1

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger, Regnskab 2021

Denne statistik hedder ligesom sidste år ”Nøgletal for ikke-statslig jernbane”, og indeholder også statistik for Københavns metro. Før regnskabsåret 2018 hed den ”Nøgletal for privatbanerne” og indeholdt ikke statistik for Københavns metro.

Statistikken er bygget op således, at der først præsenteres data for privatbaner og letbaner og i slutningen af statistikken er der et afsnit med data om metroen. Statistikken omfatter også data vedr. de statslige jernbanestrækninger, hvor togdriften varetages af trafikselskaber og lokalbaner.

Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik for de ikke-statslige jernbaner, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Der drives i 2021 ikke privatbaner, letbaner eller metro af Fynbus og BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.

Hovedvinklen for denne statistik er, at indberetningen ses fra trafikselskabets side. Dvs. privatbane, letbane og metro opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikselskab og offentlige myndigheder. Data kan desuden være skønnede, hvorfor data i statistikken ikke nødvendigvis stemmer overens med andre data offentliggjort af operatørerne.

I statistikken indgår den statslige strækning ”Frederikshavn-Skørping”, som NT overtog driften af i 2017. Ligeledes er Aarhus Letbane medtaget i denne statistik i modsætning til før 2018. Midttrafik har overtaget driften af strækningen ”Holstebro-Skjern” fra 13. december 2020, og strækningen indgår derfor også i denne statistik. Lokaltog (Movias område) overtog driften af strækningen Køge-Roskilde d. 13. december 2020, hvorfor strækningen også indgår i denne statistik.

COVID-19 har ligesom i 2020 også haft stor betydning for den kollektive trafik i 2021. Trafikselskaberne har modtaget COVID-19 kompensation fra staten jf. tabel 1.

2

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2021

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2021 (mio. kr.)

 

Movia

Sydtrafik (1)

Midttrafik

NT

Alle

Udgifter

 

 

 

 

 

Kontraktbetaling, drift

396,5

5,8

165,6

156,2

724,0

Kontraktbetaling, materiel

54,5

0,0

70,6

0,0

125,1

Infrastruktur, drift

70,5

5,2

97,9

9,1

182,8

Infrastruktur, anlæg

72,2

7,5

4,2

14,7

98,5

Administrationsudgifter

1,2

0,4

14,1

11,3

27,0

Samlede udgifter

594,9

18,9

352,4

191,2

1.157,4

 

Passagerindtægter

 

 

 

 

 

Billetter/kort

150,1

0,0

56,5

43,0

249,7

Offentlige instanser

11,4

0,0

18,8

15,2

45,4

Samlede passagerindtægter

161,5

0,0

75,4

58,3

295,1

 

Driftstilskud

 

 

 

 

 

Tilskud fra regioner

322,0

11,4

165,2

105,2

603,9

Tilskud fra kommuner

0,0

0,0

86,1

0,0

86,1

Samlede driftstilskud

322,0

11,4

251,3

105,2

690,0

 

Infrastrukturtilskud

 

 

 

 

 

Tilskud fra regioner

72,2

4,7

4,2

20,0

101,0

Tilskud fra kommuner

0,0

2,8

0,0

0,0

2,8

Samlede infrastrukturtilskud

72,2

7,5

4,2

20,0

103,8

COVID-19 tilskud fra staten (2)

39,2

(0,0)

21,5

7,8

68,4

Samlede indtægter (3)

555,7

18,9

330,9

183,4

1.089,0

(1) Sydtrafik har indgået en nettokontrakt med Arriva, hvorfor passagerindtægter ikke længere tilfalder Sydtrafik.
(2) Statens COVID-19 kompensation i 2021 fremgår specifikt for Movia, Midttrafik og NT. Sydtrafik modtog ikke COVID-19 kompensation for privatbanerne i 2021.
(3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud.

Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne, gældende for regnskabsåret 2021.

Der gælder det forhold for flere anlægsprojekter i infrastruktur, eksempelvis anlægsinvesteringen i Aarhus Letbane, at finansieringen hertil hentes helt eller delvist fra eksterne kilder, eksempelvis kommuner eller staten. Udgifterne til sådanne investeringer, typisk større anlægsprojekter, fremgår ikke af Tabel 1 ovenfor.

Trafikstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafikstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter kan anvende dette tilskud til togdrift på strækningen Skørping-Frederikshavn. I det regionale tilskud til NT er ovennævnte statstilskud således indeholdt.

Ligeså indeholder det regionale tilskud til Midttrafik også et statstilskud som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen, mens det regionale tilskud til Movia indeholder et statstilskud, som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Sjælland for driften af strækningen Køge-Roskilde.

De samlede passagerindtægter er steget fra 239,1 mio. kr. i 2020 til 295,1 mio. kr. i 2021. Stigningen skyldes en delvis tilbagevending til normalen efter COVID-19, men passagertallet i 2021 er stadig langt fra niveauet i 2019. De samlede driftstilskud er faldet fra 723,6 mio. kr. i 2020 til 690,0 mio. kr. i 2021, men derudover har staten udbetalt 68,4 mio. kr. i COVID-19 kompensation til privatbanerne.

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2021

Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, regnskab 2021

Strækning Påstigere (mio)

 

Personkm. (mio)

 

Togkm (mio)

 

Kontraktbetaling, drift (mio kr.)

 

Kontraktbetaling, materiel (mio. kr)

 

Drift af infrastruktur (mio. kr.)

 

Anlæg af infrastruktur (mio. kr.)

 

Administration (mio. kr.)

Frederiksværkbanen

1,3

26,3

1,1

54,6

9,8

9,4

0,0

0,2

Gribskovbanen

1,2

20,3

1,1

52,8

7,6

10,0

1,4

0,2

Hornbækbanen

0,6

5,2

0,5

25,4

4,4

6,0

1,4

0,1

Lille Nord

0,8

12,2

0,5

26,3

5,4

4,7

4,2

0,1

Nærumbanen

0,5

2,3

0,4

19,0

0,0

1,9

5,0

0,1

Østbanen

0,7

13,1

1,0

50,8

9,3

9,6

60,2

0,2

Køge - Roskilde

0,6

8,7

0,5

23,2

0,0

0,0

0,0

0,1

Lollandsbanen

0,6

15,7

1,1

53,6

4,5

9,6

0,0

0,2

Odsherredsbanen

0,9

20,2

1,0

50,8

7,5

9,6

0,0

0,2

Tølløsebanen

0,4

7,4

0,8

40,0

5,9

9,9

0,0

0,1

Hirtshals - Hjørring

0,3

5,0

0,3

16,8

0,0

2,8

4,5

1,3

Skagen - Frederikshavn

0,4

13,3

0,7

38,0

0,0

6,3

10,2

2,3

Frederikshavn - Skørping

1,4

51,7

2,0

101,4

0,0

0,0

0,0

7,7

Lemvigbanen

0,1

2,0

0,4

14,8

0,0

4,2

4,2

0,1

Aarhus Letbane

3,9

39,1

2,8

116,8

70,6

84,2

0,0

13,5

Holstebro-Skjern

0,2

6,2

0,8

34,0

0,0

9,6

0,0

0,6

Varde - Nørre Nebel

0,1

2,8

0,3

5,8

0,0

5,2

7,5

0,4

Sum

14,0

251,3

15,4

724,0

125,1

182,8

98,5

27,0

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Regionalt over/underskud

0,0

0,0

0,0

-0,9

-0,9

Kommunalt over/underskud

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet efterregulering

0,0

0,0

0,0

-0,9

-0,9

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Kontraktbetaling, drift

66,6%

30,6%

47,0%

81,7%

62,6%

Kontraktbetaling, materiel

9,2%

0,0%

20,0%

0,0%

10,8%

Infrastruktur, drift

11,9%

27,8%

27,8%

4,8%

15,8%

Infrastruktur, anlæg

12,1%

39,6%

1,2%

7,7%

8,5%

Administrationsudgifter

0,2%

2,1%

4,0%

5,9%

2,3%

Samlede udgifter

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik (1)

Midttrafik

NT

Alle

Billetter/kort

93,0%

-

75,0%

73,9%

84,6%

Offentlige instanser

7,0%

-

25,0%

26,1%

15,4%

Samlede passagerindtægter

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

(1) Sydtrafik modtager ikke indtægter, da de har indgået en nettokontrakt

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.) (1), regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration

 

35,7%

 

-

 

30,1%

 

34,8%

 

33,7%

(1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik (1)

Midttrafik

NT

I alt

Beskæftigede ved privatbanen

489,0

0,0

167,0

116,0

772,0

Trafikselskabets administrationsmedarbejdere i relation til privatbanen

 

2,0

 

0,5

 

6,2

 

3,5

 

12,2

Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Samlet antal årsværk

491,0

0,5

173,2

119,5

784,2

(1) Sydtrafik kender ikke antallet af beskæftigede ved privatbanen, da disse er ansat ved Arriva.

 

 

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

18

116

Køreplantimer

158.147

5.743

95.564

47.440

306.894

Køreplantimer pr. togsæt

2.593

2.871

2.730

2.636

2.646

Pr. køreplantime (kr./time):

         

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

 

2.859

 

1.072

 

2.619

 

3.530

 

2.855

Infrastrukturudgifter

902

2.213

1.069

501

917

Samlet udgifter pr. køreplantime

3.762

3.286

3.688

4.031

3.771

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

18

116

Togkm

8.034.841

304.358

3.989.278

3.050.347

15.378.824

Togsætkm

8.239.371

304.358

3.989.278

3.353.914

15.886.921

Kørte km pr. togsæt

135.072

152.179

113.979

186.329

136.956

Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):

         


Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

 

54,88

 

20,24

 

62,74

 

49,93

 

55,14

Infrastrukturudgifter

17,32

41,76

25,60

7,09

17,71

Samlet udgifter pr. togsætkm

72,20

61,99

88,34

57,02

72,85Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Antal togsæt

61

2

35

18

116

Antal påstigere (i mio.)

7,7

0,1

4,2

2,0

14,0

Antal personkm (i mio.)

131,3

2,8

47,2

70,0

251,3

 

Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)

 

 

 

 

 

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

59,07

46,96

59,27

82,27

62,38

Infrastrukturudgifter

18,64

96,91

24,19

11,68

20,03

Samlet udgifter pr. påstiger

77,71

143,87

83,46

93,95

82,41

 

Udgifter pr. personkm (kr./personkm)

 

 

 

 

 

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

3,44

2,20

5,30

2,39

3,49

Infrastrukturudgifter

1,09

4,54

2,16

0,34

1,12

Samlet udgifter pr. personkm

4,53

6,74

7,46

2,73

4,61

Tabel 11.    Kontrakttyper, regnskab 2021

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

Alle

Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

3

0

3

Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter

10

0

0

3

13

Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter

0

0

0

0

0

Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter

0

1

0

0

1

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

4.222.350

0

4.222.350

Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter

7.655.061

0

0

2.035.530

9.690.591

Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter

0

0

0

0

0

Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter

0

131.141

0

0

131.141

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter

N/A

N/A

1.407.450

N/A

1.407.450

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter

765.506

N/A

N/A

678.510

745.430

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter

N/A

131.141

N/A

N/A

131.1413

Nøgletal for Københavns metro, Regnskab 2021

Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står også for anlæg af Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service. Metroselskabet ejes i fællesskab af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Metroselskabets passagertal opgøres som et gennemsnit af antallet af påstigere og afstigere. Passagertal opgøres særskilt for hhv. linjerne M1/M2 og linjerne M3/M4, således at en passager, som kun rejser med M1/M2 eller M3/M4 vil tælle én gang, mens passagerer der skifter mellem M1/M2 og M3/M4 både vil blive talt som én passager på M1/M2 og på M3/M4.

Figur 2. Metrostrækninger

Tabel 12.    Passagerindtægter, regnskab 2021

 

Københavns Metro

Passagerindtægter (mio. kr.)

807

 

 

 

Tabel 13.    Togkm. og personkm., regnskab 2021

 

Københavns Metro

Personkm. (mio. km.)

331

Togkm. (mio. km.)

11,1

 

 

 

Tabel 14.    Passagerer, ansatte og tog, regnskab 2021 

 

Københavns Metro

Antal passagerer (mio.) (1)

73

Antal ansatte (årsværk) (2)

871

Antal togsæt

80

Antal vogne

240

Antal siddepladser

5.092

(1) Passagertallet er ekskl. 0-2 årige.

(2) Inklusiv ansatte i Metroselskabet og Metro Service