1

Forord

Trafikstyrelsen1 administrerer 12 tilskudspuljer, hvis formål bl.a. er at mindske transportsektorens udledning af CO2 og forbedre den kollektive trafik. De 12 puljer er:


• Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet
• Pulje til grønne busser og grøn flextrafik
• Pulje til grøn omstilling af færger
• Havne- og fiskeripulje
• Havnepulje 2022
• Grøn buspulje til regionale busser og øer
• Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik
• Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
• Pulje til fremme af veterantogskørsel
• Pulje til supercykelstier og cykelparkering
• Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder
• Fremkommelighedspuljen

Trafikstyrelsen har yderligere administreret ’Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger’, ’Passagerpuljen’ og ’Pulje til busfremkommelighed’. Alle projekter i de tre puljer er afsluttet. Der er i perioden fra 2009 til 2022 givet tilsagn til 541 projekter om støtte for i alt 1,7 mia. kr. Af de 541 projekter, der har fået tilsagn, er 415 projekter afsluttet. Inklusive ansøgers medfinansiering til projekterne bliver den samlede investering ca. 2,6 mia. kr. Der sker løbende projektændringer, dels er der projekter der bliver billigere end det tildelte tilsagnsbeløb, og dels er projekter blevet annulleret. Det samlede beløb varierer derfor fra år til år. De ubrugte midler bliver tilbageført til Finansloven og forhandles på ny.

I 2022 er der udmøntet fire puljer:

• Pulje til grønne busser og grøn flextrafik
• Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet
• Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger
• Havnepulje 2022

’Pulje til grønne busser og grøn flextrafik’, ’Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet’ og ’Havnepulje 2022’ havde ansøgningsfrister i 2022, men pga. folketingsvalget og den efterfølgende dannelse af den nye regering i udgangen af 2022, er puljerne først blevet endeligt udmøntet i starten af 2023.

Målsætningen med puljerne er, at de skal udmønte sig i konkrete tiltag, der fx kan:


• Fremme busser, færger og havne, der reducerer udledningen af CO2
• Gøre den kollektive trafik til et bedre alternativ til privatbilismen
• Forbedre den kollektive trafik for passagererne i hele Danmark
• Tiltrække flere passagerer
• Fremme integrationen mellem cykling og kollektiv trafik

Det er 14 år siden, at de første puljer blev vedtaget, og for at styrke viden om sektoren og projekternes effekter, udarbejder Trafikstyrelsen hvert år en årsrapport over puljerne. Derudover indsamler Trafikstyrelsen erfaringer og viden fra de projekter, der er afsluttet. Trafikstyrelsen har udarbejdet flere evalueringer af puljerne, som kort er nævnt under de enkelte afsnit. Denne årsrapport giver en oversigt over de forskellige puljers formål, eksempler på støttede projekter samt et overblik over antallet af afsluttede projekter. Ønskes en mere dybdegående læsning af projekternes effekter, henvises der til de nævnte evalueringsrapporter, som kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, www.trafikstyrelsen.dk

God læselyst!


Christian Vesterager


Vicedirektør

2

Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Der blev afsat 50 mio. kr.2 til udmøntning af puljen i 2022. Ansøgerkredsen var kommuner, som driver kommunale indenrigsfærger. Der var krav om medfinansiering på minimum 75 pct. Trafikstyrelsen modtog 5 ansøgninger på 81,9 mio. kr. til en samlet projektsum på 327,9 mio. kr.

Formålet med puljen var at understøtte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af ladeinfrastruktur, omstilling af den tunge transport m.v.

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende:

 

 

De projekter, der har fået tilsagn, omhandler nye elfærger og tilhørende ladeanlæg og infrastruktur. Nedenstående tabel giver et overblik over de projekter, der har opnået tilsagn i 2022.

Tabel 1 Projekter, der har opnået tilsagn fra puljen i 2022

Ansøger

Titel 

Tilskud

Svendborg Kommune

Grøn færgedrift mellem Svendborg og Hjortø

5.250.000

Aalborg Kommune

Ny fuld-elektrisk Hals-Egense færge

19.800.000

Odder Kommune

Grøn omstilling af Tunøfærgen

24.450.000

 

 

49.500.000

 

I 2021 var der ligeledes afsat 233 mio. kr. til udmøntning af puljen heraf 148 mio. kr. til kommunalt drevne indenrigsfærger, og 85 mio. kr. til både kommunalt og kommercielt drevne indenrigsfærger. Der var her ligeledes krav om medfinansiering på minimum 75 pct.

Trafikstyrelsen modtog i 2021 32 ansøgninger på 851,5 mio. kr. til en samlet projektsum på 3.579,4 mio. kr.3 Puljen blev delvist finansieret af midler fra EU’s genopretningsfond. 10 projekter fik tilsagn om støtte og alle puljens midler blev tildelt. Der er endnu ingen projekter, der er afsluttet.  

I de to ansøgningsrunder er der i alt givet tilsagn på 282,2 mio. kr. til 13 projekter.


Billede: El-færgen Ellen, der sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als

 

3

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

I den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, EL, K, NB, LA, ALT og KD) er der afsat 250 mio. kr. til en pulje til flere grønne busser og mere grøn flextrafik. Der er afsat 50 mio. kr. om året til udmøntning i 2022-2026. Ansøgningsfristen til udmøntningen af midler i 2022 var den 15. september 2022. Ansøgerkredsen er regioner, kommuner og trafikselskaber. Der er krav om medfinansiering på minimum 50 pct. 

Der kan fra puljen ydes støtte til merudgifter i forbindelse med omstilling af regionale busruter til nulemissionsbusser, merudgifter ved omstilling af flextrafik til nulemissionsbusser, samt støtte til omkostninger til ladeinfrastruktur til den grønne flextrafik. Kommunale busruter udenfor byområder kan indgå i ansøgningen, hvis de er en del af et fælles udbud, hvor busserne både anvendes kommunalt og regionalt. 

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:  

 • Nedbringelse af CO2 tilskudskrone.
 • Nedbringelse af øvrige emissioner.
 • Geografisk spredning af puljemidlerne.
 • Acceleration af grøn omstilling.

 

Trafikstyrelsen modtog i 2022 ni ansøgninger på i alt 65,2 mio. kr. Med puljens krav om medfinansiering på 50 pct., er den samlede projektsum 130,4 mio. kr. De projekter, der har fået tilsagn, omhandler omstilling af dieselbusser til nulemission. Der blev udmøntet 49,5 mio. kr. til otte projekter.  

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Seks af de otte projekter var projekter i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Heraf er der givet tilsagn til projekter, som omhandler elbusser i Kalundborg, Høje Taastrup og Køge samt til forskellige regionale busruter i Region Hovedstaden. Der er desuden givet tilsagn til projekter med el-busser i Nordjylland og på Bornholm.

Nedenstående tabel giver et overblik over de projekter, der har opnået tilsagn i 2022.

Tabel 2 Projekter der har opnået tilsagn fra puljen i 2022

Ansøger

Titel

Tilskud

Region Nordjylland

Elbusser i Nordjylland

6.699.034

Bornholms Regionskommune

Elektrificeringen fortsætter i Bornholms trafikselskab BAT

8.000.000

Trafikselskabet Movia

Omstilling af buslinjer i Kalundborg og omegn til nulemission

7.110.371

Trafikselskabet Movia

Omstilling af buslinjer i Høje-Taastrup, Køge og omegn til nulemission

6.513.489

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjerne 150S og 15E til nulemission

8.521.510

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjer 55E og 65E til nulemission

5.641.049

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinje 123 til nulemission

3.395.689

Region Hovedstaden

Omstilling af buslinjerne 600S og 91N til nulemission

3.618.858

I alt

 

49.500.000

Viser busruten 201A som kører på el mellem Svogerslev og Trekroner Station.
Billede: Viser busruten 201A som kører på el mellem Svogerslev og Trekroner Station. 

4

Pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

Som en del af ’Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035’ har A, F, B og Ø afsat en pulje på 100 mio. kr. til bedre busfremkommelighed i hele landet, som alle parterne bag Infrastrukturplan 2035 har tilsluttet sig (V, O, C, D, I, Å og K (D har senere forladt aftalen)). Puljen udmøntes i 2022 og 2023. I begge år er der afsat 50 mio. kr. 

Aftaleparterne har afsat 100 mio. kr. med krav om medfinansiering på min. 50 pct. til lokale og regionale busfremkommelighedsinitiativer, der særligt skal modvirke trængselsudfordringer og udmønte sig i køretidsbesparelser for bustrafikken. 

Ansøgningsfristen for første runde var den 1. september 2022. Ansøgningsfristen for anden runde er 1. september 2023. Ansøgerkredsen er kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder. 

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:

 • At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark.
 • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.
 • At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.
 • At projektet effektiviserer busdriften.

 

Trafikstyrelsen modtog i 2022 15 ansøgninger. Der blev i alt søgt om 79,5 mio. kr. i tilskud, og den samlede projektsum for de ansøgte projekter var knap 159 mio. kr. Der blev udmøntet 12 projekter til i alt 49,5 mio. kr. 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

 

Der er bl.a. givet tilsagn til BRT-lignende tiltag (busbaner, busgader, svingbaner for busser m.m.) i Hillerød, Køge, Aalborg og Aarhus Kommune. Der etableres signalprioritering i en række kryds i Hillerød Kommune, og der laves en ny busvej i Holbæk Kommune mellem Holbæk Sportsby og Gl. Ringstedvej. Dernæst er der fokus på stoppesteder og bedre venteforhold i bl.a. Odense og Fredensborg Kommune.

Nedenstående tabel giver et overblik over de projekter, der har opnået tilsagn i 2022.

 

Tabel 3 Projekter der har opnået tilsagn fra busfremkommelighedspuljen i 2022    

Ansøger

Titel

Tilsagn

Hillerød Kommune  

BRT-inspirerede tiltag i Hillerød Kommune

5.347.500

Assens Kommune

Etablering af stort fynsk knudepunkt i Glamsbjerg – Forbedret fremkommelighed samt trygge og sikre passagerforhold.

2.131.000

Fredensborg Kommune

Busbaner og stoppesteder ved Format-projektet -en del af +Way for linje 150S

6.006.000

Brønderslev Kommune

Bedre busfremkommelighed på Østergade og Vestergade i Brønderslev by

495.000

Aarhus Kommune

Busfremkommelighed langs Ringvejen

9.067.164

Helsingør Kommune

Busprioritering i signaler langs med buslinje 801A

150.000

Køge Kommune

BRT inspirerende tiltag i Køge Kommune

4.000.000

Aalborg Kommune

Busgade på Østerbro

842.986

Brønderslev Kommune

Bedre trafik- og venteforhold ved Hjallerup Busterminal

1.600.000

Viborg Kommune

Nyt bybusknudepunkt i Viborg

2.890.000

Odense Kommune

Forbedring af stoppestedet ved Ansgar Kirke, Odense C

389.000

Holbæk Kommune

BRT-vej mellem Holbæk Sportsby og Gl. Ringstedvej

16.581.350

I alt

 

49.500.000

 

Visualisering af kommende kryds med busprioritering for linje 150S som kører fra Kokkedal Station til Nørreport Station

Billede: Visualisering af kommende kryds med busprioritering for linje 150S som kører fra Kokkedal Station til Nørreport Station 

5

Havnepulje 2022

I medfør af finansloven 2022 blev der etableret en havnepulje. Ansøgningsfristen var den 1.

september 2022, og der er afsat 50 mio. kr. til puljen. Ansøgerkredsen var danske erhvervshavne.

Ansøgerne skulle stille med minimum 50% medfinansiering til projekterne.

Puljen har haft til formål at støtte investeringer i anlæg, udskiftning eller opgradering af havneinfrastruktur og havneadgangsinfrastruktur i danske erhvervshavne, herunder også oprensning eller uddybning i eller ved indsejlingen til erhvervshavne. Det være fx etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur mv.

Puljens formål har ligeledes været at støtte etablering af infrastruktur til alternative brændstoffer samt landstrøm i havne i lyset af, at der forventes kommende EU-krav om levering af landstrøm i 2030 for en række TEN-T-havne. 

Der har været prioriteret mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

 • Projektet bidrager til at løse trafikale eller kapacitetsmæssige udfordringer
 • Projektet understøtter, at der flyttes større godsmængder fra vej- til søtransport
 • Projektet bidrager til den grønne omstilling af skibsfarten

Trafikstyrelsen modtog i alt 28 ansøgninger til puljen. Der blev i alt søgt om 176,3 mio. kr. i tilskud, og den samlede projektsum for de ansøgte projekter var 360,5 mio. kr. Der blev udmøntet 10 projekter til 49,5 mio. kr. 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Projekterne der har opnået tilsagn, omhandler bl.a. etablering af landstrømsanlæg, nye kajanlæg, uddybning af havnebassiner, adgangsinfrastruktur og havneinfrastruktur, som understøtter servicering af havvindmølleparker.

Tabel 4 Projekter der har opnået tilsagn fra havnepuljen i 2022    

Ansøger

Titel

Bevilget tilskud (mio. kr.)

Associated Danish Ports A/S

Landstrøm til international ro/rotrafik på Fredericia Havn

8

Kalundborg Havn

Landstrøm i Kalundborg Havns

Østhavn

6,6

Skagen Havn

Udvidelse af Auktionsbassin i

Skagen Havn

9,5

Thyborøn Havn

Landstrømsanlæg på Thyborøn

Havn

2,6

Vejle Erhvervshavn

Udbygning af havnen som multimodalt knudepunkt

5

Hvide Sande Havn

Ny Nordvestkaj i Hvide Sande

8,6

Thorsminde Havn

Opgradering af Thorsminde havn til basishavn for vindoperatører

3,1

Thorsminde Havn

Nyt Kajanlæg til Thorsminde havn

4

Thyborøn Havn

Ny indkørsel til Sydhavnsområdet

1,5

Aabenraa Havn

Forbedring af fendre på Kaj 8 i

Aabenraa Havn

0,6

Total

 

49,5

 

Billede: Skagen havn

6Afsluttede projekter

Havne- og fiskeripulje

På Finansloven 2021 blev Havne- og fiskeripuljen etableret. Der blev afsat 25 mio. kr. til én ansøgningsrunde i 2021, med krav om medfinansiering på minimum 50 %.  

De danske havne har sat som mål at blive CO2-neutrale i 2030, samtidig med at 90 % af alt affald i havnene skal genanvendes. For at understøtte indsatser inden for omstilling og udviklingen indenfor fiskerierhvervet samt sikre bedre affaldshåndtering, er puljen oprettet, hvor der kan søges til projekter vedr. grøn omstilling og udvikling. 

Trafikstyrelsen modtog 11 ansøgninger for i alt 29,8 mio. kr. til en samlet projektsum på 70,8 mio. kr. 10 projekter fik tilsagn om støtte for i alt 24,7 mio. kr. 

De projekter der har fået tilsagn omhandler eks. landstrømsanlæg i bl.a. Kolding, Hanstholm og Esbjerg, en forbedret anløbsbro i Gedser samt forbedret affaldshåndtering i en række havne. 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

Ét af de 10 projekter er afsluttet. Projektet omhandler opgradering af en anlægsbro i Gedser Fiskerihavn. 

7Afsluttede projekter

Grøn buspulje til regionale busser og øer

På finansloven 2020 blev ’Grøn buspulje til regionale busser og øer’ vedtaget med henblik på at understøtte og accelerere omstillingen frem mod grønne busser. Der blev afsat 75 mio. kr. til én ansøgningsrunde i 2020, med krav om medfinansiering på minimum 25 %.  

Trafikstyrelsen modtog 12 ansøgninger på i alt 134,4 mio. kr. til en samlet projektsum på 179,2 mio. kr. 10 projekter fik tilsagn om støtte og alle puljens midler blev tildelt. 

Formålet med den grønne buspulje var at yde tilskud til merudgiften ved omstilling til grønne regionale busruter samt grøn buskørsel på øer. Grøn buskørsel er kendetegnet ved, at busserne kører på alternative drivmidler, som reducerer udledningen af CO2 ift. traditionel diesel. Det kan eksempelvis være el, brint, biodiesel og biogas. 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

Seks af de 10 projekter er afsluttede. Region Nordjylland har omstillet nogle af deres regionale busser til HVO i Thy-Mors og Himmerland. I Region Syddanmark har man bl.a. omstillet 20 busser til HVO og på ca. ½ år har disse busser medført en CO2-reduktion på ca. 846 tons. 

Billede: El bus 

8Afsluttede projekter

Pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik

På finansloven 2020 blev der afsat 50 mio. kr. til fremme af cykelparkeringsfaciliteterne ved stationer og langs letbaner for at fremme integrationen mellem den kollektive trafik og cykling. Puljen havde et krav om medfinansiering på 50 pct. 

Trafikstyrelsen modtog 33 ansøgninger, svarende til ca. 28,5 mio. kr. I alt blev der udmøntet 27 mio. kr.

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Formålet med puljen var at forbedre eksisterende, samt etablere nye cykelparkeringspladser ved jernbanestationer, herunder lokalbaner, samt ved metro- og letbanestationer. Der blev bl.a. tildelt midler til cykelparkering til el- og ladcykler ved Roskilde Station, cykelparkering langs lokalbanelinjen Lille Nord og opgradering af cykelparkering ved flere stationer rundt om i landet. 

Afsluttede projekter

Puljen er fra 2020 og der er otte projekter der er afsluttet. Der er bl.a. etableret flere overdækkede cykelparkeringspladser ved Kastrup Metro Station, Randers Station og ved Hellerup Station. Alle har haft til formål at forbedre forholdene for cyklisterne som cykler til stationerne. Tårnby Kommune har også etableret tyverisikret cykelparkering, så cyklisterne trygt kan parkere deres cykel inden de tager metroen, toget eller bussen videre.  

Billede: Tyverisikret og overdækket cykelparkering ved Kastrup Metro Station

9Afsluttede projekter

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

I 2017 blev der afsat midler til en ny investeringspulje til udmøntning i 2017 og 2018. Puljen er en del af aftalen om 'Bedre og billigere kollektiv trafik'. Puljen lød på i alt 395 mio. kr., med krav om medfinansiering på minimum 50 pct. Trafikstyrelsen modtog 32 ansøgninger på i alt 392 mio. kr. Der er udmøntet 355,4 mio. kr. til i alt 22 projekter. 

Puljens formål er 3-delt. Der var dels afsat 250 mio. kr. til +BUS i Aalborg Kommune. Dernæst kunne der søges støtte til forbedrede buslinjer i hovedstadsområdet. Endeligt kunne der søges om støtte til investeringer i pendlerbusser, busfremkommelighed, BRT-løsninger, fremme af elbusser, samt bedre trafikinformation ved større stationer. 

Ambitionen for +BUS i Aalborg projektet er at skabe et højklasset kollektiv BRT-system, der er i stand til at generere de samme trafikale og byudviklingsrelaterede fordele, som kendes fra letbane-projekter. Projektet forventes afsluttet i 2023. BRT er bl.a. kendetegnet ved: 

 

 • Eget bustracé
 • Høj rejsehastighed
 • Høj frekvens og god komfort

 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende:

Afsluttede projekter

Der er indtil videre ni afsluttede projekter. De projekter der er afsluttet i 2022, har bl.a. været med til at busser kan komme relativt hurtigt igennem de områder, som typisk er plaget af stort pres fra trafikken. Lyskryds er blevet reguleret, så busserne har grønt lys gennem området og der er også etableret busbaner. Mange af tiltagene har været med til at reducere passagerernes rejsetid. Buslinje 200S har fået bedre fremkommelighed, idet der er foretaget ti fremkommelighedstiltag på strækningen Buddinge Station – Avedøre Holme. Buslinje 375R har fået foretaget 11 fremkommelighedstiltag, som har forbedret fremkommeligheden for bussen på strækningen mellem Hillerød Station og Rungsted Kyst Station.  

Billede: X-bus med egen busbane

10Afsluttede projekter

Pulje til fremme af veterantogskørsel

Som led i den politiske aftale fra 26. august 2016 om midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. blev der afsat en pulje på 10,1 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel. Trafikstyrelsen modtog 23 ansøgninger på i alt ca. 35 mio. kr. 10 projekter fik tilsagn om støtte på i alt 10,1 mio. kr. 

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

Der er afsluttet ni projekter og det sidste projekt forventes afsluttet i 2023. Af projekter der er afsluttet kan bl.a. nævnes Vestsjællands Veterantog, som har etableret bomanlæg ved overkørsel 33 i Høng, for at opretholde sikkerheden. Syd Fyenske Veteranjernbane er ligeledes afsluttet. Projektet har fået udskiftet 2000 sveller på strækningen Faaborg-Korinth, hvilket har sikret den fortsatte kørsel med veterantog. 

 Billede: Veteranbanen Hedeland 

11Afsluttede projekter

Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Puljen til supercykelstier og cykelparkering blev etableret i ’Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler’ fra 12. juni 2014. Der blev afsat 180 mio. kr. til supercykelstier og cykelparkering, med en medfinansiering på minimum 60 pct. Vejdirektoratet administrerer den del af puljen, der vedrører supercykelstier, mens Trafikstyrelsen administrerer den del, der vedrører cykelparkering.  

Trafikstyrelsen modtog 29 ansøgninger på i alt 68 mio. kr. 17 projekter har fået støtte i puljens to ansøgningsrunder og der er i alt udmøntet 41,3 mio. kr. Ved tildeling af midlerne fra puljen blev der lagt vægt på, at projekterne forbedrer cykelparkeringsforholdene, og at de er med til at styrke integrationen mellem den kollektive trafik og cykling. 

Formålet med puljen var at forøge kapaciteten og forbedre cykelparkeringsforholdene i større byer, samt at integrationen mellem den kollektive trafik og cykling blev styrket. 

I puljen kunne der fx søges om tilskud til cykelparkering ved kollektive trafikknudepunkter, hvorved vilkårene for rejser, der kombinerer cykling og kollektiv trafik, forbedres.

Cykelparkering i forbindelse med trafikknudepunkter styrker rammerne for både cykling og den kollektive trafik.

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

15 af de 17 projekter er afsluttet før 2022, og ingen yderligere projekter er afsluttet i 2022. Af de afsluttede projekter kan bl.a. nævnes Vejle, hvor der er etableret 308 cykelparkeringspladser fordelt på 21 lokaliteter. I Kolding har man forbedret cykelparkeringsfaciliteterne omkring banegården og i Varde har man gjort forholdene for cyklisterne bedre, ved bl.a. at have pumper ved den overdækkede cykelparkering. Nedenstående billeder viser forholdene på forpladsen ved Kolding Banegård før og efter gennemførelsen af projektet. 

Billede:  Tidligere cykelparkering på forpladsen ved Kolding Banegård. 

Billede: Den nyetablerede toetagers cykelparkering ved Kolding Banegård.

12Afsluttede projekter & Evaluering

Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder blev vedtaget i aftalen om

’Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik’ fra juni 2012. I puljen blev der oprindeligt afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2017. Puljen blev herefter forlænget med en ekstra ansøgningsrunde i 2018, hvor der var afsat 31 mio. kr. Der blev i alt afsat 316 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne, med krav om medfinansiering på minimum 50 pct.  

Trafikstyrelsen har modtaget 169 ansøgninger til de 6 ansøgningsrunder på i alt 339 mio. kr. I alt har 91 projekter fået støtte og der er udmøntet 195,4 mio. kr. Det er således ikke alle midler, der er udmøntet.  

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

En af udfordringerne i yderområderne er det oftest relativt lave udbud af kollektiv trafik samt manglende sammenhæng med andre transportformer. De tyndt befolkede områder har oftest ikke passagergrundlag til et rutenet med høj frekvens.

For at den kollektive trafik kan blive et alternativ til privatbilismen i de tyndt befolkede områder skal den være attraktiv. I mange yderområder har bussen kun få afgange om dagen, og der er ikke nødvendigvis korrespondance med toget eller ringetiderne på uddannelsesinstitutionerne. 

Den kollektive trafik har 2 indtægtskilder: Passagerindtægter samt offentligt tilskud. Et lavt passagertal betyder få passagerindtægter, hvilket øger tilskudsbehovet. Mange kommuner eller regioner har derfor skåret i busdriften af økonomiske hensyn – og især de områder med få passagerer i busserne har oplevet besparelser i busdrifterne. Der har fra puljen været mulighed for at søge om driftsstøtte i op til 2 år fra puljen, som dermed kunne benyttes til at starte en rute op. På de 2 år har kommunen haft mulighed for at vurdere, om der er basis for at fortsætte ruten uden statsligt tilskud.

Indtil videre er 62 projekter afsluttet. Projekterne spænder fra forsøg med nye ruter til forbedret rejseinformation, men har det til fælles, at deres formål er at styrke den kollektive trafik i yderområderne. 

I Allerød Kommune er busknudepunktet på Lynge Stationsvej blevet forbedret. Stoppestedet er blevet udstyret med belysning, så venteområdet og vejen til og fra stoppestedet opleves mere trygt samt sikre passagerernes synlighed for chaufføren. Der er også etableret en buslomme, som afhjælper de trafikale problemer og sikrer, at busserne får nemmere ved at passere hinanden i deres korrespondance.

Thy Kommune oprettede en sommerrute som betjening af kystbyerne i Thisted Kommune. Det var en toårig forsøgsperiode, som lukkede ned efter forsøget, grundet for få passagerer.  

FlexDanmark har fået integreret flextrafik i rejseplanen, hvor kunden kan se hele sin rejse og prisen på den ønskede rejse. I de tyndt befolkede områder fungerer flextrafikken som supplement til den traditionelle kollektive trafik. 

Billede: Stoppested i Thy 

Evaluering  

I 2019 offentliggjorde Trafikstyrelsen en større analyse af kollektiv trafik i yderområder. Analysen viste, at en kombination af store afstande, lav befolkningstæthed og forholdsvis mange personbiler betyder, at konventionel busdrift har svære vilkår, og i nogle tilfælde ikke længere er den oplagte løsning. Mulighederne for væsentligt at forbedre den kollektive transport i yderområderne inden for de givne rammer er ifølge analysen begrænsede. 

Tidligere har Trafikstyrelsen offentliggjort en evaluering af Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Evalueringen konkluderede bl.a. at for at den kollektive trafik kan blive et alternativ til privatbilismen i de tyndt befolkede områder, skal den være attraktiv. Og da der ofte ikke er passagergrundlag til traditionelle busruter i yderområderne, skal der derfor tænkes i andre løsninger. 

Evalueringerne af puljen kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside. 

13Afsluttede projekter & Evaluering

Fremkommeligheds- og Passagerpuljen

Som led i trafikforliget ’Aftale om en grøn transportpolitik’ af 29. januar 2009 blev der etableret to puljer til at forbedre den kollektive bustrafik. Til fremkommelighedspuljen blev der afsat 1 mia. kr. med krav om medfinansiering på minimum 50 pct. Til Passagerpuljen blev der afsat 300 mio. kr., uden krav om medfinansiering.

Midlerne fra Fremkommeligheds- og Passagerpuljen er uddelt i forbindelse med de planlagte ansøgningsrunder. Der var i alt 6 ansøgningsrunder for Passagerpuljen i perioden 2009-2011, mens der var 7 ansøgningsrunder for Fremkommelighedspuljen i perioden 2009-2013. Trafikstyrelsen har i perioden modtaget 337 ansøgninger på i alt 990 mio. kr. 

Der er i løbet af de to puljers levetid meddelt tilsagn om støtte til i alt 235 projekter, og størstedelen af disse projekter er nu afsluttede. Fra Fremkommelighedspuljen er der meddelt tilsagn om projektstøtte for i alt 468 mio. kr. Fra Passagerpuljen er der meddelt tilsagn om støtte for 194 mio. kr. I alt er der udmøntet 662 mio. kr. i de to puljer.

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

Alle projekterne i Passagerpuljen er afsluttet og der er ét projekt i Fremkommelighedspuljen, der fortsat ikke er afsluttet. Dermed er 234 projekter afsluttet i de to puljer. 

Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der gør den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv ved at øge bussernes fremkommelighed og forbedre sammenhængen og skiftet mellem transportmidler. Mange byer har, med støtte fra puljerne, fået busbaner, signalprioritering og fremrykkede stoppesteder. 

Flere steder er terminaler og stoppesteder ombygget med henblik på at forbedre sammenhængen mellem transportmidlerne. Sammenhængen mellem transportmidlerne er forbedret med kortere gangafstande og nemmere adgange i skiftesituationen samt korrekt og pålidelig trafikinformation. Disse tiltag har tilsammen medvirket til at forbedre den kollektive trafik samt gøre den mere attraktiv for passagererne. 

Passagerpuljens projekter er alle afsluttede og puljen støttede idéer og ordninger, der skaber en generel forbedring af tilbuddet til passagerer, og derigennem tiltrækker flere passagerer til den kollektive bustrafik. Der har igennem puljerne været mulighed for at lave forsøg med fx nye måder at indrette busser på, internet i bussen og forsøg med takster. Andre virkemidler er forsøg med gratisbusser, bestillingssystemer og kampagner med særlig service undervejs på busturen. 

Der har ligeledes været fokus på forbedret og mere pålidelig trafikinformation, for derigennem at skabe større tilfredshed blandt eksisterende passagerer og medvirke til, at den kollektive trafik bliver et attraktivt transportvalg for nye passagerer. 

Evaluering 

I 2016 offentliggjorde Trafikstyrelsen en effektevaluering af Fremkommeligheds- og

Passagerpuljen. Evalueringen viste, hvordan puljerne har været med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Projekterne har forbedret bussernes fremkommelighed, samt skabt mere fokus på at forbedre passagerernes oplevelse af den kollektive trafik. 

Evalueringen viste, hvordan puljerne har været med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Puljernes formål var at forbedre bussernes fremkommelighed og give bedre service til passagererne samt at få flere passagerer i den kollektive trafik. Projekterne har genereret mange synlige resultater i gadebilledet samt skabt mere fokus på at forbedre passagerernes oplevelse af den kollektive trafik.

De synlige tiltag ses bl.a. ved etablering af busbaner flere steder i de større byer. At bussen har fået egen busbane medfører, at bussen kommer hurtigere frem og øger dens gennemsnitshastighed. Der er også indført signalprioritering flere steder i landet, hvilket gør, at bussen får et mere grønt flow. Etablering af busbaner og signalregulering har gjort busdriften mere effektiv og bussen mere attraktiv, idet busserne kommer hurtigere frem.  

Derudover er der også udført tiltag, som har forbedret passagerernes oplevelse af den kollektive trafik. En del terminaler rundt om i landet har fået et ’helhedsløft’, så gåafstanden mellem transportformerne er blevet kortere, og der er kommet gode ventefaciliteter og skiltning på stationsområdet. Evalueringen viser, at de forbedrede terminaler og trafikinformationer har medført, at det er nemmere at skifte mellem transportformerne. 

Generelt viste evalueringen, at projekternes tiltag på kort sigt har kunnet forbedre det kollektive trafikprodukt med bedre fremkommelighed for busserne og bedre service for passagererne, med en øget passagertilfredshed til følge. På længere sigt har tiltagene ydermere betydet en fastholdelse af passagerer, og at der er flere passagerer i den kollektive trafik, end der ellers ville have været. 

Billede: Busbane, som giver bedre fremkommelighed.

14Afsluttede projekter

Pulje til busfremkommelighed

I ’Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler’ fra den 12. juni 2014 blev der afsat 50 mio. kr. til en ny Busfremkommelighedspulje, med krav om medfinansiering på minimum 50 pct. Trafikstyrelsen modtog 32 ansøgninger på i alt 105 mio. kr. Der er givet tilsagn om støtte til 18 projekter og der blev udmøntet 50 mio. kr. 

Formålet med puljen var at øge bussernes fremkommelighed og dermed reducere deres køretid i de større byer. Ved at forbedre fremkommeligheden og gøre rejsetiden kortere for passagererne, blev busserne gjort mere attraktive for passagererne. Effekterne af projekterne er, at busserne tiltrækker flere passagerer, idet rejsetiden forkortes og regulariteten forbedres.  

De projekter, der har fået tilsagn, er geografisk fordelt som følgende: 

Afsluttede projekter

Alle 18 projekter er afsluttet. Projekterne har været med til at forbedre bussernes fremkommeligheden gennem forskellige tiltag. Effekterne af tiltagene er af forskellige karakterer. 

De afsluttede projekter vedrører bl.a. opgradering af stoppesteder, etablering af busbaner samt ombygning af kryds med henblik på forbedret busfremkommelighed. Fra puljen er der bl.a. tildelt støtte til en række tiltag på A-buslinjer i hovedstadsområdet med stort passagergrundlag. 

Buslinje 6A i København har opnået en bedre fremkommelighed, idet der er foretaget vejændringer og tilpasning af signalanlæg. Disse tiltag har gjort, at bussen kommer hurtigere frem. 

I Gentofte Kommune har man gennemført 14 konkrete fremkommelighedstiltag, der har forbedret bussernes rejsehastighed og pålideligheden for de busser, der kører på strækningen.  

Bilede: Visualisering af busfremkommelighedstiltag ved Nørrebro Station  

15Afsluttede projekter

Forsøgspuljen for mere energieffektive transportløsninger

Pulje til fremme af energieffektive transportløsninger blev etableret som led i aftalen om ’En grøn transportpolitik’ fra januar 2009. Der blev afsat 200 mio. kr. til puljen, og Trafikstyrelsen modtog 62 ansøgninger. 57 projekter har modtaget støtte, og der er i alt udmøntet 153 mio. kr. 

Formålet med puljen var at støtte forsøgsprojekter, der har udviklet eller afprøvet mere energieffektive transportløsninger, og puljen har dermed bidraget til en reduktion af CO2udledningen fra transporten.

Der er ydet støtte fra puljen til en bred vifte af projekter, fx udvikling af nye energieffektive transportteknologier, afprøvning af køretøjer, som benytter alternative drivmidler, og projekter, der bidrager til en mere energieffektiv transportadfærd. 

Afsluttede projekter

Alle projekter er afsluttet og har på hver deres måde bidraget til at reducere CO2-udledningen fra transporten. Dels direkte, fx ved at udskifte køretøjer med nye, som udnytter renere teknologier, og dels indirekte ved fx at opnå erfaringer med løsninger, der på længere sigt vil kunne implementeres.  

Puljen har skabt ny viden om muligheder for at nedbringe transportsektorens CO2-udledning. 

Samtidig kan der også drages den konklusion om de fleste projekter vedrørende afprøvning af nye teknologier, at teknologierne i mange af projekterne har været kendt forud for opstarten af projekterne, men at de har ofte været så dyre, at private (eller offentlige) aktører ikke har villet investere i teknologien (f.eks. køretøjer). Samtidig har de nye teknologier ofte indeholdt et økonomisk usikkerhedsmoment; fx er der sket en kraftig udvikling i elbilteknologierne siden Forsøgspuljen startede tilbage i 2010. 

 

Billede: Gasbusser i Fredericia