1

Strategisk målbillede

1.1Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet, der skaber værdi". Ministeriets mission, at mobilitet skal skabe værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, infrastrukturanlæg og bygninger, der løser samfundets behov på en effektiv, grøn og sikker måde under offentlige vilkår. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder i værdikæde:

 

 

1. ANLÆG:

Vi skal levere mere velfungerende infrastruktur og statsligt byggeri for pengene med stadig mindre CO2 udledning

2. TRANSPORTSYSTEMER (DRIFT):

Vi skal udvikle et mere tilgængeligt, punktligt og sammenhængende transportsystem, der gør det let at træffe grønne valg og giver flere tilfredse kunder og borgere

3. ANALYSE OG UDVIKLING:

Vi skal skabe velunderbygget rettidig planlægning og udvikling, der understøtter samfundets vækst og grønne omstilling

4. REGULERING:

Vi skal gennemføre enkel regulering med kunder og borgere i centrum, understørre velfungerende transportmarkeder, og transportsystemer, sikker trafikafvikling samt den grønne omstilling

 

5.  EFFEKTIVE OG ATTRAKTIVE ORGANISATIONER:

Vi skal være effektive, attraktive og grønne organisationer, der leverer til aftalt tid, kvalitet og økonomi, samt samarbejder med hinanden og vores interessenter. Vores arbejdsplads skal være kendte for at fremme trivsel, ligestilling og lige mulighederOUTPUT

Mobilitet,

der skaber værdi

1.2Trafikstyrelsens strategiske grundlag

Trafikstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik. Vi løser også opgaver på post-, VVM- og havneområdet og i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Styrelsens opgaveportefølje favner bredt inden for jernbane- og luftfartsområdet. Styrelsen har direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder og deres medarbejdere samt den enkelte passager i Danmark, hvad enten det er i kollektiv trafik eller fly.

Et velfungerende, sikkert og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser.


Trafikstyrelsens mission er:

" At skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik, der fremmer sikre, bæredygtige og sammenhængende transportløsninger for borgere og virksomheder. "

Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der efterlever samfundets behov på transportområdet.

Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter styrelsen Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik, ligesom styrelsen arbejder for at sikre dansk interessevaretagelse og indflydelse i internationale beslutningsfora.


Styrelsens vision er:

" At vi skal sikkert og grønt fremad. "

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:


 • Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed.

 • Grønne, dvs. leverer bæredygtig mobilitet med mindst mulig C02-udledning, luftforurening og støj- og klimapåvirkning.

 • Effektive og innovative, dvs. leverer den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler
1.3Trafikstyrelsens strategiske indsatsområder

For at understøtte, at virksomhederne leverer sikre, bæredygtige og effektive transportløsninger for borgere og virksomheder, har Trafikstyrelsen otte strategiske indsatsområder.

 

Indsatsområderne går på tværs af styrelsens fagområder og skal medvirke til at sikre, at styrelsens
indsats har dokumenteret effekt:

 

 • Enkel og effektiv regulering
  Styrelsen stiller tydelige krav og udvikler metoder til enkel og effektiv regulering, som matcher den teknologiske, markedsmæssige og samfundsmæssige udvikling.

 • Godkendelse med god vejledning
  Styrelsen tilpasser dialog og vejledning til de forskellige brugere og typer af godkendelse.

 • Tilsyn med respekt for virksomheder og rollefordeling.
  Styrelsen planlægger og gennemfører tilsyn med respekt for både myndighedsopgaven og for det enkelte tilsynsobjektets tid og økonomi.

 • Interessevaretagelse i internationale fora
  I arbejdet med at sikre gode rammebetingelser har styrelsen en proaktiv tilgang til den internationale regulering og søger at påvirke, hvor det har stor dansk interesse.

 • Understøtte Transportministeriets policy-udviklende arbejde
  Styrelsen leverer velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til Transportministeriets policy-udviklende arbejde.

 • Kommunikation
  Styrelsen formidler sin viden til alle interessenter og er åben og tilgængelig i sin kommunikation.

 • Digital sagsbehandling
  Styrelsen arbejder for, at virksomhederne har gode rammer for at udnytte digitaliseringen i kontakten med styrelsen.

 • Medarbejdernes kompetencer
  Styrelsen er en attraktiv arbejdsplads og arbejder for at tiltrække, udvikle og fastholde de rette medarbejderkompetencer for, at styrelsen også fremover kan levere høj kvalitet i opgaveløsningen.

 

1.4Verdensmål

Styrelsen vil med udgangspunkt i FN's verdensmål nr. 9, om industri, innovation og infrastruktur, og nr. 13, om klimaindsats, understøtte fremtidens sammenhængende og klimavenlige løsninger inden for person- og godstransport.

2

Mål

2.1Mål 1 - Tilpasning af luftfartsbestemmelser

Trafikstyrelsen vil med afsæt i planen fra 2023 for konkret tilretning af de administrative forsskrifter for luftfartsområdet, Bestemmelser for Luftfart, som den gennemførte screening i 2022-2023 har vist behov for at redigere, påbegynde revision af disse forskrifter. 

Milepæle:

 1. Trafikstyrelsen skal følge revisionsplanen for 2024 og sikre, at de Bestemmelser for Luftfart, som vurderes at have højest vigtighed ift. at blive revideret i 2024. 

 2. Trafikstyrelsen skal inden udgangen af 4. kvartal 2024 sende en afrapportering til departementet, hvori der redegøres for status på revisionsarbejdet. 

Resultatmålet vægter 10 point.

2.2Mål 2 - Understøttelse af luftfartens udvikling i Rigsfællesskabet

Trafikstyrelsen vil som delegeret luftfartsmyndighed i Rigsfællesskabet understøtte luftfartens udvikling i Rigsfællesskabet igennem sine myndighedsopgaver, herunder i forbindelse med implementering af ny infrastruktur, samt udvikling af ændret anvendelse af luftrummet, herunder integreringen af droner i luftrummet.

Milepæle:

1. Trafikstyrelsen skal følge anlægsarbejdet af de tre nye grønlandske lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq tæt, da komplekse anlægsprojekter i arktiske egne er meget vanskelige. Styrelsen skal sikre en intern arbejdsstruktur og -metodik, der sikrer god vejledning, og at godkendelsesarbejdet, hvad angår både safety og security, foregår så smidigt som muligt. Styrelsen skal derudover understøtte afholdelsen af løbende møder på både teknisk og ledelsesniveau, hvor tekniske og juridiske problemstillinger kan drøftes og afklares.

2. Trafikstyrelsen skal i sin rolle som myndighed understøtte Naviairs arbejde med overgangen fra forprojekt til programfasen vedrørende arbejdet med overtagelse af lufttrafiktjenesten over Grønlands øvre luftrum. Trafikstyrelsen skal i første halvår af 2024 bidrage til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for regeringen til brug for beslutning om overgang fra forprojekt til programfase.

3. Trafikstyrelsen skal bistå departementet med udarbejdelse af strategi for droner i dansk luftrum. Trafikstyrelsen vil etablere og lede ekspertgrupper, som skal komme med input til udformningen af strategien. Trafikstyrelsen skal på baggrund af ekspertgruppernes arbejde inden sommeren 2024 udarbejde et endeligt udkast til den nye, nationale dronestrategi inklusive anbefalinger.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.3Mål 3 - Tidssvarende regulering og smidig sagsbehandling på jernbaneområdet

Trafikstyrelsen vil fremme en tidssvarende regulering, der bidrager til en høj jernbanesikkerhed, samtidigt med at reglerne muliggør en effektiv jembanedrift. Trafikstyrelsen vil i forbindelse med godkendelser af infrastruktur og rullende materiel levere en smidig og transparent sagsbehandling, der understøtter projekterne i at kunne realiseres som planlagt. Trafikstyrelsen vil via sit tilsyn med jernbanen bidrage til en høj jernbanesikkerhed og god vejledning til virksomhederne om regelefterlevelse.

Milepæle:

1. Megaprojekter: Godkendelse af Sydhavnsafgrening fra Metroselskabet, som forventes åbnet i 1. halvår 2024, og udrulninger af signalprogrammet på fjernbanen samt ombordudrustninger af køretøjer, herunder Roll Out 8 ((Roskilde) - Kalundborg) og Roll Out 1N ((Aarhus) — Aalborg Lufthavn), der begge forventes udrullet i 2. halvår 2024, skal behandles i henhold til Trafikstyrelsens servicemål. Det er en forudsætning, at dokumentationen og det øvrige ansøgningsmateriale, indsendes rettidigt og er uden væsentlige mangler.

2. Specialindsats for jernbanen: Gennemførsel af Trafikstyrelsens opgaver i specialindsatsen vedrørende fornyelse og vedligehold af jernbanen i henhold til de aftalte tidsplaner med Transportministeriet, hvor alle forventes afrapporteret i 3. kvartal 2024. De tre delopgaver, som styrelsen er ansvarlige for, er at:

a) analysere Svendborgbanen som case for simplere regulering, herunder kortlægge hvilke muligheder, der kan være for, at andre jernbanestrækninger kan undtages EU reguleringen.
b) afdække sammenhængen mellem ulykker/hændelser og infrastrukturens tilstand på jernbaneområdet.
c) udarbejde en model, der kan regne på stræknings- og togsystemøkonomi og opgøre samfundsøkonomisk værdi af strækninger.


3. Trafikstyrelsen skal inden udgangen af 4. kvartal 2024 udvikle og implementere et kompetencestyringssystem for Kontor for Bane og implementere processer til at sikre større systematik i arbejdet med certificering og tilsyn inden udgangen af 2. kvartal 2024.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.4Mål 4 - Grøn og effektiv omstilling af transportsektoren

Trafikstyrelsen vil arbejde målrettet med grøn og effektiv omstilling gennem bla. analyser af baneprojekter jf. 1P35, etablering af åben adgang til standardiserede mobilitetsdata, deltagelse i arbejdet med at udvikle en grøn mobilitetsmodel, udmøntning af grønne puljer inden for færger, havne, busser mv. samt arbejde for internationale løsninger i regi af EU og ICAO. Trafikstyrelsen vil endvidere indsamle viden og data knyttet til den grønne omstilling af den kollektive trafik, herunder færger, havne og luftfart, og levere velkvalificerede, faktabaserede analyser og faglige beslutningsgrundlag, som bidrager til ministeriets policy-udviklende arbejde med den grønne omstilling og den nationale mobilitet samt analyser relateret til overflytning til grønne transportformer.

Milepæle:

1. Trafikstyrelsen skal i 2024 igangsætte tiltag, der gør det muligt at udbyde en grøn indenrigsrute med opstart i 2025.

2. Trafikstyrelsen skal bidrage til Partnerskabet om udvikling af danske erhvervshavne (Havnepartnerskabet) dels med sekretariatsbetjening og med faglige bidrag. Derudover skal Trafikstyrelsen bidrage med et færdigt havneatlas inklusiv kortlægning af tilgængelighed af elektricitet og grønne brændstoffer i danske erhvervshavne inden udgangen af 3. kvartal. Trafikstyrelsen skal hertil understøtte Transportministeriet i sin policy-udvikling i forhold til Regeringens kommende strategi for danske havne, der skal give grundlag for at tilvejebringe kommercielle investeringer.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.5Mål 5 - Mink og ekspropriation

Trafikstyrelsens Minksekretariat (1. og 2. instans) vil i sit arbejde med at betjene Erstatnings- og taksationskommissionerne såvel som Overerstatnings- og taksationskommissionerne sikre, at sagsbehandlingen sker effektivt og korrekt. I 2024 vil der være særligt fokus på erstatninger til avlere uden mink i 2020 og færdiggørelse af behandlingen af erstatningssagerne for disse i 1. instans.

Minksekretariatet 1. instans vil færdigbehandle alle sager for avlere uden mink i 2024. Det kræver, at Minksekretariatet 1. instans modtager de relevante oplysninger fra samtlige avlere senest den 1. august 2024. Behandlingen af erstatningssagerne starter ved en screeningproces, der varetages af en kommission, som afgør, hvorvidt det umiddelbart vurderes, om en sag skal behandles med henblik på at fastlægge en erstatning. Herefter følger en egentlig sagsbehandlingsproces.

Milepæle:

 

1. Minksekretariatet 1. instans skal behandle 90 pct. af de indkomne sager vedrørende sager for avlere med mink indenfor 6 måneder efter modtagelse af en sag.

2. Minksekretariatet 1. instans skal have screenet alle sager vedrørende avlere uden mink senest 31. marts, forudsat at Minksekretariatet 1. instans har modtaget screeningsgrundlaget for alle sager senest den 1. januar 2024.

3. Forudsat at Minksekretariatet 1. instans har modtaget al dokumentation på 40 pct. af alle sager vedrørende avlere uden mink, som skal have erstatning, inden den 1. maj 2024 og al dokumentation på alle sager vedrørende avlere uden mink senest den 1. august 2024, skal Minksekretariatet 1. instans have:


a) afsluttet 20 pct. af alle oplyste sager senest den 30. juni 2024
b) afsluttet 50 pct. af alle oplyste sager senest den 30. september 2024
c) afsluttet alle oplyste sager senest den 31. december 2024

4. Minksekretariatet 2. instans skal i første halvår 2024 have:


a) afsluttet behandling af de principielle klagetemaer og de dertilhørende klagesager i anden og tredje klagerunde
b) udarbejdet en plan for produktionen i 2. instans med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for, at sagerne kan behandles indenfor 6 måneder efter modtagelse af en sag, og i andet halvår behandle 80 pct. af de påklagede sager, som sekretariatet modtager, indenfor 6 måneder efter modtagelse af en sag

Resultatmålet vægter 10 point.

 

2.6Mål 6 - Beredskab og Cyber

Trafikstyrelsen vil understøtte implementeringen af NIS2-direktivet og CER-direktivet via udstedelse af bekendtgørelser, informationsindsatser, kortlægning af aktører i sektoren og dialog med disse.

Milepæle:

1. Trafikstyrelsen skal inden den 17. oktober 2024 udstede bekendtgørelser om implementering af NIS2-direktivet og CER-direktivet i Transportsektoren i overensstemmelse med den tidsplan, der besluttes centralt, for udstedelse af sektorbekendtgørelser

2. Trafikstyrelsen skal senest den 30. april 2024 have gennemført en informationsindsats om NIS2-direktivet rettet mod aktører i sektoren med henblik på at udbrede kendskabet til direktivets krav og for at bistå enheder med at vurdere, om de er omfattet.

3. Trafikstyrelsen skal senest den 30. april have gennemført en kortlægning af de enheder, der på baggrund af CER-direktivet vurderes at skulle udpeges i transportsektoren, og skal inden den 30. september 2024 have gennemføre en individuel vejledende dialog med aktørerne om implementering af direktivet.

Resultatmålet vægter 10 point.

 

2.7Mål 7 - Postområdet

Trafikstyrelsen vil med sin tilsynsforpligtelse på postområdet som følge af de forventede ændringer i postloven pr. i januar 2024 føre tilsyn med, at markedet leverer landsdækkende indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter.

Herudover vil Trafikstyrelsen overtage Post Danmarks nuværende opgave vedrørende frimærker, postnummersystem og med indsamling og videregivelse af oplysninger til postvirksomheder om personer, der har ret til at få leveret post til deres bolig (post til døren).

Trafikstyrelsen leverer input til forberedelse af udbud af posttjenester (udlandspost, betjening af øsamfund).

Desuden vil Trafikstyrelsen bidrage med faglig og juridisk bistand på det internationale område samt deltage i relevante fora (CERP, UPU, EU og ERCP). Dette drejer sig særligt om arbejdet i UPU’s Administrationsrådet, herunder arbejdet frem mod kongressen i 2025 i Dubai samt arbejdet i ERGP og EU’s arbejde med ændringer i postdirektivet.

Milepæle:

1. Trafikstyrelsen skal gennemføre månedlige undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om markedet leverer landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering. Undersøgelsernes nærmere indhold vil variere fra måned til måned.

2. Trafikstyrelsen skal i løbet af 2024 gennemføre minimum én kvalitetsmåling af posttjenesterne, primært breve, i Danmark på med udgangspunkt i EU’s kvalitetsstandarder.

3. Trafikstyrelsen skal senest med udgangen af 4. kvartal 2024 have overtaget opgaven med indsamling, opbevaring og videregivelse af oplysninger om personer, der skal have post afleveret direkte til deres bolig (post til døren).

Resultatmålet vægter 10 point. 

2.8Mål 8 - forberedelse af EU-formandskab

Trafikstyrelsen vil i 2024 som et led i forberedelserne af det danske formandskab for EU-rådet i 2. halvår 2025 sikre sig, at den fornødne faglige viden og kapacitet er på plads til at understøtte forhandlingerne i 2025. Som led heri skal Trafikstyrelsen, i samarbejde med departementet, afklare hvilke sager, der skal prioriteres frem til formandskabet, så de fornødne kompetencer kan opbygges i styrelsen.

Milepæle: 

1. Trafikstyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal lave et estimat for styrelsens forventede ressourceforbrug i forbindelse med det forestående EU-formandskab i 2025, samt forslag til hvor ressourcerne kan findes i organisationen.

2 . Trafikstyrelsen skal identificere EU-komitéer og internationale fora, og redegøre for sin deltagelse heri samt deres relevans for det danske EU-formandskab i 2025.

Resultatmålet vægter 10 point.

 

2.9Mål 9 - Prognosekvalitet

Trafikstyrelsens indtægts- og udgiftsprognoser vil i videst muligt omfang afspejle de endelige regnskabstal for det omkostnings- og udgiftsbaserede område.

Ved den endelige opgørelse af målingen korrigeres for ukendte eller ubudgetterbare opgaver eller tillægsbevillinger, eks. N152-direktivet, Grøn Luftfart, solidaritetsfond eller lignende.

Målet afrapporteres primo 2025 ved årsregnskabets afslutning.

Milepæle: 

1. Trafikstyrelsens prognoser på det omkostningsbaserede område ved grundbudgettet, udgiftsopfølgningerne for første, andet og tredje kvartal, skal maksimalt afvige fra det endelige resultat jf. nedenstående tabel.

  GB UO1 UO2 UO3 UO4
28.51.01

Resultatafvigelse:

+/- 10 mio. kr.  

Resultatafvigelse:

+/- 10 mio. kr.   

Resultatafvigelse:

+/- 7,5 mio. kr.   

Resultatafvigelse:

+/- 7,5 mio. kr.   

R

2. Trafikstyrelsens prognoser på det udgiftsbaserede område ved grundbudgettet, udgiftsopfølgningerne for første, andet og tredje kvartal, skal maksimalt afvige med de nedenstående procentsatser fra det endelige regnskab for 2024.

  GB UO1 UO2 UO3 UO4
28.53.01

Merudgift: 

6%

Mindreudgift: 

-10%

Merudgift: 

6%

Mindreudgift: 

-10%

Merudgift: 

4%

Mindreudgift: 

-8%

Merudgift: 

3%

Mindreudgift: 

-7%

R
28.53.04

Merudgift: 

6%

Mindreudgift: 

-10%

Merudgift: 

6%

Mindreudgift: 

-10%

Merudgift: 

4%

Mindreudgift: 

-8%

Merudgift: 

3%

Mindreudgift: 

-7%

R

Resultatmålet vægter 10 point.

2.10Koncernfælles mål: Høj kvalitet i ministerbetjeningen og ligestilling

Trafikstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen vil i 2024 undersøge, hvordan ligestillingspolitikkens initiativer udmøntes i praksis og evaluere om der eventuelt bør gøres yderligere for at fremme ligestillingen i styrelsen.

Milepæle:

1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct. og anvendelighed skal være mindst 95 pct.

2. Trafikstyrelsen skal senest i 2. kvartal 2024 have udviklet et format for, hvordan der kan følges op på styrelsens ligestillingspolitik og senest i 4. kvartal 2024 have taget stilling til, om ligestillingspolitikkens initiativer er implementeret hensigtsmæssigt.

Resultatmålet vægter 10 point.

3

Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.