1

Tilsynsområde Resultater: Opfølgning på mål- og resultatplanen

1.1Resultatløn og engangsvederlag

Udgangspunktet for direktørens maksimale resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn og varige tillæg (ekskl. pension). Åremålstillæg indgår ikke i beregningsgrundlaget. Resultatlønnen afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen, jf. nedenstående skema.


Nedsættelse af resultatlønnen vil kun kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret meget væsentlige opgaver og ansvarsområder.


For årets opnåede resultater uden for mål- og resultatplanen, både interne og eksterne, vil der kunne gives et engangsvederlag.

1.2Rapporteringsforudsætninger
Mål 1: Screening af administrative forskrifter udstedt
med hjemmel i luftfartsloven og tilsyn af luftfartsområdet
  Vægtning: 15 point

 

Målopfyldelse:
Trafikstyrelsen har ansvar for et stort antal administrative forskrifter på luftfartsområdet, herunder Bestemmelser for Civil Luftfart (BL'er). Trafikstyrelsen påbegyndte i 2022 en screening af samtlige af disse forskrifter med henblik på en vurdering af den enkelte forskrifts samspil med dennes hjemmelsgrundlag og med administrative praksis. Dette har til formål at afklare, om der er behov for justering af det administrative regelgrundlag. Trafikstyrelsen har ved udgangen af 2022 screenet ca. 40 pct. af de administrative forskrifter, og de resterende screenes i 2023.

Trafikstyrelsen foretager på en række forskellige områder tilsynsbesøg med fysisk fremmøde. Styrelsen vil forstærke indsatsen på en række områder, hvor et forøget antal fysiske tilsyn kan forventes at have en samlet sikkerhedsmæssig gunstig effekt for branchen. Styrelsen vil endvidere sætte mere fokus på den samlede synlighed af styrelsens tilsynsindsats gennem billed-/videomateriale, der på hjemmesiden og på sociale medier kan synliggøre styrelsens arbejde på disse områder.

 

Milepæle:

 1.  Trafikstyrelsen har senest ved udgangen af 1. halvår af 2023 gennemført screening af 50 pct. af de administrative forskrifter, der ikke var screenet i 2022.

 2. Trafikstyrelsen har senest ved udgangen af 2023 gennemført screening af samtlige administrative forskrifter på luftfartsområdet.

 3. Trafikstyrelsen har inden udgangen af 2023 udarbejdet en samlet plan for konkret tilretning af de administrative forskrifter, som den gennemførte screening har vist behov for at tilrette, og sendt dette til godkendelse i Transportministeriets departement.

 4. På det operationelle og luftfartøjstekniske område ændres antallet af tilsyn i overensstemmelse med aktiviteterne på Flight Inspections/Cabin Inspections og hele det ikke-kommercielle område, hvor der samlet vil være 88 tilsyn i 2023. 

 5. For at udbrede viden om styrelsens tilsynsarbejde gøres Trafikstyrelsens tilsynsarbejde på det operationelle og luftfartøjstekniske område mere synligt for omverdenen gennem billeder/videomateriale om konkrete fysiske tilsyn på sociale medier og styrelsens hjemmeside. 

 

 
Fuld målopfyldelse 15 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 12 point Fire milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 9 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 6 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 3 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: Bane- og Luftfartskontoret   Ansvarlig i styrelsen:  Luftfart 2 og 3

 

Mål 2: Varetagelsen af lufttrafikstyringen over Grønland   Vægtning: 5 point

 

Målopfyldelse:
Efter ønske fra Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyres regering) har den danske regering truffet beslutning om at arbejde for at etablere en luftkontrolcentral i Grønland. Kontrolcentralen forventes at varetage kontrollen af hele lufttrafikken over Grønland fra år 2031. Som led i arbejdet har Naviair på foranledning af Transportministeriet iværksat et forprojekt, som blandt andet skal afdække de juridiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for, at opgaven kan varetages fra Grønland. Forprojektet skal afrapporteres ultimo 2023

Milepæl:

 1. Trafikstyrelsen understøtter i sin rolle som myndighed Naviairs arbejde med forprojektet, der i overensstemmelse med beslutningen skal beskrive fundamentet og forudsætningerne for, at lufttrafiktjenesten over Grønland kan varetages fra Grønland. Styrelsen bidrager aktivt til den løbende afklaring af regulatoriske, tekniske og økonomiske spørgsmål, der skal afdækkes som led i færdiggørelse af forprojektet. Trafikstyrelsen bidrager også til at efterprøve/validere eventuelle tekniske og økonomiske antagelser, der måtte indgå i forprojektet.
Fuld målopfyldelse 5 point Milepælen er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Milepælen er ikke nået
Ansvarlig i departementet: Bane- og Luftfartskontoret   Ansvarlig i styrelsen: Luftfart 1

 

Mål 3: Tidssvarende regulering og smidig sagsbehandling på jernbaneområdet   Vægtning: 15 point

 

Målopfyldelse:
Trafikstyrelsen skal sikre en tidssvarende regulering og god vejledning i overensstemmelse med de bagvedliggende formål i den fælleseuropæiske regulering. Som godkendende myndighed for store baneprojekter/megaprojekter skal Trafikstyrelsen levere en transparent, smidig og rettidig sagsbehandling, der understøtter, at projekterne udmøntes i sikre transportløsninger, som tages i brug i henhold til de med ansøger aftalte tidsplaner.

Derudover skal Trafikstyrelsen via evaluering af den øgede tilsynsindsats sørge for, at tilsynsindsatsen er effektiv og understøtter virksomhedernes udvikling og regelefterlevelse.

Milepæle:

 1.  Megaprojekter: Udrulninger af signalprogrammet og grænsefladeprojekter hertil på fjernbanen samt ombordudrustninger af køretøjer behandles i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner, herunder vedrørende Roll Out 1 (Vigerslev) – (Ringsted), Roll Out 6 (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern- (Herning), Ringsted-Femern og Elektrificeringsprogrammet.

 2. Køretøjsområdet: På baggrund af det servicetjek af reguleringen på køretøjsområdet, som Trafikstyrelsen gennemførte i 2022, foretages ændringer af relevante dele af reguleringen med henblik på at tydeliggøre reglerne for ansøger og understøtte en god proces mellem ansøger og sagsbehandler. Departementet orienteres om de planlagte ændringer.

 3. Øget tilsynsindsats på jernbaneområdet: Trafikstyrelsen vil som følge af det iværksatte tiltag i 2022 vedrørende øget tilsyn på jernbane - jf. styrelsens pressemeddelelse af 13. januar 2022 - øge tilsynsindsatsen på jernbaneområdet markant med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn set i forhold
  til de samlet 79 tilsyn gennemført i 2022, så der er en mere synlig tilsynsindsats over for jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne.
 4. Evaluering af øget tilsynsindsats: Der gennemføres en evaluering af den øgede tilsynsindsats, som blev iværksat i 2022 som opfølgning på rapporten fra Havarikommissionen om hændelsen på Storebælt i 2021 og ulykken i 2019. Trafikstyrelsen vil i 1. halvår 2023 orientere Transportministeriets departement om de områder, som evalueringen skal se på.

 
Fuld målopfyldelse 15 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 12 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 8 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 4 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: Bane- og Luftfartskontoret   Ansvarlig i styrelsen: Kontor for Bane

 

Mål 4: Cybersikkerhed og beredskab   Vægtning: 15 point

 

Målopfyldelse:
Trafikstyrelsen har ansvar for en række funktioner, som understøtter samfundsrobustheden i transportsektoren. Som beredskabskoordinerende myndighed for transportsektoren understøtter styrelsen sektorens arbejde med robusthed og beredskab herunder i forhold til NOST.

Trafikstyrelsen vil også understøtte Transportministeriets departementet i forhold til tværministerielt arbejde om samfundsrobusthed herunder i forhold til opgaver vedrørende kritisk infrastruktur og civile myndigheders bidrag til Forsvarets arbejde med bl.a. værtsnationsstøtte.

På cybersikkerhedsområdet sætter Transportministeriets cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2025 rammen for de kommende års udvikling af samarbejdet i sektoren om cybersikkerhed. Som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) for transportsektoren er Trafikstyrelsen ansvarlig for at gennemføre strategien. Trafikstyrelsen vil i 2023 udmønte og gennemføre en række indsatser i regi af strategien, som tager sigte på blandt andet at udvikle det tværsektoriale samarbejde om cyberberedskab. Derudover vil styrelsen have fokus på gennemførelse af krav til kritiske statslige aktører, som er defineret i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024.

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen understøtter Transportministeriets departement i forhold til opgaver på beredskabsområdet, herunder navnlig i forhold til kritisk infrastruktur, forhandling af bilateral forsvarssamarbejdsaftale med USA samt myndighedskoordination og opgavevaretagelse i forbindelse med øgede krav til værtsnationsstøtte frem mod udgangen af 2024.

 2. Trafikstyrelsen bidrager med løbende opgavevaretagelse i forbindelse med implementering og afledte opgaver af direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-direktivet) i transportsektoren.

 3. Som led i sektorens cyberstrategi udarbejder Trafikstyrelsen i første kvartal 2023 et styrepapir for udmøntning af cyberkrav til kritiske statslige aktører i medfør af national cyberstrategi.

 4. Som led i sektorens cyberstrategi udarbejder Trafikstyrelsen i første halvår 2023 et styrepapir for Trafikstyrelsens rolle som operativ DCIS.

 5. Trafikstyrelsen understøtter Transportministeriets departement i forhold til opgaver relateret til implementering af NIS2-direktivet.

 

 
Fuld målopfyldelse 15 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 12 point Fire milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 9 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 6 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 3 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: Internationalt kontor   Ansvarlig i styrelsen: Security og Cyber

 

Mål 5: Effektiv sagsbehandling på minkerstatningssager   Vægtning: 10 point

 

Målopfyldelse:
Minksekretariatet, som hører under Trafikstyrelsen, har til opgave at betjene Erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som Overerstatnings- og taksationskommissionerne.

Sekretariatets opgaver består i at yde kommissionerne juridisk og administrativ bistand. Minksekretariatet bistår således kommissionerne med sagsbehandlingen, indhentelse af oplysninger fra de relevante parter – herunder fra virksomheden, Fødevarestyrelsen, som er part i sagen på vegne af staten m.fl. Minksekretariatet forbereder sagsfremstilling og afgørelser om erstatning og kompensation.

Trafikstyrelsen lægger i dette arbejde vægt på, at sagsbehandlingen sker effektivt og korrekt.

 

Milepæle:

 1. Minksekretariatet har oplyst Kopenhagen Fur-sagen, således at kommissionerne inden 31. marts 2023 har haft mulighed for at afslutte sagen.

 2. Minksekretariatet har oplyst mindst 75 nedlukningssager, således at kommissionerne senest ultimo 1. halvår 2023 har haft mulighed for at udsende endelige afgørelser på mindst 75 nedlukningssager, såfremt der pr. 31. marts 2023 er modtaget mindst 75 oplysningsskemaer.

 3. Minksekretariatet har oplyst yderligere mindst 125 nedlukningssager, således at kommissionerne senest 31. december 2023 har haft mulighed for at udsende endelige afgørelser på mindst 200 nedlukningssager og derudover skal der være yderligere 50 delafgørelser om minkfarme klar til nedrivning, såfremt der pr. 30. september 2023 er modtaget mindst 250 oplysningsskemaer.

 4. Trafikstyrelsen har senest ultimo 1. halvår opstartet to enheder i henholdsvis Aalborg og Vejle, der kan være med til at understøtte en effektiv og korrekt sagsbehandling på området. 

 

 
Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 7,5 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 5 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 2,5 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: Budgetenheden   Ansvarlig i styrelsen: Minksekretariatet

 

Mål 6: Understøtte den grønne omstilling af
transportsektoren
  Vægtning: 12,5 point

 

Målopfyldelse:

Trafikstyrelsen vil i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 9, om industri, innovation og infrastruktur, og nr. 13, om klimaindsats, understøtte fremtidens sammenhængende og klimavenlige løsninger inden for person- og godstransport.

Dette indebærer, at Trafikstyrelsen vil arbejde målrettet med grøn omstilling gennem bl.a. analyser af baneprojekter jf. IP35, etablering af en åben adgang til standardiserede mobilitetsdata, deltagelsen i arbejdet med at udvikle grøn mobilitetsmodel samt udmøntning af grønne puljer inden for færger, havne, busser mv. Det indebærer endvidere, at Trafikstyrelsen vil indsamle viden og data knyttet til den grønne omstilling af den kollektive trafik, færger, havne og luftfart og levere velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til ministeriets policy-udviklende arbejde inden for den grønne omstilling samt analyser relateret til overflytning til grønne transportformer.

Milepæle:

 1. I løbet af 2023 skal Trafikstyrelsen udarbejde en kortlægning af danske erhvervshavnes tilgængelighed af elektricitet og grønne brændstoffer i forbindelse med Analysen af tilgængeligheden af elektricitet og grønne brændstoffer i havne, jf. anbefalingerne fra klimapartnerskabet for Det Blå Danmark. Analysen fremgik af regeringens udspil til Danmark fremad og forventes endeligt behandlet i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 snarest.

 2. Såfremt der senest i første halvår 2023 foreligger en politisk aftale om tiltag inden for grøn luftfart, skal Trafikstyrelsen igangsætte implementeringen af tiltag som opfølgning herpå.

 3. Trafikstyrelsen skal arbejde for internationale løsninger i regi af EU og ICAO, der kan fremme den grønne omstilling af luftfarten, herunder implementeringen af CORSIA’s første fase, som indledes fra 1. januar 2024.

 4. Trafikstyrelsen vil understøtte, at de rette regulatoriske rammer for at implementere grønne drivmidler i transportsektoren tilvejebringes i forbindelse med implementering af AFIR-forordningen i løbet af 2023.

 5. Styrelsen vil opbygge det nødvendige vidensgrundlag i statslig regi om batteritogsmateriel med henblik på, at styrelsen kan deltage i hhv. bidrage til undersøgelserne om ”Mulighederne for batteritogsdrift i landsdelstrafik” og ”Ladeinfrastruktur til batteritog i Midt- og Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland”. Hertil kommer, at Trafikstyrelsen vil varetage administrationen af puljen til ladeinfrastruktur på privatbanerne, hvilket forudsætter tæt dialog med regionerne om deres planer for batteritog.

 6. Trafikstyrelsen udarbejder i 2023 og fremadrettet et årligt klimaregnskab for styrelsens CO2-udledninger på baggrund af den beskrevne metode fra aftalen om videreførelse af koncernfælles metode. Målet er at identificere de største kilder til udledning og danne en baggrund for indsatser målrettet at reducere styrelsens udledninger

 

 
Fuld målopfyldelse 12,5 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 10 point Fem milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 8 point Fire milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 6 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 4 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 2 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: : Bane- og luftfartskontoret,
Center for Klima og analyse, Kontraktkontoret og
Togkontoret.
  Ansvarlig i styrelsen: Plan og Klima

 

Mål 7: Styrket indsats på postområdet   Vægtning: 7,5 point

Målopfyldelse:

Postområdet er inde i en vigtig periode. I 2023 skal der behandles postspørgsmål på en række centrale områder. Det gælder bl.a. i Universal Postal Union (UPU), postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt og behandling af klagesager fra EU-Kommissionen.

Det er især forhandlinger på det internationale område, som vil skulle løftes i 2023 og de kommende år. Trafikstyrelsen vil bidrage med faglig og juridisk bistand, så Danmark kan stå stærkt i forhandlingerne om den videre udvikling af modellen for terminalafgifter og de videre drøftelser om åbningen af UPU for private virksomheder.

Herudover forventes det, at forhandlinger om den fremtidige varetagelse af befordringspligten og dertilhørende ændring af postlovgivningen vil kræve en særlig indsats i 2023.

 

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen skal bidrage med faglig og juridisk bistand af høj kvalitet, herunder i forhold til de kommende postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt.

 2. Trafikstyrelsen skal følge op på en kommende politisk aftale, herunder nyt lovforslag, bekendtgørelser og en eventuel aftale med en befordringspligtig virksomhed i Danmark og en revision af EU’s postdirektiv.
 3. Trafikstyrelsen skal følge op på det internationale arbejde og deltage i relevante fora.

 4. Trafikstyrelsen skal bidrage til behandling af klager til Kommissionen-EU-Domstolen.

 

 

 
Fuld målopfyldelse 7,5 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 6 point Tre milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 4 point  To milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 2 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: : Selskabs- og
Koncernstyringsenheden
  Ansvarlig i styrelsen: Luftfart 4

 

Mål 8: Ligestilling   Vægtning: 10 point

Målopfyldelse:

Folketinget vedtog den 26. april 2022 Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, som indebærer nye tiltag for at fremme en mere ligelig kønssammensætning i ledelser og bestyrelser i offentlige institutioner og virksomheder m.v. Loven træder i kraft den 1. januar 2023.

Med de nye regler forpligtes bl.a. Trafikstyrelsen til at tilstræbe en ligelig sammensætning (mindst 40/60 pct.) af kvinder og mænd i de kollektive beslutningsorganer og øverste ledelsesniveauer.

For at sikre en mere ligelig kønssammensætning vil styrelsen udarbejde en ligestillingspolitik, ligesom styrelsen vil gennemføre konkrete tiltag for at understøtte det politiske og strategiske arbejde med diversitet og ligestilling mellem kønnene.

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen skal i 2023 udarbejde en ligestillingspolitik. Ligestillingspolitikken skal have til formål at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer, såfremt der eksisterer en underrepræsentation. Herudover skal ligestillingspolitikken indeholde politikker og strategier for at fremme ligestilling og diversitet bredt i organisationen.

 2. Trafikstyrelsen vil i 2023 gennemgå de dele af styrelsens nationale regulering, som ikke er forordningsbestemt, for at identificere forekomsten af eventuel usaglig forskelsbehandling på baggrund af køn.

 

 
Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 5 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: : Ligestillingskoordinator   Ansvarlig i styrelsen: Ledelsessekretariatet

 

Mål 9: Høj kvalitet i ministerbetjeningen    Vægtning: 10 point

Målopfyldelse:

Trafikstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelighed, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages registreringer af Trafikstyrelsen, som forelægger det for departementet som minimum fire gange årligt i forbindelse med de kvartalsvise koncernrapporteringer til departementet og på de kvartalsvise institutionsmøder med departementet, mens departementet vurderer og registrerer anvendeligheden. Departementet skal snarest muligt efter modtagelsen give Trafikstyrelsen besked om ikke-anvendelighed. Både rettidighed og anvendelighed drøftes på overordnet plan kvartalsvist mellem styrelsen og departementet.

Ministerbetjeningssager defineres som bestillinger til Trafikstyrelsen via ministerbetjeningspostkassen eller EUpostkassen, i form af:

 • Borgerhenvendelser
 • Taler eller talepunkter
 • Svar på § 20-spørgsmål
 • Svar på spørgsmål og samrådsspørgsmål fra Folketingets Udvalg
 • Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.)
 • Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.)
 • Baggrundsmaterialer og analyser, som fagkontoret vurderer og begrunder relevant i sammenhæng med ministerbetjeningen
 • Bidrag til interne regeringsprocedurer og politiske forhandlinger
 • EU-sager (arbejde med den danske EU beslutningsprocedure, herunder instruktioner til arbejdsgruppen og COREPER herunder trilog-forhandlinger, materiale til brug for orientering af Folketingets Europaudvalg, materiale til brug for ministerrådsmøder (TTE – transportdelen), materiale til den danske beslutningsprocedure i forbindelse med komitésager af væsentlig karakter mv.)
 • Materiale til ministerens internationale møder og rejser
 • Bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelsessager

 

Milepæl:

 1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct.
 2. Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct.

 

 
Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er nået
Delvis målopfyldelse 5 point Én milepæl er nået
Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået
Ansvarlig i departementet: : Kollektiv Trafikkontoret   Ansvarlig i styrelsen: Ledelsessekretariatet

 

2

Tilsynsområderne Økonomi og HR: KPI’er

2.1Oversigt over kvartalsvise KPI’er

En del af resultatstyringskonceptet i Transportministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI’er) inden for de to øvrige tilsynsområder; Økonomi og HR. Transportministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de KPI’er, som styrelserne skal indrapportere i forbindelse med kvartalsopfølgningen til topledermødet. Der udarbejdes desuden særskilt rapporteringsvejledning til brug for denne kvartalsopfølgning.

Første kvartal

  Basis Grøn Gul Rød
Økonomi        
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM) Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -6 pct Merudgift ml. 2-6 pct. og mindre-udgift ml. -6 og -10 pct. Merudgift over 6 pct. og mindre-udgift under -10 pct.
Budgetsikkerhed –
udenfor loft
(TRM)
Pct. Merudgift mindre end 3 pct. og mindreudgift under -8 pct. Merudgift ml. 3-6 pct. mindre-udgift ml. -8 og -12 pct. Merudgift over 6 pct. mindre-udgift under -12 pct.
Prognosepræcision –
(TRM)
Pct. - - -
HR        
Lønniveau
(TRM)
Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point

Andet kvartal

  Basis Grøn Gul Rød
Økonomi        
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM) Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -6 pct Merudgift ml. 2-6 pct. og mindre-udgift ml. -6 og -10 pct. Merudgift over 6 pct. og mindre-udgift under -10 pct.
Budgetsikkerhed –
udenfor loft
(TRM)
Pct. Merudgift mindre end 3 pct. og mindreudgift under -8 pct. Merudgift ml. 3-6 pct. mindre-udgift ml. -8 og -12 pct. Merudgift over 6 pct. mindre-udgift under -12 pct.
Prognosepræcision –
(TRM)
Pct. - - -
HR        
Sygefravær (dag)
(TRM)
Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8
Sygefravær (døgn)
(TRM)
Dage Under 9 Ml. 9-11 Over 11
Kvindelige ansøgere
til lederstillinger
(TRM)
Antal/pct. - - -
Kvindelige samtalekandidater til
lederstillinger
(TRM)
Antal/pct. - - -

Tredje kvartal

  Basis Grøn Gul Rød
Økonomi        
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM) Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -4 pct Merudgift ml. 2-4 pct. og mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Merudgift over 4 pct. og mindre-udgift under -8 pct.
Budgetsikkerhed –
udenfor loft
(TRM)
Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under -6 pct. Merudgift ml. 2-5 pct. mindre-udgift ml. -6 og -10 pct. Merudgift over 5 pct. mindre-udgift under -10 pct.
Prognosepræcision –
(TRM)
Pct. - - -
HR        
Lønniveau
(TRM)
Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point

Fjerde kvartal

  Basis Grøn Gul Rød
Økonomi        
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM) Pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -3 pct. Merudgift ml. 1-3 pct. mindre-udgift ml. -3 og -7 pct Merudgift over 3 pct. mindreudgift under - 7 pct.
Budgetsikkerhed –
udenfor loft
(TRM)
Pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under -4 pct. Merudgift ml. 1-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct. Merudgift over 4 pct. mindre-udgift under -8 pct.
Prognosepræcision –
(TRM)
Pct. - - -
HR        
Sygefravær (dag)
(TRM)
Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8
Sygefravær (døgn)
(TRM)
Dage Under 9 Ml. 9-11 Over 11
Kvindelige ansøgere
til lederstillinger
(TRM)
Antal/pct. - - -
Kvindelige
samtalekandidater til
lederstillinger
(TRM)
Antal/pct. - - -
2.2Oversigt over årlige KPI’er (afrapporteres i forbindelse med fjerde kvartal)
  Basis Grøn Gul Rød
Økonomi        
Generelle
fællesomkostninger pr.
årsværk (formål 0)
(OES)
Kr - - -
Husleje pr. årsværk
(OES)
Kr - - -
HR        
Sygefravær A el. B
(OES)
Dage - - -
Sygefraværsomkostninger
(OES)
kr - - -
Personaleomsætning
(TRM)
Pct. - - -
Kvinder i ledelse (pr. 31/12)
(TRM)
Pct. - - -
Årsværkspris
(Årsrapport)
Kr. - - -