1

Indledning

I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets tilsyn med jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel i Danmark, samt jernbaneinfrastrukturforvaltere med dansk sikkerhedsgodkendelse. Tilsynsplanen er udarbejdet på baggrund af det samlede risikobillede på jernbanen samt en individuel risikovurdering af virksomhederne.


Trafikstyrelsens tilsynsplan for jernbanen indeholder følgende elementer:

  • Vurdering af nationale risikofaktorer for jernbanen
  • Kvartalsplan for planlagte opfølgningstilsyn med virksomhederne
  • Fokusområder for tilsyn med sikkerhedsledelse og øvrige tilsynsprioriteter

For de enkelte planlagte opfølgningstilsyn vil datoen blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og dagsorden med emner vil blive fremsendt senest 14 dage før tilsynet.

Udover de planlagte opfølgningstilsyn vil Trafikstyrelsen gennemføre ad hoc- eller tematilsyn, uden eller med kort varsel.

På styrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) kan der findes mere information om tilsyn med jernbanesikkerhed under ”Jernbanesikkerhed / Styrelsens tilsyn / Tilsyn med sikkerhedsledelse”.

2

Nationale risikofaktorer for jernbanen

Trafikstyrelsens vurdering af de nationale risikofaktorer er en kvalitativ vurdering af de væsentligste ulykker og forløbere til ulykker, som er registreret indenfor de seneste år.

Trafikstyrelsen vurderer, at følgende risikofaktorer bør have et særligt fokus, med henblik på at undgå alvorlige jernbaneulykker:

  • Fastspænding af gods
  • Kommunikation (trafikstyring)
3

Fokusområder for tilsyn

Fastspænding af gods

Transport af gods på jernbane indeholder nogle særlige risici, som virksomhederne skal håndtere i deres sikkerhedsledelsessystem, fx transport af farligt gods og international transport, hvor virksomheder overtager et godstog ved grænsen, som er læsset og transporteret til Danmark af en anden europæisk virksomhed. I 2022 iværksættes tematilsyn målrettet godsvirksomheder, så der gennemføres tilsyn med godsvirksomheder på udvalgte terminaler fx Padborg, Høje Taastrup og Taulov. Ved hvert tilsyn udvælges en række temaer, der vil være særlig fokus på, fx procedurer for læsning af lommevogne, transport af farligt gods, overholdelse af vedligeholdelsesterminer mv. Der vil her være tale om både varslede og uvarslede tilsyn.

Kommunikation (trafikstyring)

Styrelsen har igennem de senere år konstateret en stigende tendens i antallet af forløbere til ulykker, der relaterer sig til kommunikationen mellem operatør og trafikstyring. Styrelsen vil derfor gennemføre målrettede tilsyn med området.

Implementering af ECM-forordningen

ECM-forordningen (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/779 af 16. maj 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011) skal være endeligt implementeret i juni 2022. Forordningen betyder, at der skal være tilknyttet en certificeret ECM (enhed med ansvar for vedligeholdelse) til alle køretøjer, der kører på ”EU-jernbane”. Kravet gælder ikke for bybaner. Som følge af dette nye krav, vil der for relevante virksomheder være fokus på, om implementeringen er gennemført tilstrækkeligt. Der vil ligeledes være fokus på kontraktstyring i forbindelse med vedligeholdet.

Tekniske tilsyn på udvalgte områder på stikprøvebasis

Som en del af den øgede tilsynsindsats, som Trafikstyrelsen iværksætter i 2022, gennemføres på udvalgte områder tekniske tilsyn med henblik på at efterprøve, om de krav, som virksomhederne selv stiller til deres materiel, overholdes og giver sikker anvendelse af materiellet. Tilsynet vil være en vurdering og efterprøvning af, om virksomhedens egne krav samt eventuelle lovkrav opfyldes i forhold til den driftsmæssige anvendelse.

4

Kvartalsplan for tilsyn med virksomhederne

Skemaet herunder viser de planlagte opfølgningstilsyn for virksomheder med sikkerhedscertifikater og/eller sikkerhedsgodkendelser i 2022 fordelt på kvartaler. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Besøg i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ajourføring af sikkerhedscertifikater og -godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen, da disse besøg foregår i forlængelse af virksomhedens ansøgning til ERA eller Trafikstyrelsen.

Virksomhed

Virksomhedstype

Tilsyn planlagt

Arriva Tog A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3

Banedanmark

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q3, Q4

C Rail Safety ApS

Entreprenørvirksomhed

Q2, Q3

CFL Cargo Danmark ApS

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

Contec Rail ApS

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

DB Cargo Scandinavia A/S

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q3, Q4

DSB SOV

Jernbanevirksomhed

Q1, Q2, Q3, Q4

Green Cargo

Jernbanevirksomhed

Q2, Q4

Hector Rail AB

Jernbanevirksomhed

Q3, Q4

Keolis Letbaner A/S

Jernbanevirksomhed

Q1, Q3

Lokaltog A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q2, Q4

Malus ApS

Entreprenørvirksomhed

Q1, Q3, Q4

Virksomhed

Virksomhedstype

Tilsyn planlagt

Metro service A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q2, Q3, Q4

Midtjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q1, Q3

Nordjyske Jernbaner A/S

Jernbanevirksomhed/

Infrastrukturforvalter

Q2, Q4

RAVN Bane ApS

Entreprenørvirksomhed

Q1, Q2, Q4

SJ AB

Jernbanevirksomhed

Q3

SPITZKE SE

Jernbanevirksomhed

Q2, Q3

Strukton Rail A/S

Entreprenørvirksomhed

Q2, Q4

TX Logistik A/S

Jernbanevirksomhed

Q1, Q3

Øresundsbro Konsortiet I/S

Infrastrukturforvalter

Q1, Q3

Aarhus Letbane I/S

Infrastrukturforvalter

Q2, Q3, Q4

Aarsleff Rail A/S

Entreprenørvirksomhed

Q1, Q3