Vejledning til droneskoler der ønsker at udbyde uddannelse i og bedømmelse af fjernpiloters teoretiske færdigheder jf. STS01 og PDRA-S01.

Ønsker en droneskole at udbyde uddannelse i og bedømmelse af fjernpiloters teoretiske færdigheder i forhold til et standardscenarium (STS) og/eller en foruddefineret risikovurdering (PDRA), skal en ansøgning indsendes til info@trafikstyrelsen.dk sammen med følgende information; organisationsbeskrivelse inkl. ansvarlig leder, fag- og tidsplan, kompetencer hos underviser, beskrivelse af undervisningsog eksamensform, samt prøveeksamen.

Dokumentationen skal indsendes samlet i maksimal 2 dokumenter.

Ved ønske om undervisning af nyt STS eller PDRA skal der indsendes opdateret fagplan, tidsplan og kompetencer hos underviserne.

 

Prøvevejledning teoretisk uddannelse til STS-01/PDRA-S01

Personer, der har gennemført den teoretiske uddannelse til STS01/PDRA-S01 efter Trafikstyrelsens retningslinjer, skal bestå en skriftlig prøve. Droneskolen kan gennemføre den teoretiske undervisning/eksamination til STS-01/PDRA-S01, hvorefter det er Trafikstyrelsen, som vurderer, om der kan udstedes et certifikat til STS-01/PDRAS01 til kursisten.

Det er først tilladt at aflægge prøve ved uddannelsens afslutning.

Efter endt uddannelsesforløb er det muligt at aflægge 1 ordinær prøve og evt. 2 om-prøver. Består man ikke efter 3. forsøg skal man gennemgå et nyt teoretisk uddannelsesforløb for at komme til prøve.

Prøverne skal være afholdt i umiddelbar forlængelse af den teoretiske undervisning.

Repræsentanter fra Trafikstyrelsen skal efter anmodning fra Trafikstyrelsen gives adgang til at overvære afholdelsen af uddannelsesforløb og prøver.

Klager over uddannelsesforløbet eller teoriprøven skal droneskolen indsende til Trafikstyrelsen senest 4 uger efter afholdelse af prøven.

Prøven anmeldes skriftligt (mail: droneprover@tbst.dk) til Trafikstyrelsen senest 7 dage før afholdelse med angivelse af afholdelsessted, dato og klokkeslæt.

Den teoretiske uddannelse og prøver udarbejdes og afholdes af uddannelsesstederne efter nedenstående retningslinjer

 

Uddannelse

 1. Den teoretiske uddannelse skal have en varighed på minimum 15 timer og må ikke opdeles i mindre enheder end 4 lektioner. Uddannelsen skal omfatte emnerne indeholdt i bilag 1.

Prøve

 1. Den teoretiske uddannelse afsluttes med en multiple-choice prøve med hhv. 30 og 40 spørgsmål, som er indsendt til Trafikstyrelsen. Antallet af spørgsmål afhænger af, hvilket dronekompetencecertifikat kursisten besidder ved kursusstart. Spørgsmålene skal dække alle de emner, der er indeholdt i bilag 1 nedenfor og skal afvikles i henhold til Trafikstyrelsens prøvevejledning for området.
 2. For at bestå den teoretiske prøve skal mindst 75% af spørgsmålene besvares korrekt.
 3. Både den teoretiske undervisning og den teoretiske prøve kan vælges afholdt online.
 4. Består eleven ikke den teoretiske prøve, er det muligt at få en omprøve, som ikke må være identisk med en tidligere prøve. Består eleven ikke den teoretiske prøve efter 3 forsøg, skal eleven gentage uddannelsen for at kunne gå til ny teoretisk prøve.

 

Den skriftlige prøve

 • Prøven varer 45 minutter.
 • Det er ikke tilladt at bruge lærebøger og lignende hjælpemidler.
 • Der må kun anvendes udleveret materiale (kort, tabeller og lignende).
 • Mobiltelefoner og alt lignende multimedie- og telekommunikationsudstyr må IKKE medbringes eller benyttes. Sker det alligevel, er det bortvisningsgrundlag.

Prøven skal afvikles under opsyn af en tilsynsførende. Den tilsynsførende må IKKE have faglig indsigt i de emner, som indgår i prøven og kan således ikke være en af underviserne.

De afviklede prøver må ikke udleveres til eleverne eller på anden måde offentliggøres.

Efter bestået teoriprøve indsender droneskolen en begrundet indstilling om kursisten til Trafikstyrelsen, der redegør for om kursisten lever op uddannelseskravene samt kravene for bestået teoriprøve anført i denne vejledning. Trafikstyrelsen kan på baggrund af denne indstilling udstede et certifikat.

Droneskolerne indberetter de kursister, der har bestået den teoretiske prøve til droneprover@tbst.dk med følgende informationer:

 • Navn og CPR-nummer for hver beståede kursist
 • Datoen for bestået teoriprøve
 • Angivelse af hvilket STS/PDRA kursisten har bestået
 • Oplysninger om beståelsesprocenten
 • Begrundet indstilling jf. ovenfor
 • Oplysninger til identifikation af enheden der forestår uddannelsen

Bilag 1: Taksonomi for og emner som den teoretiske uddannelse til STS-01/PDRA-S01 skal indeholde

Spørgsmålene skal dække alle de emner, der er indeholdt i oversigten nedenfor og skal afvikles i henhold til Trafikstyrelsens aktuelle prøvevejledning for området. Spørgsmålsfordelingen for prøven med 30 spørgsmål skal være som følgende:

 • Luftfartsregler 3/30
 • Menneskelig ydeevne og begrænsninger 3/30
 • Operationelle procedurer 5/30
 • Afbødning af risiko på jorden 5/30
 • Generell viden om droner: 5/30
 • Grundlæggende meteorologi 2/30
 • Dronens flyvepræstation 4/30
 • Afbødning af risiko i luften 3/30

Spørgsmålsfordelingen for prøven med 40 spørgsmål skal være som følgende:

 • Luftfartsregler 5/40
 • Menneskelig ydeevne og begrænsninger 4/40
 • Operationelle procedurer 8/40
 • Afbødning af risiko på jorden 4/40
 • Generel viden om droner: 6/40
 • Grundlæggende meteorologi 3/40
 • Dronens flyvepræstation 6/40
 • Afbødning af risiko i luften 4/40

Der skal samlet udarbejdes en spørgsmålsbank på 200 spørgsmål.

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon 7221 8800
Fax 7262 6790
info@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Notat
Dato 12-10-2021