1

Indledning

Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

De indberettede data – offentlig buskørsel, regnskab 2022 – vedrører kun driften af offentlig buskørsel og er eksklusive trafikselskabernes drift af flextrafik og privatbanetrafik. (Disse indberettes særskilt). Dette betyder, at der vil forekomme afvigelser mellem disse af Trafikstyrelsen offentliggjorte nøgletal for offentlig buskørsel og de enkelte trafikselskabers regnskabsresultat. Afvigelserne forekommer, fordi trafikselskabernes regnskaber inkluderer både flexkørsel og privatbanetrafik.

Kommuner, som udgøres af en ø, og som ikke har bro eller anden fast forbindelse til andre kommuner, kan jf. § 1, stk. 3 i lov om trafikselskaber undlade at deltage i et trafikselskab, og kommunen skal i så fald varetage de opgaver, der påhviler trafikselskaberne. Tre kommuner har indtil videre valgt, selv at varetage opgaverne som trafikselskab.

Fanø, Samsø og Ærø Kommuner har overtaget ansvaret for den kollektive trafik Fanø og Ærø indgår særskilt i denne statistik, hvorimod Samsø er udeladt, da den traditionelle offentlige buskørsel på Samsø er erstattet af flextrafik i august 2020.

1.1

COVID-19

COVID-19 har sat et tydeligt aftryk på den kollektive trafik i både 2020 og 2021 og til dels i 2022. Dette gælder også for den offentlige buskørsel, og der er dermed store ændringer i nogle af nøgletallene ift. 2019. Der er således en generel tendens til et faldende passagertal og dermed et fald i billetindtægter.

Trafikselskaberne har haft mulighed for at søge om kompensation for COVID-19 merudgifter og mindreindtægter i januar og februar i 2022. Den af staten udbetalte COVID-19 kompensation til det enkelte trafikselskab fremgår af tabel 1.

1.2

Udgifter, passagerindtægter og tilskud

Trafikselskaberne har traditionelt to finansieringskilder – tilskud og passagerindtægter. Ved indberetning af trafikselskabernes udgifter, indtægter og tilskud er udgangspunktet i denne indberetning, at trafikselskabets samlede udgifter for offentlig buskørsel for det pågældende år er lig summen af samlede passagerindtægter plus de samlede regionale og kommunale tilskud.

1.3

Indtægtsfinansiering

Fordeling af finansieringen af offentlig buskørsel kan opdeles i følgende fire kategorier:

  • Ren brugerbetaling lig passagerbetaling (billetter/kort og kontrolafgifter).
  • Kommunal finansiering, som inkluderer (a) kommunale tilskud og (b) de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (førtids- og pensionistrabatter og køb af skolekort).
  • Regional finansiering, som udgøres af regionale tilskud til trafikselskabets offentlige buskørsel.
  • Statslig finansiering, som inkluderer de passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger, der finansieres af staten (ungdomskort, blinde/svagtseende, pensionist- og børnerabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)
1.4

Passagerfinansiering og passagerindtægtsfordeling

Passagerfinansieringsgraden beregnes som samlede passagerindtægters andel af samlede udgifter.

Samlede passagerindtægter kan opdeles i tre kategorier:

  • Passagerbetaling (billetter/kort, cykel, post, mv. og opkrævet kontrolafgift);
  • Indtægter fra staten, som udgøres af de af staten finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (ungdomskort, blinde og svagtseende, børne- og pensionistrabatter, værnepligtskort og off peak-kompensation)
  • Indtægter fra kommuner, som udgøres af de af kommunen finansierede passagerrelaterede indtægter i form af kompensationer til diverse rabatordninger (eks. køb af skolekort).
1.5

Euronorm og drivmiddel

Der er større og større fokus på klimaet og den offentlige trafiks indflydelse herpå. Som noget nyt er trafikselskaberne derfor blevet bedt om at angive hvilke drivmidler busserne kører på, samt hvilken euronorm dieselbusserne opfylder. Langt størstedelen af busserne kører på fossile brændstoffer, som i dette tilfælde er diesel, men der findes også alternative drivmidler som el, biodiesel, HVO og Biogas. Biodiesel er et fossilfrit plantebaseret alternativ til diesel, mens HVO er syntetisk diesel, som er baseret på biobrændstof.

Dieselbusserne er kendetegnet ved at opfylde en euronorm. Euronormen fortæller hvilket EU-direktiv om luftforurening busserne lever op til. Euronormen sætter grænser for hvor mange stoffer en bus må udlede, og formålet med euronormerne er at beskytte luftkvaliteten og reducere udledningen af drivhusgasser. Euronormernes krav er blevet skrappere over årene, hvorfor busser med nyere euronormer (højere tal) udleder færre stoffer end dem med ældre euronormer. Enkelte busser er så gamle, at de er fra før den første euronorm blev indført, hvorfor disse er karakteriseret som ”Præ-euronorm”. EEV står for Enhanced Environmentally friendly Vehicle og er en standard, der blev indført imellem Euronorm 5 og Euronorm 6.

Formålet med at inkludere data om drivmiddel og euronorm er, at kunne følge omstillingen til nulemissionsbusser over tid. Data for drivmidler og euronorm kan findes i slutningen af denne statistik.

2

Økonomiske nøgletal

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (mio. kr.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik (1)

NT

Ærø

Fanø

Alle

Udgifter

Driftsudgifter (inkl. løn)

 

3.582,2

 

55,2

 

556,7

 

650,6

 

1.560,3

 

821,3

 

13,8

 

3,8

 

7.243,7

Salgsudgifter (inkl. løn)

204,4

1,5

35,0

38,1

93,1

49,4

0,0

0,1

421,6

Administration (inkl. løn)

211,9

2,6

39,6

32,9

68,4

37,0

0,3

0,4

393,2

Samlede udgifter

3.998,5

59,3

631,3

721,5

1.721,9

907,7

14,1

4,3

8.058,5

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Passagerindtægter

Billetter/kort

 

1.305,3

 

16,4

 

110,4

 

162,8

 

516,0

 

199,5

                            

0,0

 

0,5

 

2.310,9

Offentlige instanser

189,7

9,2

41,6

62,2

106,5

65,3

0,1

0,2

474,9

 Andre inkl. Kontrolafgifter

-43,4

0,0

3,6

0,7

10,3

2,7

0,0

0,0

-25,9

Samlede passagerindtægter

1.451,6

25,6

155,7

225,8

632,8

267,6

0,1

0,7

2.759,9

Tilskud (2)

Tilskud fra regioner

 

614,7

 

0,0

 

149,0

 

112,4

 

311,5

 

192,2

 

0,0

 

0,0

 

1.379,7

Tilskud fra kommuner

1.828,4

28,9

308,4

357,1

768,6

409,2

14,0

3,6

3.718,1

Samlede tilskud

2.443,1

28,9

457,4

469,4

1.080,1

601,4

14,0

3,6

5.097,8

COVID-19 tilskud fra staten

103,8

4,8

18,2

26,3

10,1

38,7

0,0

0,0

201,9

Samlede indtægter (3)

3.894,7

54,5

613,1

695,2

1.712,9

869,0

14,1

4,3

7.857,7

(1) Differencen mellem Midttrafiks udgifter og indtægter skyldes, at Midttrafiks resultat ikke bliver byrdefordelt til Midttrafiks ejere

(2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året, og er derfor ikke det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Kommuner og regioner efterregulerer efterfølgende i deres betalinger til trafikselskabet for at udligne forskellen mellem tilskudsbehovet og de faktiske betalinger i året. Dette sker 1 eller 2 år efter (se tabel 2)

(3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter og samlede tilskud.

 

Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (mio. kr.) (1)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Efterregulering af tilskud

Efterregulering fra/til regioner

-26,1

0,0

0,0

0,0

8,9

-7,3

0,0

0,0

-24,5

Efterregulering fra/til kommuner

-166,2

0,0

0,0

0,0

16,0

-47,5

0,0

0,0

-197,7

Samlet efterregulering

-192,3

0,0

0,0

0,0

24,9

-54,8

0,0

0,0

-222,2

(1) Efterregulering af tilskud er forskellen mellem trafikselskabernes tilskudsbehov og det beløb regioner og kommuner i praksis har betalt til trafikselskaberne i året. Efterreguleringen bliver betalt af regioner/kommuner (negativt tal) eller af trafikselskabet (positivt tal) 1 eller 2 år efter.

 

Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (mio. kr.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Driftsudgifter (inkl. løn)

  Kontraktbetaling

 

3.480,3

 

54,7

 

544,7

 

643,7

 

1.523,3

 

811,6

                              13,8          3,7

 

7.075,9

  IT-omkostninger i bus

29,3

0,3

0,0

2,3

14,0

5,4

0,0          0,0

51,3

  Chaufførlokaler

2,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

2,2

0,0          0,0

4,3

  Trafiktjeneste inkl. billetkontrol

64,3

0,1

10,9

3,9

22,8

2,1

0,0          0,0

104,1

  Stoppesteder og elektroniske tavler

6,3

0,0

0,9

0,7

0,2

0,1

0,0          0,0

8,2

Driftsudgifter i alt

3.582,2

55,2

556,7

650,6

1.560,3

821,3

13,8        3,8

7.243,7

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Salgsudgifter (inkl. løn)

  Provision

 

26,5

 

0,4

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

                              0,0          0,0

 

26,8

  Markedsføring og information inkl. køreplaner

19,1

0,3

11,5

9,1

14,0

9,5

0,0          0,0

63,6

  Rejsehjemmel

0,3

0,3

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0          0,1

1,1

  Kundecenter

13,4

0,0

0,0

7,7

8,1

9,8

0,0          0,0

39,0

  Salg og distribution

1,1

0,2

6,6

0,2

4,4

0,0

0,0          0,0

12,5

  Drift af busterminaler/rutebilstationer

0,0

0,1

0,0

0,0

5,2

6,5

0,0          0,0

11,8

  Billetteringsomkostninger og app udgifter

0,0

0,3

1,4

1,6

9,1

2,1

0,0          0,0

14,4

  Rejsekort

143,9

0,0

15,5

19,6

51,9

21,4

0,0          0,0

252,3

Salgsudgifter i alt

204,4

1,5

35,0

38,1

93,1

49,4

0,0          0,1

421,6

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Administrationsudgifter (inkl. løn)

  Bygninger, inventar og kontorhold

 

23,2

 

0,3

 

4,6

 

2,2

 

7,4

 

2,4

                             0,3          0,0

 

40,3

  Konsulenter, revision, advokat

22,9

0,0

3,7

0,5

6,5

6,6

0,0          0,2

40,4

  Møder, rejser

1,7

0,0

0,3

0,6

0,3

0,4

0,0          0,0

3,3

  IT adm. omkostninger

20,8

0,3

7,3

5,4

13,5

6,7

0,0          0,0

54,0

  Personale og uddannelse

3,3

0,2

2,4

1,4

2,4

0,4

0,0          0,0

10,1

  Løn

124,5

1,8

21,0

22,4

38,0

20,3

0,0          0,2

228,3

  Renter

-13,2

0,0

0,5

0,2

0,0

0,2

0,0          0,0

-12,3

  Ej specificeret

28,9

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0          0,0

29,2

Administrationsudgifter i alt

211,9

2,6

39,6

32,9

68,4

37,0

0,3          0,4

393,2

Samlede udgifter

3.998,5

59,3

631,3

721,5

1.721,9

907,7

14,1        4,3

8.058,5

 

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (pct.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Driftsudgifter (inkl. løn)

90%

93%

88%

90%

91%

90%

98%

89%

90%

Salgsudgifter (inkl. løn)

5%

2%

6%

5%

5%

5%

0%

2%

5%

Adm. udgifter (inkl. løn)

5%

4%

6%

5%

4%

4%

2%

9%

5%

Samlede udgifter

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (mio. kr.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Passagerbetaling

  Billetter/kort

1.305,3

16,4

110,4

162,8

516,0

199,5

0,0

0,5

2.310,9

  Andre (cykel, post mv.)

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,0

0,4

  Kontrolafgifter

-43,4

0,0

3,6

0,5

10,3

2,6

0,0

0,0

-26,3

Passagerbetaling i alt

1.261,9

16,4

114,1

163,5

526,3

202,2

0,0

0,5

2.284,9

 

                                                              

 

 

                                                                                           

Indtægter fra staten

  UU-kort Unge på ungdomsuddannelser

41,7

2,2

14,4

12,2

30,0

19,2

0,0

0,0

119,6

  VU-kort Unge på videregående uddannelser

25,4

0,0

2,4

0,7

5,8

2,8

0,0

0,0

37,2

  XU-kort (16-19 årige)

8,2

0,2

0,9

0,0

1,9

2,3

0,0

0,0

13,7

  Blinde og svagtseende

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,4

  Off peak

72,7

1,7

4,8

4,8

20,8

12,2

0,0

0,0

117,0

  Børnerabatordningen

23,3

1,8

11,9

16,1

29,5

15,3

0,1

0,1

98,2

  Værnepligtskort

2,3

0,2

0,3

1,1

1,6

2,2

0,0

0,0

7,8

  Andre indtægter

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

Indt. fra staten i alt

173,6

6,2

34,9

36,7

89,6

54,2

0,1

0,1

395,5

 

                                                              

 

 

                                                                                           

     

Indtægter fra kommune

  (Førtids)pensionistrabatter

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

4,3

  Køb af skolekort

12,3

3,0

6,8

25,5

16,9

10,5

0,0

0,1

75,0

Indtægter fra kommune i alt

16,0

3,0

6,8

25,5

16,9

11,1

0,0

0,1

79,4

 

                                                              

 

 

                                                                                           

Samlede passagerindtægter

1.451,6

25,6

155,7

225,8

632,8

267,7

0,1

0,7

2.759,9

 

Tabel 6. Passagerindtægter pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (pct.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Passagerbetaling

87%

64%

73%

72%

83%

76%

0%

68%

83%

Indtægter fra staten

12%

24%

22%

16%

14%

20%

100%

14%

14%

Indtægter fra kommune

1%

12%

4%

11%

3%

4%

0%

18%

3%

Samlede passagerindtægter

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Tabel 7. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (pct.) (1)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Passagerfinansieringsgrad

36%

43%

25%

31%

37%

29%

1%

17%

34%

(1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som de samlede passagerindtægters andel af de samlede udgifter. 

 

Tabel 8. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (mio. kr.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Regionale tilskud

  Busdrift

448,4

0,0

109,8

86,3

248,4

176,5

0,0

0,0

1.069,4

  Fællesudgifter

166,3

0,0

39,2

26,1

63,1

15,7

0,0

0,0

310,3

Regionale tilskud i alt

614,7

0,0

149,0

112,4

311,5

192,2

0,0

0,0

1.379,7

 

                                                              

   

 

 

                                                              

   

 

Kommunale tilskud

  Busdrift

1.675,0

24,0

261,0

305,4

650,2

379,2

0,0

3,6

3.298,4

  Fællesudgifter

153,4

4,9

47,4

51,6

118,4

30,0

14,0

0,0

419,7

Kommunale tilskud i alt

1.828,4

28,9

308,4

357,1

768,6

409,2

14,0

3,6

3.718,1

 

                                                              

   

 

 

                                                              

   

 

Samlet tilskud

2.443,1

28,9

457,4

469,4

1.080,1

 601,4

14,0

3,6

5.097,8

 

Tabel 9. Tilskud pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (pct.)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Regionale tilskud

  Busdrift

73%

-

74%

77%

80%

92%

-

-

78%

  Fællesudgifter

27%

-

26%

23%

20%

8%

-

-

22%

Regionale tilskud i alt

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

 

                                                              

   

 

 

                                                              

   

 

Kommunale tilskud

  Busdrift

92%

83%

85%

86%

85%

93%

0%

100%

89%

  Fællesudgifter

8%

17%

15%

14%

15%

7%

100%

0%

11%

Kommunale tilskud i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

                                                              

   

 

 

                                                              

   

 

Tilskud

  Regionale tilskud

25%

0%

33%

24%

29%

32%

0%

0%

27%

  Kommunale tilskud

75%

100%

67%

76%

71%

68%

100%

100%

73%

Samlet tilskud

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Tabel 10. Finansieringsfordeling pr. trafikselskab, offentlig bustrafik, Regnskab 2022 (pct.) (1)

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Finansiering via passagerbetaling (2)

32%

28%

18%

23%

31%

22%

0%

11%

28%

Kommunal finansiering (3)

46%

54%

50%

53%

46%

46%

99%

86%

47%

Regional finansiering

15%

0%

24%

16%

18%

21%

0%

0%

17%

Statens finansiering

4%

10%

6%

5%

5%

6%

1%

2%

5%

I alt

97%

92%

97%

96%

99%

96%

100%

100%

98%

(1) Finansiering er beregnet som indtægts-/tilskudsandelen af samlede udgifter. I 2022 summer denne ikke til 100 % for de trafikselskaber, som desuden har fået udbetalt COVID-19 kompensation fra staten.
(2) Passagerbetaling inkluderer betaling fra billetter/kort, andre (cykler, post mv.) og kontrolafgift. Det er eksklusiv passagerindtægter fra offentlige instanser.
(3) Kommunal finansiering inkluderer både kommunale tilskud og passagerrelaterede indtægter dækket af kommuner.

3

Rejsenøgletal

 Tabel 11. Årsværk opdelt på personalekategori, offentlig bustrafik, Regnskab 2022

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Salgsmedarbejdere

56,0

0,0

22,9

26,6

21,2

26,1

0,0

0,5

153,2

Driftsmedarbejdere

117,0

0,0

19,4

7,0

9,3

4,7

0,0

0,5

157,8

Administrationsmedarbejdere

108,0

5,0

32,5

25,6

60,3

33,5

0,0

0,5

265,4

Andre

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Samlet antal årsværk

281,0

5,1

74,7

59,3

90,7

64,2

0,0

1,5

576,5

 

Tabel 12. Busser, køreplankm, køreplantimer og gennemsnitshastighed, offentlig bustrafik, Regnskab 2022

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Antal driftsbusser

1.166,1

41,0

326,0

401,0

835,0

452,0

6,0

3,0

3.230,1

Køreplankm (i tus)

102.315,9

2.908,1

18.910,9

27.365,8

69.177,0

32.441,6

329,6

143,0

253.592,0

Køreplankm pr.bus

87.742,0

70.929,5

58.009,0

68.244,0

82.846,7

71.773,4

54.938,0

47.666,7

78.509,0

Køreplantimer (i tus)

4.119,0

78,7

610,5

814,0

1.847,3

912,3

10,6

4,5

8.397,0

Gennemsnitshastighed (km/t)

24,8

36,9

31,0

33,6

37,4

35,6

31,2

31,8

30,2

Køreplantimer pr. bus

3.532,3

1.920,5

1.872,8

2.030,0

2.212,3

2.018,4

1.763,3  

1.500,0

2.599,6

 

                               

 

 

 

 

                                                              

   

 

Pr. køreplantime (kr./time):

  Passagerindtægter (1)

352,4

325,0

255,1

277,3

342,6

293,3

13,6

159,3

328,7

  Tilskud

593,1

366,8

749,1

576,7

584,7

659,2

1.319,6     

792,7

607,1

(1) Samlede passagerindtægter består af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. 

 

Tabel 13. Køreplantimer, påstigninger, rejser og tilskud pr. indbygger, offentlig bustrafik, Regnskab 2022

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Antal 1.000 indbyggere (1)

2.702,0

39,7

499,0

729,0

1.358,9

594,6

6,0        

3,4

5.932,7

Antal påstigere (i mio.)

147,0

1,1

11,4

12,4

51,8

15,7

0,3        

0,1

239,6

Antal rejser (i mio.)

124,8

1,1

9,8

10,7

40,2

13,6

0,3        

0,1

200,5

Transportarbejde (i mio. personkm)

737,0

14,0

173,9

116,4

583,5

169,4

4,3        

0,6

1.799,0

 

 

 

 

 

 

                                                              

   

 

Pr. indbygger

  Køreplantimer

1,5

2,0

1,2

1,1

1,4

1,5 

1,8        

1,3

1,4

  Køreplankm.

37,9

73,3

37,9

37,5

50,9

54,6

54,9      

41,7

42,7

  Påstigninger

54,4

27,9

22,8

17,0

38,1

26,4

41,6      

15,8

40,4

  Rejser

46,2

28,2

19,6

14,6

29,6

22,8

41,6      

15,8

33,8

  Personkm

272,7

352,6

348,5

159,6

429,4

284,9

707,4    

181,3

303,2

 

 

 

 

 

 

                                                              

   

 

Tilskud pr. indbygger (kr.)

  Regionalt tilskud

227,5

0,0

298,5

154,2

229,2

323,2

0,0        

0,0

232,6

  Kommunalt tilskud

676,7

727,6

618,0

489,8

565,6

688,2

2.323,9

1.041,2

626,7

Samlet tilskud pr. indbygger

904,2

727,6

916,5

644,0

794,8

1.011,4

2.323,9

1.041,2

859,3

(1) Indbyggertal for 1. kvartal 2023.

 

Tabel 14. Påstigere og køreplantimer pr. rutekategori, offentlig bustrafik, Regnskab 2022

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT (1)

Ærø

Fanø

Alle

Køreplantimer (i tusinde)

  Regionalruter

906,0

68,0

283,6

247,7

635,9

301,2

0,0

0,0      

2.442,3

  Lokalruter

965,8

0,0           

80,6

237,9

219,7

243,0

10,6

2,2      

1.759,8

  Bybusruter

2.243,2

5,0         

230,3

328,5

873,8

354,8

0,0

0,0      

4.035,7

  Åbne skolebusruter

4,0

5,8             

0,0

0,0

115,0

0,0

0,0

2,3         

127,1

  Telebusruter og lign.

0,0

0,0           

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0           

16,0

  Flextur

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0           

13,3

  Teletaxi

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0             

0,0

Køreplantimer i alt

4.119,0

78,7         

610,5

814,0

1.844,4

912,3

10,6

4,5      

8.394,1

 

                                                              

   

 

 

 

                                                              

   

Påstigere (i tusinde)

  Regionalruter

30.561,7

986,0      

5.169,3

3.192,1

15.889,4

0,0

0,0

0,0    

55.798,5

  Lokalruter

24.898,4

0,0      

1.123,4

3.378,4

3.356,7

0,0

250,0

10,5    

33.017,5

  Bybusruter

91.488,5

42,0      

4.991,8

5.804,6

32.406,2

0,0

0,0

0,0  

134.733,0

  Åbne skolebusruter

52,8

80,8             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43,5         

177,1

  Telebusruter og lign.

0,0

0,0           

83,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0           

83,5

  Flextur

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0             

0,0

  Teletaxi

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0             

0,0

Påstigere i alt

147.001,4

1.108,8      

11.367,9

12.375,2

51.652,3

15.723,0

250,0

54,0

239.532,6

 

                                                              

   

 

 

 

                                                              

   

Køreplankm (i tusinde)

  Regionalruter

27.662,6

2.649,1     

10.719,8

10.186,5

31.157,0

13.652,4

0,0

0,0    

96.027,4

  Lokalruter

26.190,3

0,0      

2.782,6

9.256,6

7.690,8

9.377,0

329,6

58,0    

55.684,9

  Bybusruter

48.227,6

120,0      

4.839,9

7.922,8

26.215,1

9.412,1

0,0

0,0    

96.737,5

  Åbne skolebusruter

235,5

139,0

0,0

0,0

4.024,3

0,0

0,0

85,0      

4.483,7

  Telebusruter og lign.

0,0

0,0         

568,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0         

568,6

  Flextur

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0             

0,0

  Teletaxi

0,0

0,0             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0             

0,0

Køreplankm i alt

102.315,9

2.908,1      

18.910,9

27.365,8

69.087,2

32.441,6

329,6

143,0

253.502,2

(1) NT er ikke i stand til at opdele påstigere på ruteniveau for 2022.

4

Klima- og miljønøgletal

 

Tabel 15. Bussernes drivmidler og euronorm, offentlig bustrafik, Regnskab 2022

 

Movia

BAT

Fynbus

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Ærø

Fanø

Alle

Antal busser på drivmiddel

El

209,5

0,0

23,0

92,0

123,0

143,0

0,0

0,0

590,5

Brint

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Biodiesel

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

0,0

0,0

0,0

32,0

Naturgas

37,0

0,0

0,0

39,0

41,0

0,0

0,0

0,0

117,0

Diesel

889,8

41,0

278,0

270,0

639,0

220,0

0,0

3,0

2.340,8

HVO

22,0

0,0

7,0

0,0

0,0

69,0

0,0

0,0

98,0

CBG

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

Andre drivmidler

0,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

24,0

Busser i alt

1.158,2

41,0

326,0

401,0

835,0

452,0

6,0

3,0

3.222,2

 

                                                              

   

 

 

                                                                                           

     

Bussernes euronorm

Præ-euronorm

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Euronorm 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Euronorm 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

Euronorm 3

22,4

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

25,4

Euronorm 4

79,3

2,0

4,0

8,0

13,0

11,0

0,0

0,0

117,3

Euronorm 5

35,7

17,0

29,0

160,3

33,0

82,0

0,0

2,0

359,0

EEV

267,4

5,0

78,0

0,0

203,0

70,0

0,0

0,0

623,4

Euronorm 6

524,8

17,0

192,0

138,7

462,0

146,0

6,0

1,0

1.487,5

Euronorm irrelevant

228,7

0,0

23,0

92,0

123,0

143,0

0,0

0,0

609,7

Busser i alt

1.158,2

41,0

326,0

401,0

835,0

452,0

6,0

3,0

3.222,2

Trafikstyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler offentlig buskørsel, udgives statistikker for flextrafikken, ikke-statslige jernbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne.