1. Gældende regelgrundlag og ramme for myndighedstilsynet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er national forvaltningsmyndighed for postsektoren i Danmark i henhold til artikel 22 i postdirektivet1.

Om myndighedstilsynet med den danske postsektor følger det af gældende postlovgivning234, herunder § 23, stk.1 og stk. 2, i gældende postlov, at TBST varetager det generelle tilsyn herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, klagesagsbehandling m.v.

TBST’s tilsynskompetence er herudover fastlagt med § 18 i gældende bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder.

Efter § 15 i delegationsbekendtgørelsen5 udøves ministerens beføjelser efter postloven som helhed ydermere af styrelsen.

Hertil kommer, at TBST i 2019 har fået en række yderligere forpligtelser, der følger af bl.a. nylig gennemført EU-forordning om pakkeleveringstjenester6 samt en gennemførelsesforordning forbundet hermed7.

2. Hvad indebærer reguleringen mere konkret

Reguleringen indebærer, at TBST skal føre et overordnet og bredt tilsyn med postsektoren, befordringspligtige såvel som ikke befordringspligtige erhvervsmæssige postvirksomheder. Herunder føre tilsyn med overholdelsen af bl.a. principperne for en postvirksomheds posttjenester indenfor det fastsatte befordringspligtige område.

I myndighedstilsynet indgår i dag bl.a. følgende:

  • Generelle tilsyn herunder generelle opgaver som eksempelvis udstedelse af administrative forskrifter, udstedelse af tilladelser, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol og klagesagsbehandling.
  • Opgaver af mere specifik art vedrørende den befordringspligtige postvirksomhed. Herunder fastsættelse af krav til og vilkår for opfyldelse af befordringspligten, godkendelse af takstfastsættelsen, forvaltning af udligningsordning til finansiering af befordringspligten, tilsyn med den befordringspligtige postvirksomheds regnskabsadskillelse, udstedelse af tilladelsen mv.
  • Tilsyn med at postvirksomheder, der har tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring efter BEK 727, § 1, efterlever tilladelsernes krav og vilkår. I sammenhængen føres tilsyn med:
  • Den befordringspligtige postvirksomhed (Post Danmark). Det påses bl.a. at Post Danmark indsender hhv. offentliggør oplysninger om kvalitet, priser, klager, antal, udvikling i postbetjeningsnettet, revisorerklæringer om regnskabsadskillelse, takstfastsættelse m.v., som fastlagt ved virksomhedens individuelle tilladelse af 30. maj 2016.Herudover afholdes kvartalsmøder med Post Danmark som led i det faktiske virksomhedstilsyn med opfyldelse af befordringspligten.                                                                                       
  • De ikke-befordringspligtige postvirksomheder. Gennemføres som et årligt administrativt tilsyn, hvor det bl.a. kontrolleres om der for virksomheden er tilførsler til kriminalregistret, restancer hos SKAT, er gennemført kvalitetsmålinger mv.
  • Myndighedsopgaver, der følger af forordningen om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Forordningen, der i praksis har haft virkning siden1. januar 2019, er et supplement til postdirektivet, og tilføjer for pakkepostmarkedet yderligere opgaver og beføjelser til TBST’ s myndighedstilsyn og markedsovervågning (bl.a. artikel 4, 5 og 6). Herunder regler om myndighedsvurdering af grænseoverskridende takster omfattet af befordringspligten for at identificere urimeligt høje takster. TBST træffer i sammenhængen afgørelser om ”affordability” og orienterer Kommissionen herom. Første afgørelse er truffet i 2019. Pakkeleveringsvirksomhederne skal herudover med faste kadencer årligt indberette oplysninger af forretningsmæssig og selskabsorganisatorisk karakter til TBST, som efterfølgende videreformidler disse til Kommissionen. Postvirksomhederne har i 2019 indberettet for første gang.
  • Offentliggørelse af årlig redegørelse over udviklingen på postmarkedet og styrelsens tilsynsopgaver de forudgående år. Årsredegørelsen er offentliggjort første gang november 2018 for året 2017, og har udgangspunkt i oplysninger fra postvirksomhederne, statistiske oplysninger fra EU og ERGP m.v.

 

Herudover deltager TBST i internationalt samarbejde om regulering og udvikling af postområdet. Herunder møder i FN-regi og i EU-regi (UPU, CERP, ERGP, Postdirektivkomiteen) samt diverse arbejdsgrupper. Deltagelsen i UPU, CERP og Postdirektivkomiteen sker i tæt samarbejde med TRM.

3. Klagesagsbehandling

Klagesagsbehandling indgår som element i den generelle tilsynsforpligtelse som TBST har overfor den danske postsektor, jf. postlovens §§ 23, stk. 2 og 25, stk.1. TBST behandler årligt 100-150 klagesager.

Styrelsen behandler dels klager fra brugere over den befordringspligtige postvirksomhed og klager over øvrige post- og distributionsvirksomheder, dels klager indbyrdes mellem postvirksomheder vedrørende overholdelsen af postloven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf. Inden en forbruger eller en virksomhed klager til TBST, skal klagen være behandlet af den pågældende post- eller distributionsvirksomhed. Det følger af bekendtgørelsen om postbefordring og postvirksomheder, § 20, stk. 1, 2 og 4.

Klager vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven behandles af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligeledes jf. § 20, stk. 2.

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon 7221 8800

Fax 7262 6790

info@tbst.dk

www.tbst.dk

 

Notat

 

Dato 31. august 2019