1

Jernbanen i tal 2018

Tabel A.1. Oplysninger om infrastrukturforvaltere

Infrastrukturforvaltere

2018

Antal infrastrukturforvaltere

8

Total banelængde (km)*

2508

Total sporlængde (km)***

4125

Elektrificeret banelængde (km)*

653

Bane med ATC, ATC-togstop/HKT udstyr CBTC; ERTMS (km) 

1162

Samlede antal overkørsler **

1019

  • Automatisk overkørsel med advarselsanlæg 

162

  • Automatisk overkørsel med advarselsanlæg og halv- eller helbomme 

   515

  • Automatisk overkørsel med advarselsanlæg, halv- eller helbomme og beskyttelse på banesiden i form af detektering i vejen eller lignende

132

  • Manuelt betjent overkørsel med advarselsanlæg 

 

  • Manuelt betjent overkørsel med bomanlæg 

 

  • Overkørsel uden beskyttelse 

210

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database. 

Data markeret med * er dog fra tabellen BANE41 fra Danmarks Statistik. 

Data markeret med ** er modtaget fra Banedanmark og øvrige infrastrukturforvaltere.

Note:*** Variationen for tal mellem sikkerhedsrapporten for hhv. 2016, 2017 og 2018 skyldes en forbedring i den indberettede data.

Tabel A.2. Oplysninger om jernbanevirksomheder

Bybane- og jernbanevirksomheder

2018

Antal jernbanevirksomheder**

12

Antal lokomotiver* 

125

Antal togsæt*

584

Antal lokomotivførere og letbaneførere

3051

Omfang passagertransport (mio. passager-km.)*

6547

Omfang af godstransport (mio. ton-km.)*

2594

Omfang af passagertransport (mio. tog-km.)*

62,068

Omfang af godstransport (mio. tog-km.)*

3,629

Samlede antal kørte kilometer (mio. tog-km.)*

82,239

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database. 

Data markeret med * er fra Danmarks Statistik tabellerne BANE1, BANE21, BANE31 og BANE51. Tallene for trafikarbejdet over Øresund i 2017 og 2018 er forbundet med usikkerhed, da det har været nødvendigt at estimere grundet mangelfulde indberetninger. Tallene indgår desuden i det samlede internationale trafikarbejde samt det totale trafikarbejde.

Note: ** tallet er inkl. metro og letbane.   

2

Sikkerhedsindikatorer for 2018

Datamateriale

De statistiske data er registreret af jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere i perioden 2013-2018. Nogle af rapportens figurer bygger på data, der går tilbage til 1999, mens data for privat- og lokalbanerne kun findes i begrænset omfang før 2003.

Data er rapporteret i overensstemmelse med indberetningsbekendtgørelse1. Den 1. januar 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1340 af 26. november 2015 om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik- og Byggestyrelsen i kraft. 

Anvendte definitioner fremgår i vejledning til indberetningsbekendtgørelsen, som kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. 

Nogle kategorier af data indeholder forholdsvis små datamængder, og kan give anledning til store udsving i statistikken fra år til år. Derfor anvendes beregninger af femårige løbende gennemsnit til sammenligning med de årlige opgørelser. 

For at kunne lave femårige gennemsnit, har det været nødvendigt at samle hændelsesdata fra 2016, 2017 og 2018 i de bredere hændelseskategorier, som blev brugt før den nye indberetningsbekendtgørelse trådte i kraft i 2016. 

Bilaget indeholder dog også data for de nye og smallere kategorier, hvor der kun er data fra 2016, 2017 og 2018.  

Oversigt over nationale sikkerhedsindikatorer 

 

Tabel 1. Sikkerhedsindikatorer for 2018

Indikatorer

Total i 2018

Væsentlige ulykker

22

Mindre ulykker

322

Forløbere til ulykker

4123

Dræbte*

10

Alvorligt tilskadekomne

10

Selvmord (dræbte)

31

Note: *Opgørelsen af ”dræbte” er eksklusiv selvmord, da selvmord opgøres separat.

Tabel 2. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker

Væsentlige ulykker

Total i

2018/mio. tog-km.

 Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Kollision

0,01

0,01

Afsporing

0,00

0,00

Væsentlig ulykke i overkørsel

0,03

0,03

Brand

0,00

0,00

Personskade med rullende materiel i bevægelse

0,13

0,12

Anden væsentlig ulykke

0,08

0,05

Farligt gods

0,00

0,00

Note: Opgørelsen af antallet af væsentlige ulykker indeholder ikke selvmord. Nulværdien er udtryk for, at det femårige gennemsnit er meget lille (værdi<0,01).

Tabel 3. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier efter indberetningsbekendtgørelsen nr. 1340/2015

Væsentlige ulykker

Total i 2016

Total i 2017

Total i 2018

Personpåkørsel

10

8

10

Afsporing med rangerende materiel

3

0

3

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

3

0

0

Overkørselsulykker

1

2

3

Personskade ombord på tog i bevægelse

1

0

0

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

1

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

1

2

2

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0

0

1

Kollision, tog mod objekt

0

2

1

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0

0

1

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0

0

1

Afsporing med tog

0

0

0

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Væsentlige ulykker i alt

20

14

22

Note: Opgørelsen af antallet af væsentlige ulykker indeholder ikke selvmord.

Tabel 4. Indikatorer vedrørende dræbte

Dræbte

Total i 2016

Total i 2017

Total i 2018

Passagerer

0

0

0

Personale

1

0

0

Brugere af jernbaneoverkørsler

1

1

3

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer 

5

5

 

7

Andre

1

0

0

Dræbte i alt

8

6

10

Note: Opgørelsen af antallet af dræbte indeholder ikke selvmord.

Tabel 5. Indikatorer vedrørende alvorligt tilskadekomne

Alvorligt tilskadekomne

Total i 2016

Total i 2017

Total i 2018

Passagerer

4

0

1

Personale

0

0

1

Brugere af jernbaneoverkørsler

0

0

1

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer 

3

6

7

Andre

3

0

0

Alvorligt tilskadekomne i alt

10

6

10

Note: Opgørelsen af alvorligt tilskadekomne indeholder ikke selvmordsforsøg. 

Tabel 6. Indikatorer vedrørende mindre ulykker

Mindre ulykker

Total i 2018/ mio. tog- km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Kollision

1,70

1,38

Afsporing

0,00

0,00

Ulykker i jernbaneoverkørsler

0,01

0,03

Personpåkørsel

0,35

0,41

Brand

0,69

0,69

Andre mindre ulykker

1,70

1,25

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

Tabel 7. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier efter gældende indberetningsbekendtgørelse

Mindre ulykker

Total i

2016

Total i

2017

Total i

2018

Kollision, tog mod objekt

103

96

95

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

78

33

57

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

48

62

47

Afsporing med rangerende materiel

47

27

42

Kollision, rangerende materiel mod objekt

27

29

32

Personskade ombord på tog i bevægelse

22

26

21

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

12

7

8

Personpåkørsel

6

7

7

Overkørselsulykker

5

3

1

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

3

0

0

Andre mindre ulykker

3

2

11

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

2

2

1

Afsporing med tog

1

0

0

Ulykke med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykke med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

0

Mindre ulykker i alt

357

294

322

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

Tabel 8. Ulykker og hændelser med farligt gods

Ulykker og hændelser med farligt gods

Total i 2017

Total i 2018

Ulykker med farligt gods

0

0

Hændelser med farligt gods

1

0

 

Tabel 9. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker

 

Forløbere til ulykker

Total i 2018/ mio. tog- km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Skinnebrud

0,31

0,38

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl 

0,00

0,10

Teknisk signalfejl

0,82

0,63

Signalforbikørsler 

3,28

4,43

Defekte hjul og aksler 

0,08

0,10

Risiko for personpåkørsel

9,74

11,20

Bremseteknisk fejl

0,72

0,72

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

1,64

1,67

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

3,58

3,62

Profilforhold

1,30

1,17

Anden forløbere til ulykker

23,54

17,73

Andre uregelmæssigheder

26,69

20,06

Fejl ved signalering

4,15

3,73

Forbikørsel af stopsignal 

3,78

3,96

Solkurver 

0,05

0,27

Signalfejl

0,01

0,58

Uregelmæssighed i overkørsel

1,70

1,80

Tabel 10. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier efter indberetningsbekendtgørelse nr. 1340/2015

Forløbere til ulykker

Total i 2016

Total i 2017

Total i 2018

Andre forløbere

1.586

1.936

2.196

Risiko for personpåkørsel

912

908

921

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

374

294

270

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

145

135

140

Profilforhold

111

96

97

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

92

104

93

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

81

64

64

Teknisk signalfejl

77

67

71

Bremsetekniske fejl

69

60

60

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

56

48

84

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

53

55

72

Skinnebrud – større

19

10

7

Skinnebrud – mindre

17

19

19

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

12

9

23

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

8

2

4

Defekt aksel på jernbanekøretøjer –brud

0

0

0

Defekt hjul på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

0

0

5

Defekt hjul på jernbanekøretøjer –brud

1

5

0

Forløbere til ulykker i alt

3613

3812

4123

 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

DK-1577 København V

 

info@tbst.dk

www.tbst.dk

 

Fakta ark jernbanen i tal 2018