Ansøg om tilladelse til postbefordring

Sidst opdateret 22/01/2020
Her kan du læse om, hvornår og hvordan du ansøger styrelsen om tilladelse til postbefordring.

Ansøgningsprocessen

Sidst opdateret 28/11/2019
Ved postlovens ikrafttræden den 1. januar 2011 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017) blev Post Danmarks eneret til befordring af breve op til 50 gram ophævet. Det vil sige, at andre virksomheder også kan tilbyde befordring af små breve.

Samtidigt etableredes som noget nyt en tilladelsesordning, hvor der hidtil blot har været et registreringssystem. Tilladelsesordningen skal være med til at sikre kvaliteten i postbefordringen.

En virksomhed, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal ansøge herom og have tilladelse hertil fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

Ansøgningsskema til brug ved ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring finder du nedenfor. Det udfyldte og underskrevne skema skal indsendes til: info@trafikstyrelsen.dk eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.
Ansøgning

Ansøgningsskema for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

Fra 1. januar 2011 skal alle postvirksomheder søge om tilladelse til at udøve erhvervsmæssig postbefordring

Hvornår kræves der tilladelse fra styrelsen?

Sidst opdateret 22/01/2020

I følgende situationer kræves tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til erhvervsmæssig postbefordring: 

 • Enhver erhvervsmæssig befordring af breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg (Dette gælder uanset, at der er tale om et kontraktforhold).
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra erhvervsdrivende, når befordring ikke sker på baggrund af en individuel forhandlet kontrakt, men sker til styktakster i henhold til virksomhedens generelle forretningsbetingelser.
 • Enhver erhvervsmæssig befordring af pakker på op til 20 kg fra private.

 

Breve o.lign. op til 2 kg

Kræver tilladelse

Privat afsender til privat modtager

Ja

Privat afsender til erhvervsmodtager

Ja

Erhvervsafsender til privat modtager

Ja

Erhvervsafsender til erhvervsmodtager

Ja

Pakker op til 20 kg

Kræver tilladelse

Privat afsender til privat modtager

Ja

Privat afsender til erhvervsmodtager

Ja

Erhvervsafsender til privat-eller erhvervsmodtager (uden individuel forhandlet kontrakt)

Ja

Erhvervsafsender til privat- eller erhvervsmodtager (omfattet af individuel forhandlet kontrakt)

Nej

Særligt om postbefordring af pakker

Sidst opdateret 22/01/2020

Postbefordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere samt fra erhvervsafsendere til private, der sker på baggrund af en forudgående individuel kontrakt mellem erhvervsafsenderen og postvirksomheden, er ikke tilladelsespligtig postbefordring.

Det kræver derimod tilladelse, hvis virksomheden modtager pakker til befordring fra erhvervsafsendere, der indleverer en pakke til virksomhedens net (pakkeshop o.lign.) til befordring til styktakster i henhold til virksomhedens generelle forretningsbetingelser.

Ofte stillede spørgsmål

Sidst opdateret 22/01/2020
Herunder kan du se ofte stillede spørgsmål om postbefordring.
At postbefordringen udøves ”erhvervsmæssigt” betyder, at postbefordringen sker mod betaling. En erhvervsdrivendes eller organisations egen interne dokumenthåndtering i form af indsamling og omdeling af egne adresserede eller uadresserede forsendelser falder således uden for tilladelsesordningen.

Ved adresserede forsendelser forstås adresserede breve, adresserede dag-, uge- og månedsblade og lignende, tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer på op til 2 kg samt adresserede pakker på op til 20 kg.

En forsendelse er adresseret når: 

 • Navn og adresse på modtageren fremgår af selve forsendelsen 
 • Numre o.lign., der henviser til modtageradressen i en adressebog, afleveringsliste, fragtbrev o.lign. 
 • Fragtsedler og følgedokumenter, hvor modtageradressen fremgår
 • Streg- eller magnetkoder, der henviser til en bestemt modtager

 

Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre muligheder for adressering kan forekomme. En forsendelse anses også for adresseret i postlovens forstand, når den skal leveres til en bestemt modtagers adresse – eksempelvis en avis, der dagligt skal leveres til abonnentens adresse.

Virksomheder, der befordrer uadresserede forsendelser (reklamer o. lign. ), skal således ikke have tilladelse.

 

Lovgivning

Sidst opdateret 22/01/2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelserne nr. 725, 726 og 727. Bekendtgørelserne er tilgængelige her på hjemmeside ude i højre side under ’mere information’.

De væsentligste EU-regler om post er Europa-Parlamentets og Rådets direktiver:

 • 97/67/EF af 15. december om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester
 • 2002/39/EF af 10. juni (ændring af ovenstående direktiv)
 • 2008/6/EF om fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet
 • 2018/644/EU af 18. april om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester