Ungdomskort

288,3

240,6

249,8

215,4

166,0

-23%

I alt

783,8

761,2

811,6

661,5

694,0

5%

Note: * Tilskuddet er også inkluderet i driftstilskuddet til DSB i figur 5.3.

Kilde: Statsregnskabet

 

Off-peak

Tilskud til off-peak rabat ydes, når kunden rejser regionalt på rejsekort i tidsrummet mandag-fredag kl. 11-13 og kl. 18-07 samt lørdag, søndag og helligdage. Stigningen i tilskud til off peak rabat skyldes blandt andet, at der generelt har været flere rejser i 2021 end i 2020.

Hævet aldersgrænse og gratisgrænse

Staten yder tilskud til rabatter til børn, der enten kan rejse til halv takst eller gratis i selskab med en voksen. Tilskuddet er blevet ydet siden 1997, hvor ordningen blev harmoniseret, så der blev ens regler i hele landet.

Ø-kort

Beboere med folkeregisteradresse på de små øer kan købe et ø-kort, der giver dem ret til rabat med færgen til fastlandet.

Tilskud til særlige rabatter

Ud over den almindelige kontraktbetaling får DSB og Arriva et tilskud med det formål at yde rabatter til unge, pensionister og handicappede.

Ungdomskort

Ungdomskortet kan købes af elever på videregående uddannelser eller ungdomsuddannelser samt øvrige unge i alderen 16-19 år. Der gælder forskellige priser for de enkelte grupper. Ordningen er aktivitetsbaseret, og tilskuddet er faldet fra 2020 til 2021 grundet et fald i antal solgte ungdomskort.

6

Fjernbuskørsel

Efter flere år med vækst er passagertallet i de private fjernbusser næsten halveret fra 2019 til 2021.

6.1

Ruter

Fjernbuskørsel i Danmark skal være godkendt af Færdselsstyrelsen. Indtil 1. juli 2019 var kravet, at den pågældende busrute skulle strække sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område.

Siden den 1. juli 2019 er kravet forsimplet, så der blot skal være 75 km mellem passagerernes på- og afstigning. Betjeningskravet blev øget ved samme lejlighed, så fjernkørselsudbydere nu skal garantere mindst én returrejse dagligt 5 dage om ugen. Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet er desuden skærpet for at sikre, at fjernbusselskaberne løbende lever op til kravene.

Fjernbusmarkedet er under fortsat forandring i et omfang der vil kunne påvirke passagertal og markedsandele. Det gælder både for de enkelte fjernbusoperatører og mellem fjernbusbranchen og de konkurrerende transportformer.

6.2

Operatører

Der er sket en lang række ændringer på fjernbusmarkedet de seneste år. I hele eller dele af 2021 kørte følgende operatører fjernbusser internt i Danmark:

 • Flixbus (flere ruter)
 • KombardoExpressen (flere ruter)
 • Gråhundbus (København-Bornholm)
 • Vikingbus
 • Madsens Bustrafik
 • Rute 700
 • Top Tourist
 • Thinggaard Express
 • Abildskou
 • Johns turist- og minibus

 

6.3

Passagerer i fjernbusserne

Det samlede passagertal i fjernbusserne steg fra ca. 1,5 mio. i 2017 til ca. 2,1 mio. passagerer i 2019, jf. figur. 6.1. Det skyldes bl.a., at udbuddet af ruter blev større, og at priserne ofte var lavere end i toget. DSB’s udbud af billige orange-billetter er dog vokset meget de seneste år, så konkurrencen mellem toget og fjernbusserne er skærpet. I 2020 faldt antallet af passagerer til 1,1 mio. grundet COVID-19, og i 2021 var passagertallet faldet yderligere til lidt under 1 mio. (944.120 passagerer).

Figur 6.1 Passagertal i mio. i fjernbusserne, 2017-2021

Kilde: Trafikstyrelsen

6.4

Kompensation

Fjernbusvognmændene har mulighed for at opnå kompensation for at yde rabatter til børn, studerende og pensionister. Til og med 2018 har fjernbusvognmændene kunne modtage kompensation for alle rejserelationer. Fra 2019 blev ordningen begrænset til kun at gælde rejser til eller fra et yderområde. Kompensationen administreres af Trafikstyrelsen, og operatøren skal indgå en kontrakt med Trafikstyrelsen for at opnå kompensationen.

Tilskuddet var i 2021 på 1,6 mio. kr., hvilket er væsentligt større end tilskuddet i 2020 på 1,1 mio. kr. I 2021 var der tre operatører, som havde indgået kontrakt med Trafikstyrelsen.

7

Tilgængelighed

Svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede på 18 år og derover har adgang til forskellige ordninger, der sikrer, at de også har mulighed for at benytte kollektiv trafik.

7.1

Den individuelle handicapkørsel

Som svært bevægelseshæmmet, blind eller stærkt svagsynet har man adgang til at benytte den individuelle handicapkørsel i stedet for den almindelige kollektive trafik. Borgeren visiteres af kommunen.

Kørslen udføres af trafikselskaberne, jf. lov om trafikselskaber, § 11. Den individuelle handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagsynede.

Den visiterede har ret til mindst 104 enkeltture om året.

Den visiterede borger betaler selv en del af billetprisen. Det fremgår af lov om trafikselskaber, at egenbetalingen for turen ikke må være ”væsentlig højere” end prisen for at benytte øvrig kollektiv trafik.

Antallet af rejser med handicapkørsel er steget med 25 pct. fra 2020 til 2021. Antallet af rejser er dog stadig under niveauet for 2019. Passagerfinansieringsgraden var gennemsnitligt 18 pct. i 2021, jf. figur 7.1.

 

Figur 7.1 Nøgletal for individuel handicapkørsel, regnskab 2021

  2017 2018 2019 2020 2021 Udvikling 2020-2021
Antal rejser i alt 989.195 1.228.488 1.358.554 960.860 1.199.229 25%
Visiterede ultimo året 61.855 60.733 65.103 65.094 66.143 2%
Gns. antal rejser pr. visiteret 16 20 21 15 18 23%
Offentligt tilskud pr. rejse (kr.) 234 217 214 259 240 -7%
Offentligt tilskud pr. visiteret pr. år (kr.) 3.736 4.387 4.474 3.817 4.354 14%
Passagerfinansieringsgrad 21% 18% 19% 17% 18%  

Kilde: Trafikstyrelsen

7.2

Tilgængelighed i togtrafikken

DSB og Arriva

Personer med et handicap, som er i besiddelse af et legitimationskort (Ledsagekort Danmark, DSB Legitimationskort – Ledsageordning, Medlemskort fra Dansk Blindesamfund eller Synscenter Refsnæs) kan medbringe en ledsager på rejsen. Ledsageren skal ikke have et legitimationskort. Begge rejser udbydes til ca. halv pris, således at der samlet betales for en billet.

Hvis en person med et handicap har brug for hjælp til rejsen, kan der bestilles assistance på de fleste stationer. Assistancen skal bestilles 12 timer før rejsen.

8

Flextur

Anvendelsen af Flextur steg med knap 20 pct. fra 2020 til 2021.

Flextur er et kollektivt trafikprodukt udviklet af trafikselskaberne. Alle trafikselskaber tilbyder Flextur, men ikke alle kommuner er med i ordningen. Flextur er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egenbetaling, som er højere end den almindelige takst. Størstedelen af brugerne er pensionister.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, om borgerne i kommunen skal have adgang til Flextur samt beslutter serviceniveau og takst inden for de rammer, der gives af trafikselskabets koncept for Flextur. Langt de fleste kommuner tilbyder Flextur. Det er primært kommunerne i hovedstadsområdet, som ikke tilbyder ordningen.

Flextur er kendetegnet ved:

 • At kørslen foregår fra adresse til adresse.
 • At kunden skal acceptere et tidsvindue for afhentning og/eller afsætning.
 • At kørslen kan indebære omvejskørsel og kørsel sammen med andre.
 • At kørslen skal bestilles mindst to timer i forvejen.
 • At takstsystemet og dermed egenbetalingen består af en minimumsbetaling for typisk 5 km og en efterfølgende betaling pr. km
 • At de enkelte kommuner selv kan vælge, hvorvidt de vil tilbyde flexture i deres kommune.
 • At flexture bliver planlagt sammen med de lovpligtige og valgfri visiterede kørselsordninger i Flextrafik.

Trafikselskabet beslutter selv, i hvilket tidsrum Flextur udbydes. Det er som regel ikke muligt at benytte Flextur om natten.

Det samlede antal Flexture steg med ca. 19 pct. fra 2020 til 2021, men antallet af rejser er stadig væsentligt lavere end det var tilfældet i 2019, jf. figur 8.1.

 

Figur 8.1 Antal rejser pr. år med flextur inkl. plustur, 2017-2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Udvikling 2020-2021

Antal rejser

911.219

967.890

977.721

657.857

780.700

19%

Kilde: Trafikstyrelsen

9

Miljø

Den kollektive trafik bliver mere miljøvenlig i takt med de kommende års udskiftning af tog og busser.

Den kollektive trafik vil blive mere miljøvenlig i takt med udfasningen af dieseltog og dieselbusser til fordel for eltog og elbusser samt mere miljøvenlige busser.

Energiforbruget i den kollektive trafik udgør kun en meget lille del - ca. 6 pct. - af transportens samlede energiforbrug i Danmark2.

Fremtidens tog er elektriske

Diesel udgør i dag fortsat langt størstedelen – næsten 70 pct. - af persontogenes energiforbrug, jf. figur 9.1.

Det skyldes, at kun en mindre del af det danske jernbanenet er elektrificeret. I takt med de planlagte elektrificeringer af jernbanens hovedstrækninger, forventes el i 2030 at udgøre ca. 80 pct. af persontogenes samlede energiforbrug. Dermed bliver det muligt at mindske CO2-udslippet fra togdriften betydeligt. Det er forventningen, at CO2-udslippet reduceres med over 70 pct. fra i dag og frem til 2030 (fra ca. 0,2 mio. ton CO2 til 0,05 mio. ton CO2).

Størstedelen af DSB’s nuværende fjern- og regionaltog står over for en udskiftning frem mod 2030, og skal erstattes af nye og hurtigere eltog for at få fuldt udbytte af den forbedrede infrastruktur. Under overskriften ”Fremtidens Tog” står DSB dermed over for betydelige investeringer i nyt eltogmateriel.

Aftale om Infrastrukturplan 2035 indeholder en økonomisk ramme til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur til batteritogsdrift på de øvrige ikke elektrificerede strækninger. Således kan elektrificering af disse strækninger ske ved udrulning af batteritogsdrift. Derfor er det forventningen, at kørsel med dieseltog udfases yderligere fra 2030 og frem.

 

Figur 9.1 Energiforbruget til persontog i Danmark fordelt på diesel og el, 2015, 2021 og 2030 (forventet)

 

Kilde: Trafikstyrelsen og Energistyrelsen

 

 

 

Mange busser forventes udskiftet i de kommende år

I 2021 var langt størstedelen af busserne fortsat dieselbusser. Samlet set havde trafikselskaberne ca. 3.200 busser, heraf var ca. 2.500 traditionelle dieselbusser. Sammenlignes 2021 med 2020, er der ca. 350 færre dieselbusser i 2021, da de er blevet omstillet til mere miljøvenlige busser. Dette ses i figur 9.2.

 

Figur 9.2 Bussernes drivmiddel i 2018-2021

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Alle trafikselskaber har planer om at indsætte flere miljøvenlige busser de kommende år. Udskiftning af busflåden sker typisk i forbindelse med udbud af buslinjer, hvor det er muligt at stille krav til bl.a. bussernes miljøpåvirkning. I de nærmeste år (2023-2025) forventer trafikselskaberne at udbyde omkring 1.500 busser, svarende til knap halvdelen af al buskørsel i landet. Der er derfor også på kort sigt gode muligheder for at påvirke bustrafikken i en mere miljøvenlig retning. Trafikselskaberne opererer med lange kontraktperioder. Hvis de eksisterende kontrakter forkortes – fx for at fremskynde grøn omstilling – vil det betyde højere omkostninger. Det er mest omkostningseffektivt at omstille grønt i forbindelse med nye udbud.

10

Sommer- og erhvervspakken

Den 19. maj 2021 indgik regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale indeholdende en række initiativer til en genopretningspakke, der havde til formål at stimulere dansk økonomi. Aftalen, som kaldes sommer- og erhvervspakken, gav bl.a. mulighed for billigere kollektiv transport i løbet af sommeren 2021.

Sommer– og erhvervspakken gav danskerne mulighed for at rejse billigere indenrigs hen over sommeren og skulle understøtte de sektorer, der kæmpede med at komme tilbage på samme niveau som før COVID-19.

Sommer- og erhvervspakken indeholder flere initiativer. I denne rapport er der fokus på de ordninger, som Trafikstyrelsen administrerer. Disse er:

 • Gratis indenrigsfærger i sommeren 2021 for gående og cyklister og biler med handicapparkeringskort
 • Rejsepas – 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport
 • Gratis handicaptransport i sommeren 2021
10.1

Gratis indenrigsfærger for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort

Som en del af regeringens initiativer blev der mulighed for gratis transport på alle indenrigsfærgeruter i sommeren 2021, gældende for gående passagerer, passagerer, der medtog cykler. Som noget ny ift. 2020 kunne biler med handicapparkeringskort også benytte ordningen. Alle indenrigsfærger kunne tilmelde sig ordningen, dog ikke havnebusser, turbåde eller oplevelsessejladser. Ordningen gjaldt fra juli til og med september, og den enkelte operatør besluttede, hvornår i perioden det skulle være gratis at sejle.  

53 indenrigsfærgeruter deltog i ordningen, og tiltaget blev taget godt imod af befolkningen. Således blev gratisordningen benyttet af 882.627 gående passagerer, 127.018 cykler og 23.308 biler med handicapparkeringskort.

Trafikstyrelsen administrerede ordningen, hvor der blev udbetalt kompensation til færgerne på i alt 62,9 mio. kr.

Derudover administrerede Transportministeriet en lignende ordning for ruten Rønne-Ystad.

10.2

Rejsepas – 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport

En del af sommer- og erhvervspakken var det såkaldte Rejsepas, der gav mulighed for fri rejse med al kollektiv transport (tog, bus, metro, lokalbaner og letbane) i en periode på otte sammenhængende dage i perioden 27. juni – 9. august (skolernes sommerferie) til en fast lav pris på 399 kr. for voksne og 199 kr. for børn.

Der blev i sommeren 2021 solgt i alt 48.280 rejsepas til voksne og 3.469 rejsepas til børn. Statens tilskud til ordningen udgjorde i den forbindelse ca. 17,5 mio. kr.

10.3

Gratis handicaptransport i sommerferien

En anden del af sommer- og erhvervspakken var indførelsen af to gratis ture på maksimalt 50 km med individuel handicapkørsel over sommeren. Turene skulle tilbydes alle, der var visiteret til individuel handicapkørsel og skulle således være uden egenbetaling.

Der blev afsat 8 mio. kr. til initiativet, som blev fordelt forholdsmæssigt til kommunerne efter indbyggertal. Der blev dog kun udbetalt til de kommuner, der kunne bekræfte, at midlerne var udmøntet. Flere kommuner brugte ikke ordningen, og andre kommuner kun i begrænset omfang, hvorfor der blev udmøntet 1,69 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

 

Figur 10.2 Udbetaling til trafikselskaber vedr. gratis handicapkørsel, 2021

 

Udbetalt beløb

Movia

1.064.544

FynBus

66.392

Sydtrafik

57.476

Midttrafik

294.323

NT

176.075

BAT

21.068

Samsø

3.764

Fanø

4.777

I alt

1.688.419

Kilde: Trafikstyrelsen

11

Bilag 1 Den kollektive trafik i tal

Nøgletal for togtrafikken

 

Tabel 1. Antal påstigere i togtrafikken 2010-2021 (mio. påstigere)

mio. passagerer

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Øst for Storebælt

40,6

38,4

38,9

38,8

39,4

41,8

40,6

41,5

41,8

41,4

23,6

23,9

Vest for Storebælt

21,1

21,8

22,4

23,9

23,0

22,1

22,2

20,1

19,6

19,3

14,1

13,6

Øst-Vestdanmark

8,4

8,5

8,8

8,8

8,6

8,3

8,0

8,0

7,6

7,8

5,2

5,8

Over Øresund

10,3

10,7

11,1

11,5

11,4

12,1

11,9

11,9

12,4

12,8

5,1

6,0

Anden international trafik   

0,9

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

0,8

0,7

0,7

0,8

0,3

0,5

Total fjern- og regional

81,3

80,2

82,0

84,0

83,4

85,2

83,4

82,3

82,1

82,0

48,3

49,7

S-tog

93,0

103,4

106,1

109,2

112,0

114,1

116,3

112,3

111,1

111,9

76,3

74,2

Metro

52,5

54,2

54,3

55,4

55,9

57,2

60,9

63,5

64,7

78,9

63,7

73,4

Letbane

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

3,3

4,8

3,6

4,0

Privatbaner

11,2

12,1

12,1

12,7

12,9

12,9

11,7

12,0

12,2

12,7

9,3

10,2

Total lokale baner

156,7

169,7

172,5

177,3

180,8

184,3

188,9

187,8

191,3

208,3

152,9

161,7

Total alle baner

238,0

249,9

254,6

261,3

264,2

269,5

272,3

270,1

273,3

290,3

201,2

211,4

Note: Anden international trafik er trafikken til Tyskland og videre ud i Europa.
Kilde: Danmarks Statistik

 

Tabel 2. Antal påstigere i togtrafikken 2010-2021 (2010=indeks 100, 2018=indeks 100 for letbane)

mio. passagerer - indeks

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Øst for Storebælt

100

94

96

96

97

103

100

102

103

102

58

59

Vest for Storebælt

100

104

106

114

109

105

105

96

93

92

67

65

Øst-Vestdanmark

100

101

105

104

103

99

95

95

91

93

61

69

Over Øresund

100

104

107

112

111

117

115

115

120

124

49

58

Anden international trafik   

100

94

101

101

109

113

91

84

81

87

36

56

Total fjern- og regional

100

99

101

103

103

105

103

101

101

101

59

61

S-tog

100

111

114

117

120

123

125

121

119

120

82

80

Metro

100

103

103

106

106

109

116

121

123

150

121

140

Letbane

100

145

109

121

Privatbaner

100

108

108

113

116

116

105

107

109

113

83

91

Total lokale baner

100

108

110

113

115

118

121

120

122

133

98

103

Total alle baner

100

105

107

110

111

113

114

113

115

122

85

89

Note: Anden international trafik er trafikken til Tyskland og videre ud i Europa.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Tabel 3. Personkilometer i togtrafikken 2010-2021 (mio. personkm)

mio. personkm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Øst for Storebælt

1.424

1.435

1.465

1.450

1.462

1.526

1.491

1.480

1.479

1.428

846

885

Vest for Storebælt

1.196

1.179

1.207

1.252

1.207

1.184

1.165

1.132

1.033

1.057

762

733

Øst-Vestdanmark

2.039

1.963

2.003

1.965

1.928

1.821

1.745

1.787

1.705

1.691

1.082

1.259

Over Øresund

214

226

232

242

239

250

238

238

315

319

127

138

Anden international trafik   

164

122

134

138

136

157

118

104

104

114

45

76

Total fjern- og regional

5.037

4.925

5.041

5.047

4.972

4.938

4.757

4.741

4.636

4.609

2.862

3.091

S-tog

1.108

1.231

1.265

1.285

1.319

1.344

1.362

1.320

1.303

1.304

893

874

Metro

239

278

274

284

295

302

321

342

352

400

288

331

Letbane

0

0

0

0

0

0

0

0

14

51

35

39

Privatbaner

193

210

210

219

210

225

206

220

242

261

185

216

Total lokale baner

1.540

1.719

1.749

1.788

1.824

1.871

1.889

1.882

1.911

2.016

1.401

1.460

Total alle baner

6.577

6.644

6.790

6.835

6.796

6.809

6.646

6.623

6.547

6.625

4.263

4.551

Note: Anden international trafik er trafikken til Tyskland og videre ud i Europa.
Kilde: Danmarks Statistik

 

Tabel 4. Personkilometer i togtrafikken 2010-2021 (2010=indeks 100, 2018=indeks 100 for letbane)

mio. personkm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Øst for Storebælt

100

101

103

102

103

107

105

104

104

100

59

62

Vest for Storebælt

100

99

101

105

101

99

97

95

86

88

64

61

Øst-Vestdanmark

100

96

98

96

95

89

86

88

84

83

53

62

Over Øresund

100

106

108

113

112

117

111

111

147

149

59

64

Anden international trafik   

100

74

82

84

83

96

72

63

63

70

27

46

Total fjern- og regional

100

98

100

100

99

98

94

94

92

92

57

61

S-tog

100

111

114

116

119

121

123

119

118

118

81

79

Metro

100

116

115

119

123

126

134

143

147

167

121

138

Letbane

100

364

250

279

Privatbaner

100

109

109

113

109

117

107

114

125

135

96

112

Total lokale baner

100

112

114

116

118

121

123

122

124

131

91

95

Total alle baner

100

101

103

104

103

104

101

101

100

101

65

69

Note: Anden international trafik er trafikken til Tyskland og videre ud i Europa.
Kilde: Danmarks Statistik

 

Nøgletal for den offentlige buskørsel (ikke fjernbuskørsel)

Tabel 5. Udvikling i køreplantimer og påstigere for alle trafikselskaber, 2010-2021

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Køreplantimer (1.000)

9.294

9.068

8.874

8.837

8.781

8.695

8.836

8.771

8.738

8.625

8.413

8.384

Påstigere (mio.)

357

351

354

352

347

346

339

331

317

298

193

184

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Tabel 6. Udvikling i køreplantimer og påstigere for alle trafikselskaber 2010-2021 (2010=indeks 100)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Køreplantimer (1.000)

100

98

95

95

94

94

95

94

94

93

91

90

Påstigere (mio.)

100

98

99

99

97

97

95

93

89

83

54

52

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Tabel 7. Udvikling i køreplantimer og påstigere fordelt på trafikselskaber 2010-2021 (2010=indeks 100)

Trafikselskab

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Movia

Køreplantimer

100

98

95

95

96

98

95

94

94

93

91

90

Påstigere

100

101

102

104

103

104

100

99

97

93

57

56

FynBus

Køreplantimer

100

83

81

81

81

85

89

86

87

85

90

91

Påstigere

100

93

99

103

104

105

99

89

81

84

54

51

Sydtrafik

Køreplantimer

100

96

95

93

89

89

90

91

91

91

91

88

Påstigere

100

103

97

94

89

88

91

91

67

66

43

39

Midttrafik

Køreplantimer

100

97

95

96

95

94

94

93

89

88

86

86

Påstigere

100

103

103

94

91

93

89

82

78

76

51

45

Nordjyllands Trafikselskab

Køreplantimer

100

100

102

100

98

97

98

100

100

98

96

97

Påstigere

100

104

108

109

108

109

110

111

111

79

46

42

BAT (Bornholm)

Køreplantimer

100

120

118

115

113

112

113

116

116

107

103

98

Påstigere

100

85

87

89

102

100

105

105

105

95

79

64

I alt

Køreplantimer

100

97

95

94

94

95

94

94

93

92

90

90

Påstigere

100

101

102

101

100

100

97

95

92

86

54

51

Note: Sydtrafik har ændret opgørelsesmetode for passagertal og rejser fra 2018.

Note: Nordjyllands Trafikselskab har ændret opgørelsesmetode fra 2019.

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Tabel 8. Udvikling i udgifter, passagerindtægter og tilskud for alle trafikselskaber 2010-2021

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Udgifter (mio. kr.)

6.660

6.848

6.992

7.097

7.242

7.147

7.260

7.256

7.330

7.387

7.315

7.510

Passagerindtægter (mio. kr.)

3.010

3.014

3.103

3.227

3.264

3.159

3.301

3.331

3.210

3.168

2.227

2.288

Tilskud (mio. kr.)

3.650

3.834

3.889

3.871

3.979

4.007

3.959

3.955

4.120

4.219

5.090

5.230

Passagerfinansieringsgrad

45%

44%

44%

45%

45%

44%

45%

46%

46%

43%

30%

30%

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Nøgletal for den individuelle handicapkørsel

Trafikselskaberne indberetter årligt data for individuel handicapkørsel til Trafikstyrelsen.

 

Tabel 9. Nøgletal for individuel handicapkørsel for alle trafikselskaber 2010-2021

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passager-

finansieringsgrad

16%

16%

16%

18%

19%

20%

20%

21%

21%

18%

19%

17%

18%

Antal visiterede

45.740

48.179

50.102

50.512

49.970

51.856

60.432

61.582

61.855

60.733

65.103

65.094

66.143

Antal rejser (tusinde)

908

843

904

854

871

901

893

978

989

1.227

1.359

961

1.199

Gns. antal ture

pr.  visiteret

19,9

17,5

18,0

16,9

17,4

17,4

14,8

15,9

16,0

20,2

20,9

14,8

18,1

Gennemsnitlig

turlængde (km)

13,7

12,9

12,1

12,9

12,6

12,3

12,4

12,2

12,3

10,9

10,8

11,0

11,2

Persontransportarbejde (1000 personkm)

12.455

10.915

10.945

11.053

10.971

11.122

11.042

11.919

12.195

13.430

14.717

10.573

13.414

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Tabel 10. Nøgletal for individuel handicapkørsel for alle trafikselskaber 2010-2021 (2010=indeks 100)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passager-

finansieringsgrad

100

100

100

113

119

125

125

131

131

113

119

109

114

Antal visiterede

100

100

104

105

104

108

125

128

128

126

135

135

137

Antal rejser (1000)

100

100

107

101

103

107

106

116

117

146

161

114

142

Gns. antal ture

pr. visiteret

100

100

103

97

100

99

84

91

91

115

119

84

104

Gennemsnitlig  

turlængde (km)

100

100

94

100

97

95

95

94

95

84

83

85

86

Persontransportarbejde (1000 personkm)

100

100

100

101

101

102

101

109

112

123

135

97

123

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Takster og takstudvikling

Tabel 11. Trafikselskabernes procentvise takstudvikling 2010-2021

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Movia

2,9

1,9

3,0

3,2

1,3

1,3

2,0

0,5

1,2

2,1

1,6

1,1

Fynbus

3,0

1,8

3,1

3,3

1,5

0,6

1,2

-0,5

1,4

2,0

1,9

1,1

Sydtrafik

4,0

0,0

3,8

2,7

1,8

1,4

0,0

0,7

1,4

1,8

1,9

1,1

Midttrafik

3,1

1,7

3,1

3,5

1,3

0,0

1,9

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

Nordjyllands Trafikselskab

3,9

0,0

4,0

3,6

1,2

-0,2

1,7

0,0

1,4

1,7

1,9

1,1

BAT (Bornholm)

3,1

0,0

2,2

2,4

3,6

0,8

0,0

0,0

3,5

1,4

0,0

2,3

Vægtet landsgennemsnit

3,1

1,5

3,2

3,2

1,3

0,9

1,7

0,3

1,3

2,0

1,7

1,1

Takststigningsloft

4,8

0,0

3,1

3,5

1,3

0,6

1,3

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

* Det vægtede landsgennemsnit for takstudviklingen er beregnet på baggrund af trafikselskabernes indberettede regnskabs- og budgettal for passagerindtægter. Vægtningen er baseret på trafikselskabernes passagerindtægter.

Kilde: Trafikstyrelsen

 

Tabel 12. Jernbanevirksomhedernes procentvise takstudvikling 2010-2021

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DSB

3,0

1,8

3,4

2,8

1,0

0,7

2,2

0,2

1,0

2,1

1,7

1,4

Arriva

3,0

1,8

3,1

4,2

2,6

0,9

2,3

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

DSB Øresund

3,0

1,8

3,1

3,5

1,3

0,6

0,3

0,2

0,0

2,7

0,0

0,0

Takststigningsloft

4,8

0,0

3,1

3,5

1,3

0,6

1,3

0,0

1,4

2,0

1,9

1,1

Kilde: Trafikstyrelsen