1

Jernbane og bybaner i tal 2019

Tabel A.1. Oplysninger om infrastrukturforvaltere.

Infrastrukturforvaltere

2019

Antal infrastrukturforvaltere

8

Total banelængde (km)*

2540

Total sporlængde (km)***

4325

Elektrificeret banelængde (km)*

679

Bane med ATC, ATC-togstop/HKT udstyr CBTC; ERTMS, ECTS (km) 

1756

Samlede antal overkørsler **

972

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg 

125

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg og halv- eller helbomme 

685

Automatisk overkørsel med advarselsanlæg, halv- eller helbomme og beskyttelse på banesiden i form af detektering i vejen eller lignende

35

Manuelt betjent overkørsel med advarselsanlæg 

1

Manuelt betjent overkørsel med bomanlæg 

0

Overkørsel uden beskyttelse 

126

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database. 

Data markeret med * er dog fra tabellen BANE41 fra Danmarks Statistik. 

Data markeret med ** er modtaget fra Banedanmark og øvrige infrastrukturforvaltere inklusive Letbane.

Note:*** Variationen for tal mellem sikkerhedsrapporten for hhv. 2016, 2017,2018 og 2019 skyldes en forbedring i den indberettede data.

Tabel A.2. Oplysninger om jernbane, bybane og entreprenørvirksomheder

Bybane- og jernbanevirksomheder

2019

Antal jernbanevirksomheder**

16

Antal lokomotiver* 

122

Antal togsæt*

601

Antal lokomotivførere 

3053

Antal af metrotogsæt*

34

Antal af letbanekøretøj*

23

Omfang passagertransport (mio. passager-km.) *

6625

Omfang af godstransport (mio. ton-km.) *

2524

Omfang af passagertransport (mio. tog-km.) *

63,097

Omfang af godstransport (mio. tog-km.) *

3,458

Samlede antal kørte kilometer (mio. tog-km.) * ***

86,431

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database. 

Data markeret med * er fra Danmarks Statistik tabellerne BANE1, BANE21, BANE31 og BANE51. 

Note: ** tallet er inklusive Metro, Letbane og sikkerhedscertificerede entreprenørvirksomheder.  

Note: *** tallet inkluderer passager-, godstransport, Metro, Letbane, S-tog og andre baner (lokalbanerne).

 

Tallene indgår desuden i det samlede internationale trafikarbejde samt det totale trafikarbejde.

Tallene for trafikarbejdet over Øresund i 2017, 2018 og 2019 er forbundet med usikkerhed, da det har været nødvendigt at estimere grundet mangelfulde indberetninger. 

 

2

Sikkerhedsindikatorer for 2019

Datamateriale

De statistiske data er registreret af jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere i perioden 2015-2019. I 2018 begyndte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at modtage data vedrørende ulykker fra letbanen. I 2019 blev de første entreprenørvirksomheder sikkerhedscertificeret og blev dermed omfattet af indberetningsbekendtgørelsen.

Data er rapporteret i overensstemmelse med indberetningsbekendtgørelserne.1 Den 1. januar 2016 trådte bekendtgørelse nr. 1340 af 26. november 2015 om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. i kraft. Letbanebekendtgørelsen 1181 af 22. september 2016 om indberetning vedrørende ulykker til Trafik- og Byggestyrelsen trådte i kraft 1. januar 2017.

Letbanen indberetter alene ulykker og ikke forløber til ulykker.

De anvendte definitioner fremgår i vejledning til indberetningsbekendtgørelserne, som kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Nogle kategorier af data indeholder forholdsvis små datamængder og kan give anledning til store udsving i statistikken fra år til år. Derfor anvendes beregninger af femårige løbende gennemsnit til sammenligning med de årlige opgørelser.

For at kunne lave femårige gennemsnit har det været nødvendigt at samle hændelsesdata fra 2015 i de bredere hændelseskategorier, som blev anvendt før den nye indberetningsbekendtgørelse 1340, trådte i kraft i 2016.

For nogle tabeller er gennemsnittet beregnet for en fireårige periode baseret på de smallere kategorier jf. Bek. nr. 1340/2015. 

Fakta arket indeholder også data for de nye og smallere kategorier, hvor der kun er data fra 2016, 2017, 2018 og 2019.

Der kan forekomme små variationer i data omhandlende 2019 og det tidligere års fakta ark grundet yderligere kvalitetssikring af data, endvidere er der i fakta arket for 2019 medtaget data for letbane for årene 2018 og 2019.

Tabel 1. Sikkerhedsindikatorer for 2019 gældende for jernbanen og letbanen.

Indikatorer

Total i 2019

Væsentlige ulykker

15

Mindre ulykker

385

Forløbere til ulykker

4159

Dræbte*

16

Alvorligt tilskadekomne

11

Selvmord (dræbte)

36

Note: *Opgørelsen af ”dræbte” er eksklusive selvmord, da selvmord opgøres separat.

Tabel 2. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker – 2009 kategorier.2

Væsentlige ulykker

Total i 2019/mio. tog-km.

Femårigt gennemsnit/mio. tog-km.  

Personskade med

rullende materiel i bevægelse

0,11

0,12

Andre ulykker

0,023

0,056

Togsammenstød

(kollision)

0,023

0,019

Ulykker i

jernbaneoverkørsler

0,023

0,024

Afsporing

0,00

0,002

Brand i rullende materiel

0,00

0,004

Farligt gods

0,00

0,00

Note: Opgørelsen af antallet af væsentlige ulykker indeholder ikke selvmord. Nulværdien er udtryk for, at det femårige gennemsnit er meget lille (værdi<0,01).

Tabel 3. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker – gældende hændelseskategorier.3

Væsentlige ulykker

Total i 2019/mio.

tog-km.

       Fireårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Personpåkørsel

0,11

0,12

Overkørselsulykker

0,024

0,024

Afsporing med rangerende materiel

0,012

0,021

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,012

0,002

Kollision, tog mod objekt

0,012

0,012

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0,012

0,018

Afsporing med tog

0,00

0,003

Andre ulykker

0,00

0,003

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0,00

0,006

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0,00

0,009

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,00

0,003

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,00

0,003

Kryds ulykke - Letbane

0,00

0,0034

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,00

0,006

Tabel 4. Indikatorer vedrørende væsentlige ulykker fordelt på hændelseskategorier efter indberetningsbekendtgørelsen nr. 1340/2015 og letbanebekendtgørelsen nr. 1181/2016.

Væsentlige ulykker

Total i 2017

Total i 2018

Total i 2019

Personpåkørsel

8

12

9

Afsporing med rangerende materiel

0

3

1

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0

0

0

Overkørselsulykker

2

3

2

Personskade ombord på tog i bevægelse

0

1

0

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

1

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

2

2

1

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0

0

1

Kollision, tog mod objekt

2

1

1

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0

1

0

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0

1

0

Afsporing med tog

1

0

0

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykker med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Kryds ulykke letbane

0

1

0

Andre Ulykker

0

1

0

Væsentlige ulykker i alt

16

26

15

 

Tabel 5. Indikatorer vedrørende dræbte.

Dræbte

Total i 2017

Total i 2018

Total i 2019

Passagerer

0

0

8

Personale

0

0

0

Brugere af jernbaneoverkørsler

1

3

2

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer 

2

7

6

Andre

3

0

0

Dræbte i alt

6

10

16

Note: Opgørelsen af antallet af dræbte indeholder ikke selvmord.

Tabel 6. Indikatorer vedrørende alvorligt tilskadekomne.

Alvorligt tilskadekomne

Total i 2017

Total i 2018

Total i 2019

Passagerer

0

2

4

Personale

0

1

1

Brugere af jernbaneoverkørsler

0

0

1

Personer der uautoriseret befinder sig på jernbanearealer 

6

6

4

Andre

0

1

1

Alvorligt tilskadekomne i alt

6

10

11

Note: Opgørelsen af alvorligt tilskadekomne indeholder ikke selvmordsforsøg.  

Tabel 7. Indikatorer vedrørende mindre ulykker 2009-kategorier.

Mindre ulykker

Total i 2019/ mio. tog- km.

Femårigt

gennemsnit/mio. tog-km.

Kollision

1,71

1,33

Afsporing

0,012

0,005

Ulykker i jernbaneoverkørsler

0,024

0,036

Personpåkørsel

(Personskade med rullende materiel i bevægelse)5

0,39

0,39

Brand

0,51

0,65

Andre mindre ulykker

1,94

1,61

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

 

Tabel 8. Indikatorer vedrørende mindre ulykker - gældende hændelseskategorier.

Mindre ulykker

Total i 2019/mio. tog-km-

Fireårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Kollision, tog mod objekt

1,68

1,35

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

0,82

0,75

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

0,51

0,64

Afsporing med rangerende materiel

0,44

0,46

Kollision, rangerende materiel mod objekt

0,37

0,36

Personskade ombord på tog i bevægelse

0,26

0,27

Andre ulykker

0,19

0,09

Kryds ulykke - Letbane6

0,08

0,05

Personpåkørsel

0,07

0,09

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

0,05

0,03

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

0,048

0,093

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0,023

0,015

Overkørselsulykker

0,024

0,033

Afsporing med tog

0,012

0,006

 

Tabel 9. Indikatorer vedrørende mindre ulykker fordelt på hændelseskategorier efter gældende indberetningsbekendtgørelse.

Mindre ulykker

Total i 2017

Total i 2018

Total i 2019

Kollision, tog mod objekt

108

96

141

Brand og eksplosioner i tog i bevægelse

33

57

43

Ind- og udstigningsulykker (tog holder stille)

62

47

69

Afsporing med rangerende materiel

27

41

37

Kollision, rangerende materiel mod objekt

29

32

31

Personskade ombord på tog i bevægelse

26

21

22

Kollision, rangerende materiel mod andet rangerende materiel

7

8

4

Personpåkørsel

7

11

6

Overkørselsulykker

3

1

2

Kollision, tog mod andet jernbanekøretøj

0

0

2

Andre mindre ulykker

2

11

16

Ind- og udstigningsulykker (tog i bevægelse)

2

1

4

Afsporing med tog

0

0

1

Ulykke med kørestrøm (tog i bevægelse)

0

0

0

Ulykke med kørestrøm (tog holder stille eller intet tog)

0

0

0

Kryds ulykker

0

87

7

Mindre ulykker i alt

306

334

385

 

Note: Opgørelsen af mindre ulykker indeholder ikke selvmordsforsøg.

Tabel 10. Mindre ulykker og hændelser med farligt gods.

Ulykker og hændelser med farligt gods

Total i 2018

Total i 2019

Ulykker med farligt gods

1

0

Hændelser med farligt gods

4

0

Tabel 11. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker - 2009 hændelseskategorier.

Forløbere til ulykker

Total i 2019/ mio.

tog- km.

Femårigt gennemsnit/mio.

tog-km.

Andre uregelmæssigheder

21,96

21,53

Risiko for personpåkørsel

12,92

10,80

Forbikørsel af stopsignal

4,65

4,02

Fejl ved signalering

4,45

3,98

Uregelmæssighed i overkørsel

2,06

1,76

Profilforhold

1,45

1,29

Signalfejl

1,16

0,68

Bremsetekniske fejl

0,36

0,70

Skinnebrud

0,31

0,37

Solkurver

0,18

0,14

Defekte hjul og aksler

0,11

0,092

Deformation af sporene

0,00

0,017

Hærværk

0,00

0,52

Tabel 12. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker - gældende hændelseskategorier.

Forløbere til ulykker

Total i 2019/mio. tog-km.

Fireårigt gennemsnit/mio. tog-km.

Andre forløbere

21,96

22,85

Risiko for personpåkørsel

12,92

11,64

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

4,45

3,97

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

2,06

1,83

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

1,63

1,30

Profilforhold

1,46

1,28

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

1,36

0,91

Teknisk signalfejl

1,16

0,94

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

1,00

0,91

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

0,65

0,71

Bremsetekniske fejl

0,36

0,67

Skinnebrud – mindre

0,19

0,22

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

0,17

0,17

Skinnebrud – større

0,12

0,14

Defekte hjul på jernbanekøretøjer – Anden årsag end brud

0,059

0,048

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – Anden årsag end brud

0,047

0,054

Tabel 13. Indikatorer vedrørende forløbere til ulykker fordelt på hændelseskategorier efter indberetningsbekendtgørelse nr. 1340/2015.

Forløbere til ulykker

Total i 2017

Total i 2018

Total i 2019

Andre forløbere

1.941

2.195

1.841

Risiko for personpåkørsel

938

921

1.083

Fejl fra stationsbestyrer/trafikleder

298

270

373

Risiko for kollision/påkørsel i overkørsel

148

140

173

Profilforhold

96

97

122

Signalforbikørsel (tog) – ikke forbi farepunkt

110

93

137

Signalforbikørsel (tog) – forbi farepunkt

72

64

84

Teknisk signalfejl

68

71

97

Bremsetekniske fejl

63

60

30

Signalforbikørsel (ikke-tog) – forbi farepunkt

48

84

114

Signalforbikørsel (ikke-tog) – ikke forbi farepunkt

56

72

55

Skinnebrud – større

10

7

10

Skinnebrud – mindre

22

19

16

Sikkerhedsfarlige sporbeliggenhedsfejl

9

23

15

Defekt aksel på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

2

4

4

Defekt aksel på jernbanekøretøjer –brud

0

0

0

Defekt hjul på jernbanekøretøjer – anden årsag end brud

5

5

5

Defekt hjul på jernbanekøretøjer –brud

0

0

0

Forløbere til ulykker i alt

3886

4125

4159