1

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger, Budget 2022

Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik med regnskabstal for de ikke-statslige jernbaner inkl. Metro. Indeværende statistik med budgettal omhandler dog kun privatbaner og letbane og har i lighed med statistikken for bustrafik, fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Der drives ikke privatbaner, letbaner eller metro af Fynbus og BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.

Hovedvinklen for denne statistik er, at indberetningen ses fra trafikselskabets side. Dvs. privatbanen/letbanen opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikselskab og offentlige myndigheder. Data kan desuden være skønnede, hvorfor data i statistikken ikke nødvendigvis stemmer overens med andre data offentliggjort af operatørerne.

I statistikken indgår den statslige strækning ”Frederikshavn-Skørping”, som NT overtog driften af i 2017. Ligeledes er Aarhus Letbane medtaget i denne statistik i modsætning til før 2018. Midttrafik har overtaget driften af strækningen ”Holstebro-Skjern” fra 13. december 2020, mens Lokaltog overtog driften af strækningen ”Køge-Roskilde” fra samme dato, hvorfor strækningerne indgår i denne statistik.

2

Nøgletal for privatbanerne/letbane, Budget 2022

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, budget 2022 (mio. kr.)

 

Movia

Sydtrafik (1)

Midttrafik

NT

Alle

Udgifter

 

 

 

 

 

  Kontraktbetaling, drift

393,8

6,4

179,8

159,3

739,3

  Kontraktbetaling, materiel

60,3

0,0

122,2

0,0

182,4

  Infrastruktur, drift

71,8

6,9

38,5

9,3

126,6

  Infrastruktur, anlæg

0,0

7,8

12,1

14,9

34,8

  Administrationsudgifter

1,2

0,4

11,6

12,0

25,2

Samlede udgifter

527,1

21,5

364,2

195,5

1.108,3

 

 

 

 

 

 

Passagerindtægter

       

 

  Billetter/kort

183,3

0,0

66,4

50,7

300,4

  Offentlige instanser

10,3

0,0

17,9

15,2

43,4

Samlede passagerindtægter

193,6

0,0

84,3

65,9

343,8

 

 

 

 

 

 

Driftstilskud

 

 

 

 

 

  Tilskud fra regioner

333,5

13,7

168,3

98,5

614,0

  Tilskud fra kommuner

0,0

0,0

85,9

0,0

85,9

Samlede driftstilskud

333,5

13,7

254,2

98,5

699,9

 

 

 

 

 

 

Infrastrukturtilskud

 

 

 

 

 

  Tilskud fra regioner

0,0

5,0

12,1

20,4

37,5

  Tilskud fra kommuner

0,0

2,8

0,0

0,0

2,8

Samlede infrastrukturtilskud

0,0

7,8

12,1

20,4

40,3

COVID-19 tilskud fra staten (2)

0,0

0,0

13,6

10,7

24,3

Samlede indtægter (3)

527,1

21,5

350,6

184,7

1.084,0

  1. Sydtrafiks kontrakt med Arriva er en netto-kontrakt, hvor alle indtægter tilfalder Arriva direkte, hvorfor der ikke er angivet passagerindtægter til Sydtrafik.
  2. Movia og Sydtrafik har på tidspunktet for budgetlægningen ikke påregnet COVID-19 kompensation, mens Midttrafik og NT har budgetteret med COVID-19 kompensation fra staten.
  3. Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud.

 

Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne/letbanen, gældende for budgetåret 2022.

Der gælder det forhold for flere anlægsprojekter i infrastruktur, eksempelvis anlægsinvesteringen i Aarhus Letbane, at finansieringen hertil hentes helt eller delvist fra eksterne kilder, eksempelvis kommuner eller staten. Udgifterne til sådanne investeringer, typisk større anlægsprojekter, fremgår ikke af Tabel 1 ovenfor.

Trafikstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafikstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter kan anvende dette tilskud til togdrift på strækningen Skørping-Frederikshavn. I det regionale tilskud til NT er ovennævnte statstilskud således indeholdt.

Ligeså indeholder det regionale tilskud til Midttrafik også et statstilskud som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen samt strækningen Holstebro-Skjern.

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede udgifter er lig de samlede indtægter for Movia og Sydtrafik, mens udgifterne overstiger indtægterne for Midttrafik og NT. Denne forskel hos Midttrafik og NT udgør statens kompensation til trafikselskaber som følge af nettomerudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19.

 

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2022

 

 

Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, Budget 2022

Strækning

Påstigere
(mio)

Personkm.
(mio)

Togkm
(mio)

Kontraktbetaling, drift
(mio kr.)

Kontraktbetaling, materiel
(mio. kr)

Drift af infrastruktur
(mio. kr.)

Anlæg af infrastruktur
(mio. kr.)

Administration
(mio. kr.)

Frederiksværkbanen

1,5

32,4

1,1

55,0

9,8

9,6

0,0

0,2

Gribskovbanen

1,5

24,9

1,0

52,3

7,6

10,2

0,0

0,2

Hornbækbanen

0,8

6,5

0,5

25,1

4,4

6,1

0,0

0,1

Lille Nord

1,2

16,8

0,5

26,0

5,4

4,7

0,0

0,1

Nærumbanen

0,7

3,2

0,4

19,3

0,0

1,9

0,0

0,1

Østbanen

1,1

17,0

1,0

49,3

9,3

9,8

0,0

0,2

Køge-Roskilde

0,7

11,3

0,5

25,7

5,8

0,0

0,0

0,1

Lollandsbanen

0,8

20,9

1,1

52,1

4,5

9,7

0,0

0,2

Odsherredsbanen

1,2

26,9

1,1

49,8

7,5

9,7

0,0

0,2

Tølløsebanen

0,5

10,0

0,8

39,3

5,9

10,0

0,0

0,1

Hirtshals - Hjørring

0,4

6,3

0,3

17,0

0,0

2,8

4,5

1,3

Skagen - Frederikshavn

0,4

13,9

0,8

38,9

0,0

6,5

10,4

2,2

Frederikshavn - Skørping

1,7

61,0

2,0

103,3

0,0

0,0

0,0

8,5

Lemvigbanen

0,2

2,9

0,4

14,6

0,0

6,3

12,1

0,4

Aarhus Letbane

3,9

38,0

3,0

121,6

122,2

32,3

0,0

10,6

Holstebro-Skjern

0,5

11,0

0,8

43,6

0,0

0,0

0,0

0,6

Varde - Nørre Nebel

0,2

3,8

0,3

6,4

0,0

6,9

7,8

0,4

Sum

17,2

306,9

15,6

739,3

182,4

126,6

34,8

25,2

 

 

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Regionalt over-/underskud

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunalt over-/underskud

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet efterregulering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Kontraktbetaling, drift

74,7%

29,6%

49,4%

81,5%

66,7%

Kontraktbetaling, materiel

11,4%

0,0%

33,5%

0,0%

16,5%

Infrastruktur, drift

13,6%

32,2%

10,6%

4,7%

11,4%

Infrastruktur, anlæg

0,0%

36,3%

3,3%

7,6%

3,1%

Administrationsudgifter

0,2%

2,0%

3,2%

6,1%

2,3%

Samlede udgifter

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Billetter/kort

94,7%

-

78,8%

76,9%

87,4%

Offentlige instanser

5,3%

-

21,2%

23,1%

12,6%

Samlede passagerindtægter

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.) (1), Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Passagerfinansiering af kontraktbetaling og  administration

42,5%

0,0%

26,9%

38,5%

36,3%

  1. Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration.

 

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

I alt

Beskæftigede ved privatbanen

468,0

16,5

169,0

115,0

768,5

Trafikselskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen

2,0

0,5

7,5

3,5

13,5

Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet antal årsværk

470,0

17,0

176,5

118,5

782,0

 

 

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

120

Køreplantimer

158.438

5.700

96.200

47.738

308.076

Køreplantimer pr. togsæt

2.597

2.850

2.749

2.170

2.567

Pr. køreplantime (kr./time):

       

 

  Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

2.873

1.189

3.260

3.588

3.074

  Infrastrukturudgifter

453

2.583

527

506

524

Samlet udgifter pr. køreplantime

3.327

3.772

3.786

4.094

3.597

 

 

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

120

Togkm

8.067.698

315.000

4.108.000

3.120.350

15.611.048

Togsætkm

8.314.312

315.000

4.108.000

3.532.891

16.270.203

Kørte km pr. togsæt

136.300

157.500

117.371

160.586

135.585

Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):

       

 

  Kontraktbetalings- og

   administrationsudgifter

54,76

21,51

76,33

48,48

58,20

  Infrastrukturudgifter

8,64

46,74

12,33

6,84

9,92

Samlet udgifter pr. togsætkm

63,40

68,25

88,66

55,33

68,12

 

Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

120

Antal påstigere (i mio.)

9,9

0,2

4,6

2,5

17,2

Antal personkm (i mio.)

170,0

3,8

51,9

81,2

306,9

 

 

 

 

 

 

Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)

       

 

  Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

46,09

35,42

68,69

67,97

55,20

  Infrastrukturudgifter

7,27

76,95

11,10

9,59

9,41

Samlet udgifter pr. påstiger

53,36

112,37

79,79

77,56

64,61

 

 

 

 

 

 

Udgifter pr. personkm (kr./personkm)

       

 

  Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

2,68

1,78

6,05

2,11

3,09

  Infrastrukturudgifter

0,42

3,87

0,98

0,30

0,53

Samlet udgifter pr. personkm

3,10

5,65

7,02

2,41

3,61

 

Tabel 11. Kontrakttyper, Budget 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

2

3

5

Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter

9

0

1

0

10

Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter

0

1

0

0

1

Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

650.000

2.520.000

3.170.000

Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter

9.375.865

0

3.915.000

0

13.290.865

Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter

0

191.322

0

0

191.322

Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter

N/A

N/A

325.000

840.000

634.000

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter

1.041.763

N/A

3.915.000

N/A

1.329.087

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter

N/A

191.322

N/A

N/A

191.322

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A