HVORDAN BLIVER JEG FLYVELÆGE – CERTIFICERING SOM AEROMEDICAL EXAMINER (AME)?

Certificering

Trafikstyrelsen (TS) certificerer AME’er i henhold til EU’s bestemmelser herom i forordning 1178/2011, MED.D.010, part ARA.MED.200, jf. part ARA.GEN.315, og forordning 2015/340, ATCO.MED.C.010 jf. part ATCO.AR.F.010.

Ved ansøgning om certificering som flyvelæge i Danmark, skal ansøgningsskemaet, som findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, anvendes.

Som angivet på ansøgningsskemaet skal der vedlægges dokumentation for;

 • Autorisation som læge
 • Speciallæge autorisation
 • Gennemført kursus i flymedicin jf. EU-forordning 1178/2011, GM1 MED.D.020. Basic Course in Aviation Medicine), der skal være godkendt efter forordning 1178/2011, GM1 MED.D.020. Dette inkluderer praktisk træning i undersøgelsesmetoder og flyvemedicinske vurderinger. Det anbefales at sikre sig, at kurset er godkendt af den kompetente myndighed i det land, hvor kurset er hjemmehørende.

Ved certificeringen skal lægen endvidere kunne godtgøre overfor den kompetente myndighed;

 • at denne råder over tilstrækkelige faciliteter, procedurer, dokumentation og fungerende udstyr af relevans for flyvemedicinske undersøgelser.
 • at der er fastlagt nødvendige procedurer og forhold med henblik på at sikre den lægelige tavshedspligt.
 • At der er adgang til adækvate faciliteter, procedurer og funktionelt udstyr til gennemførsel af flymedicinske undersøgelser
  • Medicinsk udstyr omfatter som minimum stetoskop, otoskop, ophthalmoskop, reflekshammer, BT-apparat, EKG-apparat, tympanometer/pneumatisk otoskopiudstyr, Snellens synstavle, Ishiaras farvesynstabel (24 tavler), apparat til måling af Hgb, urinstiks, personvægt, højdemåler og audiometri.
  • N5/N14 synstavle kan udleveres fra Trafikstyrelsen.
  • Teknisk udstyr skal være kalibreret efter retningslinjerne, og flyvelægen skal have et system til fremtidig kalibrering og dokumentation for kalibreringen.
 • Ved førstegangsgodkendelse skal Trafikstyrelsen gennemføre inspektion af faciliteter og flymedicinsk praksis med henblik på flymedicinsk certificering af undersøgelsessted.
 • Som en del af inspektionen vil TS gennemgå procedurer jf. forordningen med henblik på at sikre, at flyvelægen har modtaget vejledning og kan gennemføre adækvate procedurer for flymedicinsk certificering.
 • Der betales for tiltrædelsesinspektionen i henhold til gældende gebyrbekendtgørelse. Ved tiltrædelsesinspektionen dokumenterer ansøger, at EASA’s krav til undersøgelsessted(er) og undersøgelsesudstyr på den planlagte undersøgelsesadresse er opfyldt.
 • Såfremt betingelserne jf. forordningen er opfyldte, kan AME certificeres for en periode af højst tre år.
 • Godkendt ansøger vil modtage en tiltrædelsesrapport, certifikat samt et unikt flyvelægenummer, samt stempel.

I nogle lande godkendes GMP (alment praktiserende læger) og speciallæger i arbejdsmedicin til at udføre undersøgelser for grupperne LAPL og Cabin Crew (CC). Dette er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt en mulighed i Danmark.

Indehaveren af et flyvelægecertifikat uden unødig forsinkelse skal underrette Trafikstyrelsen, hvis denne er underlagt disciplinærprocedurer eller efterforskning foretaget af et medicinsk tilsynsorgan (Sundhedsstyrelsen (SST), Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og Styrelsen for Patientklager (STPK). Manglende underretning til Trafikstyrelsen herom skal medføre suspension eller tilbagekaldelse af flyvelægecertifikatet, jf. MED.D.025, litra b).

Opnåelse af AME-rettigheder Class 1 Godkendelse som flyvelæge Class 1, MED.D.015

Udvidelse af AME-rettigheder til Class 1 Kravene for udvidelse til Class 1-rettigheder er beskrevet i Part MED.D.015.

 • Flyvelægen skal have gyldigt AME-certifikat samt opfylde følgende krav:
  • Have et gyldigt AME-certifikat
  • Gennemført mindst 30 flyvemedicinske Class 2-undersøgelser i en periode på højst 3 år forud for ansøgningen.
  • Gennemført og bestået et Advanced Training Course in Aviation Medicine, herunder praktisk træning i undersøgelsesmetoder og flyvemedicinske vurderinger jf. 1178/2011 forordningen.
  • Mindst 2 dages bestået praktisk træning enten på et AeMC eller under supervision af MA fra den kompetente myndighed.
   • Der påregnes 8 superviserede class 1/evt class 3-undersøgelser, hvis udført på AeMC og 4 undersøgelser, hvis foretaget under supervision af MA fra den kompetente myndighed. Hvis den praktiske træning er foregået på et AeMC skal Head of AeMC dokumentere, at den praktiske træning er gennemført på tilfredsstillende vis og fremsende dokumentation, samt data på de ansøgere, der er blevet undersøgt. Hvis ansøgerne ikke er certificerede af Trafikstyrelsen, skal der indhentes samtykke til fremsendelse af papirerne til Trafikstyrelsen.

 • Godtgøre overfor den kompetente myndighed, at AME råder over tilstrækkelige faciliteter, procedurer, dokumentation og fungerende udstyr af relevans for flyvemedicinske undersøgelser,
 • Demonstreret tilstrækkelig flyvemedicinsk viden i sit AME-virke og har fastlagt nødvendige procedurer og forhold med henblik på at sikre den lægelige tavshedspligt.

Opnåelse af AME-rettigheder Class 3 Requirements for the issue of an AME certificate, ATCO.MED.C.010

En AME, der ønsker certificering til at udføre Class 3-undersøgelser, skal opfylde betingelserne i forordning 2015/340, part ATCO.MED.C.010.

Det følger af reglerne, at AME skal:

 • Være fuldt kvalificeret som læge med rettighed til at udøve lægegerning
 • Have speciallægeautorisation
 • Have bestået Basic og Advanced Course in Aviation Medicine, herunder særlige moduler om helbredsundersøgelse af flyveledere og det særlige miljø indenfor flyveledelse.
 • Godtgøre overfor den kompetente myndighed, at AME
  • Råder over tilstrækkelige faciliteter, procedurer, dokumentation og fungerende udstyr af relevans for flyvemedicinske undersøgelser, og
  • har fastlagt nødvendige procedurer og forhold med henblik på at sikre den lægelige tavshedspligt.
 • Det tilrådes, at ansøger er opmærksom på, om et kursus er dækkende både for undervisningskravene i både Part-MED og Part-ATCO.MED, da dette desværre har vist sig ikke altid at være tilfældet. Certificeringsproceduren følger i øvrigt den, der er beskrevet ovenfor under.

Yderligere information kan findes på EASA’s hjemmeside:

https://www.easa.europa.eu/domains/aircrew-and-medical/medical