1

Indledning

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De indberettede data – offentlig buskørsel, regnskab 2017 – vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusiv trafikselskabernes drift af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt).

Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både handicapkørsel og privatbanetrafik.

Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. § 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil
videre valgt, selv at varetage opgaverne som trafikselskab.

Samsø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik d. 25. juni 2017, og kommunen indgår derfor i denne statistik med regnskab 2017, men dog kun for perioden fra 25. juni 2017 og frem. For den resterende del af 2017 indgår kommunens indhold i data for Midttrafik.

Ærø Kommune har overtaget ansvaret for den kollektive trafik, og kommunen indgår derfor særskilt i denne statistik.

Fanø Kommune overtog ansvaret for den kollektive trafik 1. januar 2018, og indgår derfor ikke i denne statistik, som omhandler regnskab 2017.

1.1

Udgifter, passagerindtægter og tilskud

Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder – tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus de samlede regionale og kommunale tilskud.

1.2

Indtægtsfinansiering

Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier:

  • Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter).
  • Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort).
  • Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel.
  • Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (ungdomskort, blinde/svagtseende, pensionist- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)
1.3

Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling

Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier:

  • Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift);
  • Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskort, blinde og svagtseende, børne- og pensionistrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)
  • Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort).
2

Økonomiske nøgletal

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud, offentlig bustrafik regnskab 2017 (mio. kr.)

   Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Udgifter                   
Driftsudgifter (inkl. løn) 3.136,8 52,4 510,1 601,8 1.445,3 691,0 10,9 2,2 6.450,4
Salgsudgifter (inkl. løn) 251,0 1,1 31,0 48,6 89,1 54,0 0,1 0,2 475,2
Administration (inkl. løn) 182,4 3,2 37,7 25,7 45,7 35,1 0,3 0,7 330,8
Samlede udgifter 3.570,3 56,8 578,8 676,1 1.580,1 780,1 11,2 3,1 7.256,4
                   
 Passagerindtægter                  
Billetter/kort 1.521,9 21,1 180,0 204,6 599,1 236,5 0,0 0,4 2.763,7
Offentlige instanser 172,1 11,5 54,5 68,5 136,1 84,1 0,1 0,1 527,1
Andre inkl. kontrolafg. 27,2 0,1 0,2 0,6 11,1 1,4 0,0 0,0 40,7
Samlede passagerindt. 1.721,2 32,7 234,8 273,7 746,3 322,0 0,1 0,5 3.331,4
                   
Tilskud (1)                  
Tilskud fra regioner 526,5 0,0 92,0 82,5 259,6 143,6 0,0 0,0 1.104,2
Tilskud fra kommuner 1.346,8 24,1 252,0 319,9 580,0 314,4 11,1 2,5 2.850,9
Samlede tilskud 1.873,3 24,1 344,0 402,4 839,6 458,0 11,1 2,5 3.955,0
Samlede indtægter (2) 3.594,6 56,8 578,8 676,1 1.585,9 780,1 11,2 3,1 7.286,4

 

(1) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem
tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2).

(2) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud.

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (mio. kr.) (1)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Efterregulering af tilskud                  
Efterregulering fra/til regioner 43,2 0,0 9,6 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 67,4
Efterregulering fra/til kommuner 59,4 0,0 3,1 2,4 0,0 -2,0 0,0 0,0 62,8
Samlet efterregulering 102,5 0,0 12,7 2,4 0,0 12,6 0,0 0,0 130,2

(1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (mio. kr.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Driftsudgifter (inkl. løn)                  
Kontraktbetaling 3.041,3 51,7 501,8 593,6 1.403,2 679,3 10,9 2,1 6.283,8
EDB-omkostninger 18,8 0,3 1,6 0,3 18,9 7,1 0,0 0,0 47
Chaufførlokaler 10,4 0,0 0,2 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 12,6
Billetteringsudstyr 4,9 0,1 0,0 2,8 4,7 0,0 0,0 0,1 12,6
Radioudstyr 6,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
Trafiktjeneste inkl. billetkontrol 49,4 0,1 6,4 4,7 18,6 1,5 0,0 0,0 80,6
Stoppesteder 6,0 0,0 0,2 0,3 0,0 1,0 0,0 0,0 7,6
Driftsudgifter i alt 3.136,8 52,4 510,1 601,8 1.445,3 691,0 10,9 2,2 6.450,4
                   
Salgsudgifter (inkl. løn)                  
Provision 39,2 0,0 0,0 0,8 1,5 0,7 0,0 0,0 42,3
Markedsføring og info. 34,7 0,4 8,3 10,2 16,0 6,4 0,1 0,1 76,1
Rejsehjemmel 1,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 2,9
Kundecenter, salg og distribution 21,0 0,3 7,8 12,2 16,1 14,7 0,0 0,2 72,3
Drift af busterminaler/rutebilstationer 0,0 0,1 0,0 3,9 3,5 6,2 0,0 0,0 13,8
Rejsekort 154,6 0,0 14,6 21,1 51,4 26,0 0,0 0,0 267,8
Salgsudgifter i alt 251,0 1,1 31,0 48,6 89,1 54,0 0,1 0,2 475,2
                   
Administrationsudg. (inkl. løn)                  
Bygninger og inventar 12,2 0,2 2,9 1,5 5,4 2,3 0,0 0,0 24,5
Konsulenter, revision, advokat 26,4 0,2 2,1 0,7 1,2 7,1 0,0 0,1 37,8
Møder, rejser 2,6 0,1 0,4 0,6 0,4 1,4 0,0 0,0 5,4
EDB 20,6 0,3 4,1 2,4 9,3 4,6 0,0 0,0 41,3
Kontor, telefon, mv. 9,5 0,1 1,5 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 12,1
Personale og uddannelse 6,4 0,0 1,5 0,5 2,4 0,4 0,3 0,1 11,5
Løn 108,1 2,3 25,3 19,5 26,7 18,9 0,0 0,5 201,3
Renter -3,4 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 -2,9
Ej specificeret 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Administrationsudg. i alt 182,4 3,2 37,7 25,7 45,7 35,1 0,3 0,7 330,8
Samlede udgifter 3.570,3 56,8 578,8 676,1 1.580,1 780,1 11,2 3,1 7.256,4

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (pct.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Driftsudgifter (inkl. løn) 88% 92% 88% 89% 91% 89% 97% 71% 89%
Salgsudgifter (inkl. løn) 7% 2% 5% 7% 6% 7% 1% 7% 7%
Adm. udgifter (inkl. løn) 5% 6% 7% 4% 3% 5% 2% 23% 5%
Samlede udgifter 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (mio. kr.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Passagerbetaling                  
Billetter/kort 1.521,9 21,1 180 204,6 599,1 236,5 0,0 0,4 2.763,7
Andre (cykel, post mv.) 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Kontrolafgifter 27,2 0,0 0,2 0,1 11,1 1,4 0,0 0,0 40,1
Passagerbetaling i alt 1.549,1 21,2 180,2 205,2 610,2 238 0,0 0,4 2.804,3
                   
Indtægter fra staten                  
UU-kort Unge på ungdomsuddannelser 39,2 3,4 22,0 18,6 38,7 24,7 0,0 0,0 146,5
VU-kort Unge på videregående uddannelser 20,3 0,0 1,0 1,2 8,6 3,5 0,0 0,0 34,7
XU-kort (16-19 årige) 2,3 0,3 3,8 0,0 1,7 0,8 0,0 0,0 9,0
Blinde og svagtseende 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5
Off peak 64,4 2,4 4,9 3,8 17,8 17,3 0,0 0,0 110,5
Børnerabatordningen 23,9 1,7 12,4 15,0 36,8 15,7 0,1 0,0 105,7
Værnepligtskort 2,0 0,2 0,3 1,1 1,7 1,4 0,0 0,0 6,7
Andre indtægter 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1
Indt. fra staten i alt 152,1 8,1 44,5 39,7 105,4 68,7 0,1 0,0 418,6
                   
Indtægter fra kommune                  
(Førtids)pensionistrabatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Køb af skolekort 20,1 3,4 10,1 28,8 30,7 15,3 0,0 0,1 108,4
Indtæg. fra komm. i alt 20,1 3,4 10,1 28,8 30,7 15,4 0,0 0,1 108,5
                   
Samlede passagerindt. 1.721,2 32,7 234,8 273,7 746,3 322,0 0,1 0,5 3.331,4

Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (pct.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Passagerbetaling 90% 65% 77% 75% 82% 74% 0% 81% 84%
Indtægter fra staten 9% 25% 19% 15% 14% 21% 100% 3% 13%
Indtægter fra kommune 1% 10% 4% 11% 4% 5% 0% 16% 3%
Samlede passagerindt. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (pct.) (1)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Passagerfinansieringsgrad 48% 58% 41% 40% 47% 41% 1% 18% 46%

(1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (mio. kr.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Regionale tilskud                  
Busdrift 340,6 0,0 56,8 74,0 194,6 128,6 0,0 0,0 794,6
Fællesudgifter 185,9 0,0 35,2 8,5 65,0 15,0 0,0 0,0 309,6
Regionale tilskud i alt 526,5 0,0 92,0 82,5 259,6 143,6 0,0 0,0 1.104,2
                   
Kommunale tilskud                  
Busdrift 1.176,1 24,1 211,7 293,3 487,2 283,7 8,2 2,5 2.486,8
Fællesudgifter 170,8 0,0 40,2 26,6 92,8 30,7 11,1 0,0 372,2
Kommunale tilskud i alt 1.346,8 24,1 252,0 319,9 580,0 314,4 19,3 2,5 2.859,1
                   
Samlet tilskud 1.873,3 24,1 344,0 402,4 839,6 458,0 19,3 2,5 3.963,2

Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (pct.)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Regionale tilskud                  
Busdrift  65% -

62%

 90% 75%  90% - -  72%
Fællesudgifter 35% - 38% 10% 25% 10% - - 28%
Regionale tilskud i alt 100% -  100%  100%  100%  100% - -  100%
                   
Kommunale tilskud                  
Busdrift  87%  100% 84%  92%  84%  90%  43%  100%  87%
Fællesudgifter 13% 0% 16% 8% 16% 10% 57% 0% 13%
Kommunale tilskud i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                   
Tilskud                  
Regionale tilskud  28%  0%  27%  20%  31%  31% 0%  0%  28%
Kommunale tilskud 72% 100% 73% 80% 69%  69% 100% 100% 72%
Samlet tilskud  100%  100%  100%  100%  100%   100%  100%  100%  100%

Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik regnskab 2017 (pct.) (1)

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Finansiering via passagerbetaling (2) 43% 37% 31% 30% 39% 31% 0% 14% 39%
Kommunal finansiering (3) 38% 48% 45% 52% 39% 42% 99% 85% 41%
Regional finansiering 15% 0% 16% 12% 16% 18% 0% 0% 15%
Statens finansiering 4% 14% 8% 6% 7% 9% 1% 1% 6%
I alt 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter.
(2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykler, post mv.) og kontrolafgift, men ekskl. passagerindt. fra off. instanser.
(3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

3

Rejsenøgletal

Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, offentlig bustrafik regnskab 2017

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Trafikkontrollører 65,5 0,3 4,8 5,0 2,0 3,0 0,0 0,0 80,6
Administration (1) 248,1 5,8 69,1 63,5 110,1 54,6 0,0 2,0 553,0
Medarbejdere til administration af indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 5,8 0,0 0,0 15,0
Andre 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,3 1,0 0,0 2,0
Samlet antal årsværk 313,6 6,0 73,9 69,2 121,3 63,6 1,0 2,0 650,6

(1) Movia har anvendt en ny opgørelsesmetode ift. 2016

Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, offentlig bustrafik regnskab 2017

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Antal driftsbusser 1.238,2 33,0 337,0 413,0 889,0 447,0 6,0 2,0 3.365,1
Køreplankm (i tus) 109.859,0 3.092,1 19.824,0 29.292,1 75.422,2 33.998,0 328,6 175,0 271.991,1
Køreplankm pr. bus 88.728,2 93.700,5 58.833,3 70.925,3 84.839,4 76.058,2 54.763,3 87.500,0 80.826,9
Køreplantimer (i tus) 4.253,9 85,0 648,4 844,7 1.992,3 934,2 10,5 2,4 8.771,4
Gennemsnitshastighed (km/t) 25,8 36,4 30,6 34,7 37,9 36,4 31,4 72,9 31,0
Køreplantimer pr. bus 3.435,7 2.574,6 1.924,4 2.045,2 2.241,1 2.090,0 1.743,5 1.201,0 2.606,6
                   
Pr. køreplantime (kr./time):                  
Passagerindtægter (1) 404,6 384,8 362,0 324,1 374,6 344,7 13,2 227,9 379,8
Tilskud 440,4 283,2 530,5 476,4 421,4 490,3 1.060,3 1.058,7 450,9

(1) Samlede passagerindtægter består af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift.

Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, offentlig bustrafik regnskab 2017

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Antal 1.000 indbyggere (1) 2.618,0 39,7 490,1 724,5 1.309,9 589,1 6,2 3,7 5.781,2
Antal påstigere (i mio.) 201,8 2,0 15,7 21,2 60,6 29,7 0,3 0,0 331,2
Antal rejser (i mio.) (2) 169,0 2,0 13,6 18,6 51,8 25,6 0,3 0,0 280,9
Transportarb. (i mio. personkm) (2) 967,2 23,0 183,3 222,8 624,2 299,9 3,3 0,2 2.323,8
                   
Pr. indbyggere                  
Køreplantimer 1,6 2,1 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 0,6 1,5
Køreplankm 42,0 77,9 40,5 40,4 57,6 57,7 53,2 47,0 47,0
Påstigninger 77,1 49,5 32,0 29,2 46,2 50,5 45,5 9,4 57,3
Rejser 64,5 49,5 27,8 25,6 39,5 43,5 45,5 9,4 48,6
personkm 369,4 579,5 374,1 307,5 476,5 509,0 536,3 47,0 402,0
                   
Tilskud pr. indbygger (kr.)                  
Regionalt tilskud 201,1 0,0 187,8 113,8 198,2 243,7 0,0 0,0 191,0
Kommunalt tilskud 514,5 605,9 514,1 441,5 442,8 533,7 1.795,4 683,6 493,1
Samlet tilskud pr. indb. 715,6 605,9 701,9 555,3 641,0 777,5 1.795,4 683,6 684,1

(1) Indbyggertal for 1. kvartal 2018.
(2) Sydtrafiks tal er for 2016, da Sydtrafik ikke har lavet passagertællinger i 2017.

Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, offentlig bustrafik regnskab 2017

  Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Ærø Samsø Alle
Køreplantimer (i tusinde)                  
Regionalruter 960,1 0,0 299,9 253,1 734,7 300,4 0,0 0,0 2.548,2
Lokalruter 757,1 73,4 71,2 254,0 200,6 273,2 10,5 2,4 1.642,3
Bybusruter 2.525,7 6,3 246,9 337,5 919,0 360,7 0,0 0,0 4.396,1
Åbne skolebusruter 11,1 5,3 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 154,3
Telebusruter og lign. 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
Flextur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teletaxi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Køreplantimer i alt 4.253,9 85,0 648,4 844,7 1.992,3 934,2 10,5 2,4 8.771,4
                   
Påstigere (i tusinde) (1)                  
Regionalruter 42.841,3 0,0 0,0 4.720,7 13.833,2 6.856,6 0,0 0,0 68.251,8
Lokalruter 19.745,1 1.590,0 0,0 5.414,6 2.828,5 5.535,0 280,8 35,0 35.429,0
Bybusruter 139.000,2 200,0 0,0 11.028,7 43.844,7 17.337,4 0,0 0,0 211.411,0
Åbne skolebusruter 180,3 177,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 420,6
Telebusruter og lign. 0,0 0,0 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,9
Flextur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teletaxi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Påstigere i alt 201.766,9 1.967,0 163,9 21.164,0 60.569,8 29.729,0 280,8 35,0 315.676,3
                   
Køreplankm (i tusinde)                  
Regionalruter 30.781,1 0,0 11.279,1 11.315,2 36.001,9 13.449,7 0,0 0,0 102.827,1
Lokalruter 23.029,6 2.789,6 2.297,7 9.820,4 7.020,7 10.547,9 328,6 175,0 56.009,4
Bybusruter 55.679,2 144,7 5.090,1 8.156,6 27.569,9 10.000,4 0,0 0,0 106.640,8
Åbne skolebusruter 369,2 157,8 0,0 0,0 4.829,7 0,0 0,0 0,0 5.356,6
Telebusruter og lign. 0,0 0,0 1.157,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.157,2
Flextur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teletaxi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Køreplankm i alt 109.859,0 3.092,1 19.824,0 29.292,1 75.422,2 33.998,0 328,6 175,0 271.991,1

(1) Fynbus har pga. overgang til rejsekort ikke haft mulighed for at opgøre påstigertal på ruteniveau for 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler offentlig buskørsel, udgives statistikker for handicapkørslen, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne.

 

Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V
www.tbst.dk

Nøgletal for offentlig buskørsel, R2017 ekskl. handicapkørsel