Effektiviseringsaftalen

Sidst opdateret 07/10/2019

Effektivisering af den almene boligsektor

Den almene boligsektor har, sammen med regeringen og KL, i juni 2016 indgået en aftale om at effektivisere sektorens drift med 1,5 mia. kr. per 2020. Det er et ambitiøst, men realistisk mål, som alle aftaleparter arbejder intensivt på at realisere.

 

Der er sat fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter resulterer i høje huslejer, hvilket sætter beboernes økonomi under pres. Derfor var effektivisering af driften et centralt punkt i Boligaftalen for 2014.


Effektiviseringsenheden

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde har regeringen etableret en Effektiviseringsenhed, der skal fremme sektorens effektivitet.

 

Effektiviseringsenheden har i samarbejde med sektoren udviklet en avanceret benchmarkmetode, der bruges til at beregne effektivitetstal for alle landets almene afdelinger. Disse tal indgår i boligorganisationernes styringsrapporter og viser, hvem der har stort effektiviseringspotentiale, og hvem der har mindre.

 

Effektiviseringsenhedens benchmark er tilgængelige bl.a. via den almene styringsplatform og formidles herudover gennem BL-kredsmøder, konferencer, bilaterale møder mv.

 

Herudover indsamler og videreformidler effektiviseringsenheden viden om bedste praksis således, at mindre effektive afdelinger kan lære af de mest effektive. Konkret sker denne vidensdeling via DriftsNet, et online vidensdelingsforum, der udvikles sammen med BL – Danmarks Almene Boliger og på Effektiviseringsenhedens hjemmeside.

 

Revidering af Almenboligloven

Med henblik på yderligere at understøtte effektiviseringen af den almene boligsektor er der sket en revision af Almenboligloven.

 

Loven er blevet revideret således, at der nu er øget fokus på effektiv drift. Herudover er organisationsbestyrelsens beslutningsansvar blevet præciseret.

Politisk aftale

Boligaftale 2014

Aftale af 28. november 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og DF, Enhedslisten, SF og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene boligsektor.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Effektiviseringsenheden

For at understøtte sektorens effektiviseringsarbejde har regeringen etableret en Effektiviseringsenhed, der skal fremme sektorens effektivitet. Enheden har sin egen hjemmeside, hvor du bl.a. finder effektiviseringstal.