Dato: 19-12-2023

Sagsnr.: 2023-165988

Dokumentnr.: 2220262

Sagsbehandler: MARU

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon +45 7221 8800

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

Information om nye regler til virksomheder, der håndterer kontraktpakker

Den 1. januar 2024 træder en ny postlov i kraft. Den nye postlov er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået den 27. juni 2023.

Vi skriver til jer, da jeres virksomhed muligvis bliver omfattet af postlovens regler. Dette skyldes, at ændringen af postloven bl.a. medfører en ændring i forhold til, hvilke virksomheder, der omfattes af reglerne for erhvervsmæssig postbefordring. Som noget nyt bliver postvirksomheder, der alene befordrer adresserede pakker i henhold til en forudgående aftale med afsenderen – de såkaldte kontraktpakker – nemlig også omfattet af postloven.

Hvis jeres virksomhed bliver omfattet af postlovens regler, så skal I søge Trafikstyrelsen om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, da I ellers ikke vil kunne fortsætte med at udføre opgaverne.  

 

Hvilke virksomheder bliver omfattet af reglerne?

Alle virksomheder, der udfører erhvervsmæssig postbefordring, bliver nu omfattet af reglerne i postloven.

Erhvervsmæssig postbefordring efter postloven omfatter indsamling, sortering eller omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder til og fra udlandet.

Virksomheder, der alene varetager dele af postbefordringen, er også omfattet. Det gælder fx virksomheder, der foretager indsamling og sortering af posten med henblik på indlevering til en anden postvirksomhed, eller står for det sidste led i det samlede forløb, omdelingen. Virksomheder, som alene står for trykning, kuvertering, pakning og lign., falder uden for definitionen af postbefordring. Det samme gælder virksomheder, der alene varetager den fysiske transport af postforsendelser.

 

Hvad gælder i forhold til kontraktpakker?

Som noget nyt bliver virksomheder, der alene befordrer adresserede pakker i henhold til en forudgående aftale med afsenderen – de såkaldte kontraktpakker – også omfattet af postloven. Det betyder, at disse virksomheder på lige fod med alle andre virksomheder skal have en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring.

Omfattet er befordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere samt internethandlen, hvor erhvervsafsenderen har indgået en fast aftale med en transportvirksomhed eller en postvirksomhed om afhentning og udbringning af afsenderens produkter og yderser til forbrugerne. 

 

Hvor går grænsen mellem postbefordring og andre former for transport af pakker?

For at der er tale om pakker i postlovens forstand, skal der være tale om pakker, der er egnet eller emballeret til at kunne indgå i et normalt postalt netværk, der indebærer maskinel sortering etc. Afgrænsningen på 20 kg er desuden suppleret med minimums- og maksimumsmål, som er gældende inden for Verdenspostforeningen (UPU). Disse mål kan findes i artikel 17-204.

Du kan læse mere om disse mål her.

Det afgørende for, om en adresseret pakke er omfattet af postloven, er således, om befordringen af pakken sker som led i indsamling, sortering eller omdeling af post, og om pakken vejer under 20 kg og falder indenfor de angivne minimums- og maksimumsmål. Er dette tilfældet, er der tale om en pakke i postlovens forstand og befordring af pakken kræver en posttilladelse.

 

Hvad er tidsfristen for at søge om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring?

Virksomheder, der i henhold til de gældende regler alene udøver erhvervsmæssig postbefordring af kontraktpakker, bliver omfattet af postloven den 1. oktober 2024. Det betyder, at disse virksomheder skal have opnået en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring senest den 1. oktober 2024 for at kunne fortsætte deres postvirksomhed efter den dato.

Den enkelte virksomhed har således en periode til at rette op på eventuelle forhold, som står i vejen for at virksomheden kan leve op til kravene for at erhverve en tilladelse.

For at sikre tilstrækkelig procestid til sagsbehandlingen af ansøgningerne, herunder indhentelse af eventuelt manglende dokumentation fra virksomhederne, bør virksomhederne senest den 1. marts 2024 ansøge om tilladelse.

Ansøgningsskema samt om ansøgningsproces findes i øvrigt på Trafikstyrelsens hjemmeside.

 

Hvilke grundlæggende krav skal en postvirksomhed opfylde, for at kunne få en tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring?

Der gælder nogle helt grundlæggende krav til, at en postvirksomhed kan få en tilladelse til at udøve postbefordring. Kravene fremgår af Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder § 2, som er vedlagt dette brev. Der er bl.a. tale om krav vedrørende virksomhedens økonomi.

 

Hvilke konsekvenser har det for virksomheden at blive omfattet af postloven?

  • Virksomheden skal have en tilladelse fra Trafikstyrelsen til at udføre erhvervsmæssig postbefordring. Tilladelsen skal gælde til lokal eller landsdækkende postbefordring
  • Virksomheden skal opfylde betingelserne i postloven eller bekendtgørelsen,
  • Virksomheden bliver omfattet af Trafikstyrelsens tilsyn med postvirksomhederne og Trafikstyrelsens retningslinjer for behandling af klagesager.
  • Virksomheden bliver omfattet af reglerne om gebyrbetaling til Trafikstyrelsen. Gebyret betales til dækning af omkostninger til varetagelse af det generelle tilsyn og udstedelse af tilladelser til postvirksomheder i medfør af loven (Nærmere oplysninger om gebyrernes størrelse kan finde i bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet.)

 

Hvad er forskellen på at være en landsdækkende eller lokal postvirksomhed?

Det er en betingelse for at kunne kalde sig landsdækkende, at virksomheden forpligter sig til at lave landsdækkende indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter. Lokale postvirksomheder har ikke samme forpligtelse.

Det bemærkes, at tilladelse til lokal postbefordring er ikke et forbud mod at tilbyde landsdækkende posttjenester, men virksomheden må ikke over for kunderne reklamere med at være landsdækkende.

 

Har du spørgsmål til de nye regler?

Hvis du har yderligere spørgsmål til de nye regler, er du er velkommen til at kontakte os på info@trafikstyrelsen.dk, telefon 72 21 88 00.

 

 

Med venlig hilsen

Trafikstyrelsen