1

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Der er i ’Pulje til grønne busser og grøn flextrafik’ afsat 250 mio. kr. til fremme af grønne busser og grøn flextrafik. Puljen skal udmøntes i perioden 2022-2026. Der er afsat 50 mio. kr. årligt.

Ansøgningsmateriale
Ansøgninger til Pulje til grønne busser og grøn flextrafik skal bestå af ansøgningsskema, projektbeskrivelse og projektbudget. Skabeloner til disse kan hentes på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

Puljens kriterier
Projekterne skal have til formål at fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser og/eller at fremme 0-emissions flextrafik.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

  • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone.
  • Nedbringelse af øvrige emissioner.
  • Acceleration af grøn omstilling.
  • Geografisk spredning af puljemidlerne.

Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til projekter inden for:

  • Medfinansiering af merudgiften ved omstilling af regionale busruter til 0- emissionsbusser.
  • Medfinansiering af merudgifter ved omstilling af flextrafik til 0- emissionskøretøjer.
  • Medfinansiering af omkostninger til ladeinfrastruktur til den grønne flextrafik. Der kan søges til opsætning og evt. drift af ladestandere målrettet til flextrafik. Ansøger kan dermed medfinansiere et antal ladestandere, placeret hensigtsmæssigt ift. afvikling af flextrafik, hvor ladestanderne driftes af udbyderne og kan være til kommerciel afbenyttelse udover benyttelsen til flextrafik.

Kommunale ruter kan indgå i en ansøgning med de regionale ruter, såfremt der er tale om et fælles udbud, hvor busserne både anvendes kommunalt og regionalt.

Behandling af indkomne ansøgninger
Trafikstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag senest 3 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Trafikstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

2

Formål

Puljens formål er at fremme 0-emissionbusser samt 0-emissions flextrafik.

3

Økonomisk ramme

Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på mindst 50 %, hvor ansøgeren sammen med eventuelle medansøgere således skal bidrage med mindst det samme beløb, som der ansøges om.

Medfinansiering omfatter det samlede projekt, herunder eventuel finansiering af forundersøgelser og projektering. Ansøgeren og medansøgere skal reservere de beløb på de relevante budgetter, som de medfinansierer på de enkelte projekter.

I forbindelse med udfyldelse af budgetskabelon for projektet henvises til Instruks for regnskab vedr. puljen, der er tilgængelig på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk

4

Udbetaling af tilskud

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indsender en afrapportering 1 år efter projektstart. Afrapporteringen skal følge op på punkterne i ansøgningen og skal indeholde en rapportering samt et foreløbigt regnskab.

Regnskabet skal revisorpåtegnes, hvis tilskudsbeløbet er større end 1 mio. kr.

I forbindelse med aflæggelse af regnskab henvises i øvrigt til Instruks for regnskabsaflæggelse samt Revisionsinstruksen, der kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: www.trafikstyrelsen.dk.

Tilskuddet udbetales på baggrund af afrapporteringen indsendt efter 1 år, senest 30 dage efter at Trafikstyrelsen har godkendt afrapporteringen.

Tilskud til køb af udstyr mv.
Ansøges der om tilskud til indkøb af udstyr (som kan videresælges), skal det i ansøgningen angives, i hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, der ansøges om midler til.

5

Afrapportering

Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektbeskrivelsen indeholder en plan for afrapportering af det afsluttede projekt, herunder opnåede resultater, leverancer, succeskriterier, overholdelse af tidsplan mv.

Skabeloner til afrapportering kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside i publikationslisten.

6

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til ’Pulje til grønne busser og grøn flextrafik’ er regioner, kommuner og trafikselskaber.

En ansøgning skal være koordineret med relevante interessenter for det projekt, der ansøges om midler til.

Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgningsberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik. Dog kan kun én part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1799 København V
puljer@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk