Statistik for ikke-statslige jernbane-strækninger, Regnskab 2022

Denne statistik hedder ligesom sidste år ”Nøgletal for ikke-statslig jernbane”, og indeholder også statistik for Københavns metro. Før regnskabsåret 2018 hed den ”Nøgletal for privatbanerne” og indeholdt ikke statistik for Københavns metro.

Statistikken er bygget op således, at der først præsenteres data for privatbaner og letbaner og i slutningen af statistikken er der et afsnit med data om metroen. Statistikken omfatter også data vedr. de statslige jernbanestrækninger, hvor togdriften varetages af trafikselskaber og lokalbaner.

Trafikstyrelsen udarbejder årligt en statistik for de ikke-statslige jernbaner, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Statistikken udarbejdes på baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne. Der drives i 2022 ikke privatbaner, letbaner eller metro af BAT samt af de tre ø-kommuner Fanø, Samsø og Ærø, hvorfor disse ikke fremgår af statistikken.

Hovedvinklen for denne statistik er, at indberetningen ses fra trafikselskabets side. Dvs. privatbane, letbane og metro opfattes som operatør (på linje med entreprenører for offentlig buskørsel) i relation til trafikselskab og offentlige myndigheder. Data kan desuden være skønnede, hvorfor data i statistikken ikke nødvendigvis stemmer overens med andre data offentliggjort af operatørerne.

I statistikken indgår den statslige strækning ”Frederikshavn-Skørping”, som NT overtog driften af i 2017. Ligeledes er Aarhus Letbane medtaget i denne statistik i modsætning til før 2018. Midttrafik har overtaget driften af strækningen ”Holstebro-Skjern” fra 13. december 2020, og strækningen indgår derfor også i denne statistik. Lokaltog (Movias område) overtog driften af strækningen Køge-Roskilde d. 13. december 2020, hvorfor strækningen også indgår i denne statistik. Odense Letbane åbnede 28. maj 2022 og er derfor medtaget i denne statistik.

 

Nøgletal for privatbanerne, Regnskab 2022

Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr. trafikselskab, regnskab 2022 (mio. kr.)

 

Movia (1)

Sydtrafik (2)

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Udgifter

 

 

 

 

 

 

Kontraktbetaling, drift

424,5

5,5

167,4

169,4

21,8

788,6

Kontraktbetaling, materiel

60,3

0,0

71,8

0,0

0,0

132,0

Infrastruktur, drift

71,8

6,9

100,8

10,5

50,8

240,9

Infrastruktur, anlæg

157,0

7,8

4,3

16,8

0,0

186,0

Administrationsudgifter

14,2

0,4

11,0

11,5

0,0

37,0

Samlede udgifter

727,8

20,7

355,2

208,2

72,6

1.384,5

 

 

 

 

 

 

 

Passagerindtægter

Billetter/kort

173,5

0,0

65,1

59,4

26,5

324,5

Offentlige instanser

12,2

0,0

21,7

19,2

0,0

53,1

Samlede passagerindtægter

185,7

0,0

86,8

78,6

26,5

377,6

 

 

 

 

 

 

 

Driftstilskud

Tilskud fra regioner

377,7

12,9

175,1

99,7

0,0

665,3

Tilskud fra kommuner

0,0

0,0

89,1

0,0

46,1

135,2

Samlede driftstilskud

377,7

12,9

264,2

99,7

46,1

800,5

 

 

 

 

 

 

 

Infrastrukturtilskud

Tilskud fra regioner

157,0

5,0

4,3

27,3

0,0

193,6

Tilskud fra kommuner

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

2,8

Samlede infrastrukturtilskud

157,0

7,8

4,3

27,3

0,0

196,4

Ekstraordinært tilskud fra staten i 2022

7,4

0,0

(0,0)

2,6

0,0

10,0

Samlede indtægter (3)

720,5

20,7

355,2

205,6

72,6

1.374,5

(1) Movia har inkluderet banens andel af udgifter til rejsekort under administrationsudgifter. Dette er en ændring fra tidligere år.
(2) Sydtrafiks kontrakt med Arriva er en netto-kontrakt, hvor alle indtægter tilfalder Arriva direkte, hvorfor der ikke er angivet passagerindtægter til Sydtrafik.
(3) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud.

 

Af tabel 1 fremgår hovedtallene i de data, Trafikstyrelsen har indsamlet om privatbanerne, gældende for regnskabsåret 2022.

Der gælder det forhold for flere anlægsprojekter i infrastruktur, eksempelvis anlægsinvesteringen i Aarhus Letbane, at finansieringen hertil hentes helt eller delvist fra eksterne kilder, eksempelvis kommuner eller staten. Udgifterne til sådanne investeringer, typisk større anlægsprojekter, fremgår ikke af Tabel 1 ovenfor.

Trafikstyrelsen har en administrationsaftale med Region Nordjylland vedrørende udbetaling af tilskud mv. for regionaltogstrafikken mellem Skørping og Frederikshavn. Aftalen specificerer, at Trafikstyrelsen udbetaler statstilskud til Region Nordjylland, som herefter kan anvende dette tilskud til togdrift på strækningen Skørping-Frederikshavn. I det regionale tilskud til NT er ovennævnte statstilskud således indeholdt.

Ligeså indeholder det regionale tilskud til Midttrafik også et statstilskud som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Midtjylland for driften af Grenaabanen, mens det regionale tilskud til Movia indeholder et statstilskud, som udbetales fra Trafikstyrelsen til Region Sjælland for driften af strækningen Køge-Roskilde.

Figur 1. Togoperatører på ikke-statslige jernbanestrækninger, 2022

 

 

Tabel 2. Påstigere og personkm fordelt på trafikselskab og strækning, regnskab 2022 

Strækning

Påstigere (mio)

Personkm. (mio)

Togkm (mio)

Kontraktbetaling, drift (mio kr.)

Kontraktbetaling, materiel (mio. kr)

Drift af infrastruktur (mio. kr.)

Anlæg af infrastruktur (mio. kr.)

Administration (mio. kr.)

Frederiksværkbanen

1,4

29,3

1,1

59,7

9,8

9,6

86,7

2,9

Gribskovbanen

1,5

24,3

1,0

57,0

7,6

10,2

15,5

2,4

Hornbækbanen

0,7

6,2

0,5

27,3

4,4

6,1

9,5

0,6

Lille Nord

1,0

15,0

0,5

28,3

5,4

4,7

7,4

1,5

Nærumbanen

0,6

2,8

0,4

20,6

0,0

1,9

3,0

0,3

Østbanen

1,0

16,4

1,1

58,0

9,3

9,8

35,0

1,3

Lollandsbanen

0,8

21,0

1,1

45,6

4,5

9,7

0,0

1,7

Odsherredbanen

1,1

24,0

1,0

63,7

7,5

9,7

0,0

1,9

Tølløsebanen

0,5

9,4

0,8

25,7

5,9

10,0

0,0

0,8

Køge-Roskilde

0,7

11,0

0,5

38,7

5,8

0,0

0,0

0,9

Hirtshals - Hjørring

0,4

8,0

0,3

19,5

0,0

3,2

5,2

1,2

Skagen - Frederikshavn

0,5

20,0

0,7

44,2

0,0

7,3

11,7

2,1

Frederikshavn - Skørping

1,9

75,5

2,0

105,7

0,0

0,0

0,0

8,2

Lemvigbanen

0,2

2,4

0,4

16,1

0,0

4,6

4,3

0,4

Aarhus Letbane

5,5

55,2

3,0

116,7

71,8

86,6

0,0

10,0

Holstebro-Skjern

0,3

7,9

0,8

34,5

0,0

9,7

0,0

0,6

Varde - Nørre Nebel

0,2

3,9

0,3

5,5

0,0

6,9

7,8

0,4

Odense Kommune - Tarup-Hjallese

3,3

16,4

0,6

21,8

0,0

50,8

0,0

0,0

Sum

21,6

348,6

16,1

788,6

132,0

240,9

186,0

37,0

 

Tabel 3. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab (mio. kr.), regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Regionalt over-/underskud

-12,0

0,0

0,0

-1,6

0,0

-13,6

Kommunalt over-/underskud

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet efterregulering

-12,0

0,0

0,0

-1,6

0,0

-13,6

 

Tabel 4. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Kontraktbetaling, drift

58,3%

26,8%

47,1%

81,4%

30,0%

57,8%

Kontraktbetaling, materiel

8,3%

0,0%

20,2%

0,0%

0,0%

9,4%

Infrastruktur, drift

9,9%

33,5%

28,4%

5,0%

70,0%

17,1%

Infrastruktur, anlæg

21,6%

37,8%

1,2%

8,1%

0,0%

13,2%

Administrationsudgifter

1,9%

2,0%

3,1%

5,5%

0,0%

2,6%

Samlede udgifter

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Tabel 5. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.), regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik (1)

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Billetter/kort

93,4%

-

75,0%

75,6%

100,0%

85,9%

Offentlige instanser

6,6%

-

25,0%

24,4%

0,0%

14,1%

Samlede passagerindtægter

100,0%

-

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

(1) Sydtrafik modtager ikke indtægter, da de har indgået en nettokontrakt

 

Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.) (1), regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration

37,2%

-

34,7%

43,4%

121,6%

39,4%

 

Tabel 7. Årsværk opdelt på personalekategori, regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

I alt

Beskæftigede ved privatbanen

510,0

0,0

174,5

120,0

58,3

862,8

Trafikselskabets administrationsmed-arbejdere i relation til privatbanen

2,0

0,5

7,5

3,7

0,0

13,7

Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Samlet antal årsværk

512,0

0,5

182,0

123,7

58,3

876,5

(1) Sydtrafik kender ikke antal beskæftigede ved privatbanen

 

Tabel 8. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

16

136

Køreplantimer

158.633

5.848

97.239

47.643

5.262

314.625

Køreplantimer pr. togsæt

2.601

2.924

2.778

2.166

329

2.313

Pr. køreplantime (kr./time):

Kontraktbetalings- og

administrationsudgifter

3.145

1.016

2.572

3.796

4.143

3.044

Infrastrukturudgifter

1.443

2.518

1.081

573

9.654

1.357

Samlet udgifter pr. køreplantime

4.588

3.534

3.653

4.370

13.797

4.401

 

Tabel 9. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

16

136

Togkm

7.998.170

309.925

4.125.086

3.070.974

624.000

16.128.155

Togsætkm

8.224.169

309.925

4.125.086

3.515.676

624.000

16.798.856

Kørte km pr. togsæt

134.822

154.963

117.860

159.803

39.000

123.521

Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm):

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

60,67

19,17

60,63

51,45

34,94

57,01

Infrastrukturudgifter

27,83

47,50

25,49

7,77

81,41

25,41

Samlet udgifter pr. togsætkm

88,50

66,67

86,12

59,22

116,35

82,42

 

Tabel 10. Togsæt, påstigere, personkm, udgifter pr. påstiger og personkm, regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Antal togsæt

61

2

35

22

16

136

Antal påstigere (i mio.)

9,5

0,2

5,9

2,8

3,3

21,6

Antal personkm (i mio.)

159,4

3,9

65,5

103,5

16,4

348,6

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter pr. påstiger (kr./påstiger)

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

52,76

32,92

42,33

64,58

6,65

44,28

Infrastrukturudgifter

24,20

81,58

17,79

9,75

15,50

19,74

Samlet udgifter pr. påstiger

76,95

114,50

60,12

74,33

22,15

64,02

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter pr. personkm (kr./personkm)

Kontraktbetalings- og administrationsudgifter

3,13

1,54

3,82

1,75

1,33

2,75

Infrastrukturudgifter

1,44

3,82

1,61

0,26

3,10

1,22

Samlet udgifter pr. personkm

4,57

5,37

5,42

2,01

4,43

3,97

 

Tabel 11. Kontrakttyper, regnskab 2022

 

Movia

Sydtrafik

Midttrafik

NT

FynBus

Alle

Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

2

0

0

2

Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter

10

0

1

3

1

15

Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter

0

0

0

0

0

0

Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter

0

1

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter

0

0

434.244

0

0

434.244

Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter

9.458.059

0

5.474.521

2.800.820

3.278.000

21.011.400

Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter

0

0

0

0

0

0

Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter

0

180.465

0

0

0

180.465

 

 

 

 

 

 

 

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter

N/A

N/A

217.122

N/A

N/A

217.122

Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter

945.806

N/A

5.474.521

933.607

3.278.000

1.400.760

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter

N/A

180.465

N/A

N/A

N/A

180.465

 

Nøgletal for Københavns metro, Regnskab 2022

Metroselskabet har det overordnede ansvar for driften af metroen i København og står også for anlæg af Sydhavnsmetroen. Den daglige drift af metroen varetages af Metro Service. Metroselskabet ejes i fællesskab af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Metroselskabets passagertal opgøres som et gennemsnit af antallet af påstigere og afstigere. Passagertal opgøres særskilt for hhv. linjerne M1/M2 og linjerne M3/M4, således at en passager, som kun rejser med M1/M2 eller M3/M4 vil tælle én gang, mens passagerer der skifter mellem M1/M2 og M3/M4 både vil blive talt som én passager på M1/M2 og på M3/M4.

Figur 2. Metrostrækninger

 

Tabel 12. Passagerindtægter, regnskab 2022

 

Københavns Metro

Passagerindtægter (mio. kr.)

1.245

 

Tabel 13. Togkm. og personkm., regnskab 2022

 

Københavns Metro

Personkm. (mio. km.)

482

Togkm. (mio. km.)

11,3

 

Tabel 14. Passagerer, ansatte og tog, regnskab 2022

 

Københavns Metro

Antal passagerer (mio.) (1)

108

Antal ansatte (årsværk) (2)

869

Antal togsæt

81

Antal vogne

243

Antal siddepladser

5.156

(1) Passagertallet er ekskl. 0-2 årige.

(2) Inklusiv ansatte i Metroselskabet og Metro Service

Trafikstyrelsen udgiver årligt statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Ud over denne statistik, der omhandler de ikke-statslige jernbanestrækninger, udgives statistikker for offentlig buskørsel, forventede udbud, handicapkørsel samt entreprenørerne.