Trafikstyrelsens whistleblowerordning – Opgørelse for december 2022 til december 2023

 

Januar 2024

Layout: Trafikstyrelsen

 

Trafikstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

 

Tlf. 7221 8800

www.trafikstyrelsen.dk

1

Forord

I denne rapport redegør Trafikstyrelsen for den generelle aktivitet i styrelsens whistleblowerordning i perioden december 2022 – december 2023. Whistleblowerordningen gælder foruden Trafikstyrelsen også Bornholms Lufthavn, Minksekretariaterne og Taksationssekretariatet.

Whistleblowerordningen kan tilgås via følgende links:

 

I rapporten har Trafikstyrelsen opgjort antallet af modtagne indberetninger til whistleblowerordningen og status for opfølgning på indberetningerne, herunder følgende:

 • Antal indberetninger der er realitetsbehandlet
 • Antal indberetninger der er afvist eller afsluttet
 • Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

 

I den forbindelse har Trafikstyrelsen grupperet de modtagne indberetninger i en række overordnede temaer.

Som supplement til redegørelsen for den generelle aktivitet i whistleblowerordningen har styrelsen i denne rapport inkluderet et større uddrag fra styrelsens interne instruks til behandling af indberetninger til whistleblowerordningen. Uddraget indeholder bl.a. whistleblowerordningens afgrænsning samt en beskrivelse af, hvordan en indberetning undersøges.

Rapporten er offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) i februar 2024.

2

Sammenfatning

Trafikstyrelsen har i perioden december 2022 – december 2023 modtaget i alt 16 indberetninger til styrelsens whistleblowerordning.

For alle 16 indberetninger har styrelsens vurdering været, at de faldt udenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde.

Alle indberetninger er på den baggrund blevet afvist i whistleblowerordningen.

For 11 indberetninger har styrelsen vurderet, at det indberettede forhold potentielt var af en karakter, som kunne have været sendt som en almindelig indberetning til en af styrelsens øvrige indberetningsordninger på luftfarts- og jernbaneområdet. Disse indberetninger er i forbindelse med afvisningen blevet videreformidlet til behandling i relevant fagkontor i styrelsen. For to andre indberetninger gælder det, at indberetteren er blevet henvist til at indberette forholdet til en anden myndighed, mens det for tre indberetninger gælder, at styrelsen ikke kunne behandle disse grundet manglende oplysninger.

Ingen af de 16 indberetninger har til dato givet anledning til politianmeldelser fra Trafikstyrelsens side.

I den nedenstående tabel fremgår Trafikstyrelsen sammenfatning af de i perioden modtagne indberetninger.

 

Tabel 1 – Sammenfattende status

Status på indberetninger i perioden

Antal

Samlet antal indberetninger modtaget

16

Antal afviste indberetninger

16

Antal indberetninger videreformidlet til relevant fagkontor

11

Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

0

3

Gruppering i temaer

Trafikstyrelsen har ved fastsættelsen af de overordnede temaer iagttaget Whistleblowerlovens særlige tavshedspligt og reglerne om videregivelse.

De overordnede temaer er derfor udformet på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren eller den berørte person, ligesom de ikke indeholder nærmere oplysninger fra de enkelte indberetninger.

Trafikstyrelsen har vurderet, at indberetningerne i perioden kan grupperes i nedenstående temaer:

 1. Overtrædelse af love og regler udstedt i medfør af EU-retsakter eller lignende
 2. Overtrædelse af uformelle retningslinjer
 3. Potentielt strafbart forhold
 4. Tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper
 5. Korruption, svig, inhabilitet/interessekonflikter og dobbeltfinansiering
 6. En virksomheds håndtering af sikkerhed
 7. Manglende oplysninger

 

I den nedenstående tabel 2 fremgår Trafikstyrelsens gruppering af de i perioden modtagne indberetninger.

 

Tabel 2 - Indberetning fordelt på temaer

Tema

Antal

Overtrædelse af love og regler udstedt i medfør af EU-retsakter eller lignende

2

Overtrædelse af uformelle retningslinjer

0

Potentielt strafbart forhold

2

Tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper

0

Korruption, svig, inhabilitet/interessekonflikter og dobbeltfinansiering

2

En virksomheds håndtering af sikkerhed

7

Manglende oplysninger

3

4

Trafikstyrelsens interne whistleblowerordningsinstruks

1. Indledning og formål

Denne instruks beskriver den praktiske håndtering af indberetninger, der modtages via Trafikstyrelsens whistleblowerportal.

Instruksen har til formål at sætte den/de person(er) hos Trafikstyrelsen, der er udpeget som whistleblower-ansvarlig(e), i stand til at udføre den proces, der skal iværksættes ved modtagelsen af en indberetning gennem whistleblower-portalen.

Det vurderes på baggrund af den konkrete sag, om det er nødvendigt med advokatbistand.

2. Whistleblowerordningens anvendelsesområde

Trafikstyrelsens whistleblowerordning drives på en it-portal leveret af Statens It.

Whistleblowerportalen giver mulighed for at foretage indberetninger anonymt. Whistleblowerportalen giver endvidere indberetteren mulighed for at oprette en sikker postboks på whistleblowerportalen, hvorigennem indberetteren kan sende og modtage meddelelser fra Trafikstyrelsen under fortsat anonymitet. Indberetteren kan dog fravælge anonymitet ved at angive navn og kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning.

Whistleblower-portalen er tilgængelig via Trafikstyrelsens, Taksationssekretariatets, Minksekretariatets og Bornholms Lufthavns hjemmesider, og den kan tilgås af enhver. Ordningens anvendelsesområde er imidlertid begrænset som beskrevet nedenfor i punkt 2.1.

3. Ansvar, dokumentation og reference

Trafikstyrelsens whistleblower-ansvarlige er ansvarlige for såvel håndteringen af den indledende vurdering, jf. pkt. 5.1, og den videregående undersøgelse af indberetningen.

Sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet hos Trafikstyrelsen er som udgangspunkt whistleblower-ansvarlig. Kun i tilfælde af, at en indberetning vedrører sekretariatschefen selv, eller at sekretariatschefen i øvrigt er inhabil, vil ansvaret for den enkelte indberetning overgå til andre, jf. punkt 4 og 8.

Trafikstyrelsen er dataansvarlig for whistleblowerordningen.

Statens IT er som leverandør af whistleblowersystemet ansvarlig for de forhold, der følger af databehandleraftalen mellem Trafikstyrelsen og Statens It.

4. Indberetning

Indberetninger til whistleblower-ordningen foretages på Trafikstyrelsens whistleblowerportal, der leveres af Statens It.

Så snart en indberetning er foretaget på whistleblower-portalen, modtager sekretariatschefen for Trafikstyrelsens Ledelsessekretariat og den vicedirektør, som er ansvarlig for Ledelsessekretariatet, underretning via e-mail/sms om, at indberetningen er modtaget.

Ledelsessekretariatet fungerer herefter som umiddelbar sagsbehandler og er i den forbindelse ansvarlig for, at:

 • Foretage underretning til indberetteren, jf. punkt 6
 • Foretage en indledende vurdering af indberetningen, jf. punkt 1, og eventuelt orientere direktionen om indberetningen
 • Videregive resultatet af den indledende vurdering til den vicedirektør, som er ansvarlig for Ledelsessekretariatet, jf. punkt 2 og 5.3

Sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet og de medarbejdere, der bistår sekretariatschefen, foretager umiddelbart efter delagtiggørelsen i en indberetning en vurdering af, om vedkommende er inhabile, jf. punkt 8.

Er sekretariatschefen inhabil, er det den vicedirektør, som er ansvarlig for Ledelsessekretariatet, som er ansvarlig for sagen hos Trafikstyrelsen. Såfremt både vicedirektøren og sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet er inhabile, overgår sagen til direktøren for Trafikstyrelsen.

Er direktøren inhabil, overgår sagen til behandling i departementet.

5. Undersøgelse af indberetningen

5.1. Indledende vurdering af det indberettede forhold

Når sekretariatschefen for Ledelsessekretariatet har modtaget underretning om en indberetning i whistleblower-portalen, foretages en indledende vurdering af indberetningen med henblik på at påse, at:

 1. indberetningen vedrører et forhold, der falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde
 2. indberetningen er foretaget om en person eller anden interessent omfattet whistleblower-ordningen
 3. indberetningen ikke er åbenbart grundløs

Ved vurderingen af, om en indberetning vedrører et forhold, der falder inden for whistleblower-ordningens anvendelsesområde, vil sekretariatschefen med udgangspunkt i kriterierne anført under punkt 2.1.3 vurdere, om der er tale om en alvorlig forseelse eller et mindre væsentligt forhold, der skal indberettes via Trafikstyrelsens sædvanlige rapporteringskanaler.

Ved vurderingen af, om indberetningen er foretaget om en person eller anden interessent omfattet whistleblower-ordningen, tages udgangspunkt i den personkreds, der er anført under punkt 2.1.1 og 2.1.2.

Hvis indberetningen vurderes både at vedrøre et forhold, der falder inden for whistleblower-ordningens anvendelsesområde, og at være foretaget om en person eller anden interessent omfattet whistleblower-ordningen, foretager sekretariatschefen en vurdering af, om indberetningen er åbenbart grundløs. Dette vil være tilfældet, hvor det klart kan konstateres, at det indberettede forhold er indberettet på et falsk eller opdigtet grundlag. Hvis indberetningen ikke umiddelbart kan afvises, er den ikke åbenbart grundløs.

5.2. Indberetninger der falder uden for whistleblowerordningen eller er åbenbart grundløse

Vurderer sekretariatschefen, at indberetningen falder uden for rammerne af whistleblowerordningen, eller at indberetningen er åbenbart grundløs, orienteres vicedirektøren herom med indstilling om, at indberetningen afvises i whistleblowerordningen og eventuelt videresendes til behandling i relevant fagkontor, henvises til indberetning gennem Trafikstyrelsens almindelige rapporteringskanaler eller lignende.

Det er herefter vicedirektøren, der træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal afsluttes i whistleblowerordningen og i den forbindelse eventuelt henvises til behandling i relevant fagkontor.

5.3. Indberetninger der falder inden for whistleblowerordningen

Hvis sekretariatschefen vurderer, at indberetningen falder inden for whistleblower-ordningen og ikke er åbenbart grundløs, forelægger sekretariatschefen sin vurdering for vicedirektøren sammen med en indstilling til indberetningens videre behandling, herunder om sagens karakter nødvendiggør advokatbistand.

Det er herefter vicedirektøren, der træffer afgørelse om indberetningens videre behandling, herunder om advokatbistand.

Sekretariatschefen vil herefter på baggrund af vicedirektørens afgørelse være ansvarlig for, at der iværksættes en videregående undersøgelse af det indberettede forhold eventuelt med inddragelse af advokatbistand i tilrettelæggelsen og udførelsen af undersøgelsesprocessen.

6. Underretning af personer der har foretaget en indberetning

Senest syv dage efter sekretariatschefen har modtaget underretning om en indberetning i whistleblower-ordningen, skal Ledelsessekretariatet underrette indberetteren om, at indberetningen er modtaget, forudsat at indberetteren har angivet sine kontaktoplysninger eller oprettet en sikker postboks på whistleblowerportalen.

Senest tre måneder fra den indledende underretning af indberetter skal Ledelsessekretariatet give indberetter feedback på dennes indberetning.

Indberetteren har ikke krav på information om, hvilke tiltag Trafikstyrelsen iværksætter på baggrund af indberetningen. I hvilket omfang indberetteren skal orienteres herom, fastlægges konkret under hensyn til karakteren af den enkelte indberetning.

7. Underretning af personer der registreres oplysninger om

Eventuelle personer, der indsamles oplysninger om i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordningen, herunder de personer indberetningen vedrører, skal orienteres i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Orientering af den eller de indberettede og eventuelle andre berørte personer foretages, når den indledende vurdering efter punkt 5.1 er afsluttet.

Hvis det vurderes, at der er en betydelig risiko for, at underretningen vil bringe den videregående undersøgelse af det indberettede forhold og/eller muligheden for at fremskaffe yderligere beviser i fare, kan orienteringen udskydes, indtil risikoen ikke længere eksisterer i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelseslovens § 22.

8. Inhabilitet

Når en person er whistleblower-ansvarlig og/eller sagsbehandler i Trafikstyrelsen, skal personen påse, at vedkommende ikke er inhabil i forhold til undersøgelsen af whistleblower-indberetningen.

Er personen inhabil, kan vedkommende ikke (længere) være whistleblower-ansvarlig/sagsbehandler i forhold til indberetningen, og personen må derfor heller ikke på nogen måde deltage i undersøgelsen af det indberettede forhold.

Inhabilitet foreligger hvor:

 1. Personen har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, fx hvor vedkommende selv har indberettet en mistanke, eller er den, der er indberettet om.
 2. Indberetningen vedrører en person, der har nær familiemæssig tilknytning til vedkommende, fx en ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn eller børnebørn.
 3. Indberetningen under andre omstændigheder er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, fx hvor personen har et meget nært venskab eller omvendt et tydeligt uvenskab med den, der er indberettet om.

 

Meddelelsespligt

Er et eller flere af ovennævnte forhold til stede, skal personen straks orientere sekretariatschefen herom og udtræde af undersøgelsen. Orientering til sekretariatschefen skal også ske, hvis personen er i tvivl om, hvorvidt et af ovennævnte forhold er til stede.

Såfremt det er sekretariatschefen, der anser sig for inhabil, skal denne orientere den vicedirektør, der er ansvarlig for Ledelsessekretariatet, og direktøren herom.

 

Tidspunktet for forpligtelsens indtræden

Både personer, der er sagsbehandlere og/eller whistleblower-ansvarlige, er forpligtet til at sikre, at inhabilitet ikke foreligger på det tidspunkt, hvor vedkommende involveres i sagen, fx ved modtagelsen af indberetningen eller ved inddragelsen i undersøgelsen, og forpligtelsen ophører først ved afslutningen af undersøgelsen.