Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon +45 7221 8800

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

 

Redegørelse

Dato: 07-02-2024

Sagsnr.: 2023-161928

Dokumentnr.: 2336158

Sagsbehandler: FENJ

1

Indledning og sammenfatning

Trafikstyrelsens (herefter styrelsen) redegørelse om det danske postmarked for 2022 er i lighed med tidligere år en redegørelse om det danske postmarkeds tilstand og udvikling i det pågældende år.

Redegørelsen tager udgangspunkt i de løbende opgaver i styrelsen på det regulerede danske postmarked. Redegørelsen omfatter derfor blandt andet ikke markedet for distribution af for- sendelser uden påført navn (reklamer, lokalaviser etc.), da dette marked ikke reguleres af postloven, men af markedsføringsloven.

Ligeledes behandler redegørelsen ikke den store del af pakkemarkedet, der håndteres af kurér- og ekspresvirksomheder, eller som falder ind under postlovens regler om pakker, som befordres i henhold til en forudgående aftale mellem transportvirksomheden og afsenderen, de såkaldte ’kontraktpakker’.

Redegørelsen fokuserer på styrelsens tilsynsopgaver på det danske postmarked, men berører afslutningsvis også kort udviklingen på det europæiske postmarked og styrelsens øvrige europæiske virke.

Det skal bemærkes, at det er den på tidspunktet gældende postlov, der bliver refereret til igennem redegørelsen. Den ændring af postloven, der blev vedtaget i 2023 med ikrafttræden 1. januar 2024, og hvor f.eks. kontraktpakker blev en del af reguleringsområdet og uadresserede forsendelser blev skrevet ud af reguleringsområdet, er således ikke aktuel for 2022.

2

Europæisk udvikling på postområdet

Udviklingen af postmarkedet i Danmark har været kendetegnet ved flere forhold, herunder af EU’s gradvise liberalisering af postmarkedet og af etableringen af PostNord i 2009 i form af en fusion mellem Post Danmark A/S og det svenske selskab Posten A/B.

Siden 1997 har EU gradvist forsøgt at skabe et indre marked for posttjenester.

De tidligere statslige postvæsener, der havde eneret på postbefordring af både inden- og udenlandske breve, er blevet splittet op i en operatørrolle og en myndighedsrolle, så operatørerne ikke skal regulere sig selv og deres virke. I Danmark skete denne opdeling før postdirektivet blev vedtaget, idet Post Danmark blev oprettet som selvstændig offentlig virksomhed al- lerede i 1995.

 

Figur 1. Ejerforhold og tilsyn med det danske postmarked

Medlemsstaterne skal i medfør af det seneste postdirektiv1 sørge for en grundlæggende ’universel posttjeneste’ (på dansk befordringspligt), som kommer alle borgere og virksomheder til gode på hele medlemsstatens territorium. I den forbindelse har medlemsstaterne en forpligtelse til, at befordringspligten garanteres, at den har høj kvalitet, og at der dermed er overkommelige priser i hele EU.

Postdirektivet fastlægger den lovgivningsmæssige ramme for at definere postbefordringspligten, principperne for takstfastsættelse, fælles regler for gennemsigtighed i regnskaberne hos tjenesteudbyderne, kvalitetsstandarder for opfyldelse af befordringspligten og overholdelse af disse standarder.

Etableringen af uafhængige nationale forvaltningsmyndigheder – nationale posttilsyn – er også en af grundpillerne i EU’s postreform.

I Danmark er direktiv 2008/6/EF implementeret ved lov nr. 1536 af 21. december 2010 (post- lov) med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 2398 af 14. december 2021, samt ved bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder.

3

Markedsmæssig udvikling på det danske postmarked

Der var ved udgangen af 2022 12 godkendte postvirksomheder i Danmark, inklusive den befordringspligtige postvirksomhed, Post Danmark A/S (herefter Post Danmark).

Ovennævnte virksomheder genererede en samlet omsætning ved brev- og pakkeforsendelser på ca. 8 mia. kr. i 20222, hvilket var et fald på cirka 2 pct. sammenlignet med 2021.

Uden for det egentlige postområde falder de såkaldte ”kontraktpakker”, jf. herom i det følgende afsnit om udviklingen på pakkemarkedet.

Efter 2 år, hvor Covid-19 pandemien havde stor indflydelse på pakkemarkedet i Danmark, havde Covid-19 i 2022 ikke længere samme indflydelse. Den vækst, der havde været i e-han- delen under Covid-19 pandemien, så man ikke forsætte i 2022.

Det danske postmarked er fortsat stærkt præget af stadigt faldende brevmængder, hvilket primært skyldes substitution med alternative digitale løsninger. Faldet i Danmark er langt det største i EU. Dette er nærmere beskrevet under pkt. 2.1.

Der er gennem de seneste år opstået en stærk konkurrence på markedet for masse- og erhvervsforsendelser samt på omdelingen af magasinpost. Post Danmark har dog fortsat den overvejende del af markedet for masse- og erhvervsforsendelser.

Derimod har konkurrenceforholdene på markedet for enkeltbrevforsendelser, dvs. breve fra private og fra små virksomheder, indleveret til Post Danmark i postkasser eller postbutikker, ikke ændret sig på samme måde.

3.1

Udviklingen på brevmarkedet

Mængden af breve har været stærkt faldende i de seneste år, hvilket har sat finansieringen af befordringspligten under kraftigt pres. Brevmængderne er faldet med gennemsnitligt 11,4 % årligt de seneste 5 år, heraf 7 % årligt i de seneste to år frem til 2022.

Nedenstående tabel 1 og figur 2 illustrerer udviklingen i brevmængden i de seneste fem år.

 

Tabel 1. Udvikling i brevmængden

År

Breve (mio.)

Udvikling ift. året før

2017

309

 

2018

267

-14%

2019

238

-11%

2020

196

-18%

2021

181

-8%

2022

170

-6%

 

Figur 2. Brevmængden fra 2017-2022

Substitution med alternative digitale løsninger udgør fortsat den største enkeltstående konkurrencefaktor for brevet som kommunikationsform. Virksomheder og myndigheder søger efter nye veje til digitalisering af kommunikationen med kunder og medborgere. Postoperatører overalt i verden oplever en tydelig og mærkbar tendens. For de fleste operatører er brevmængderne således faldet betydeligt i de seneste år.

Postmarkedet forventes også i årene fremover at være kendetegnet ved yderligere faldende brevmængder.

3.2

Udviklingen på pakkemarkedet

Pakkeområdet er præget af en væsentlig større grad af konkurrence end brevområdet.

De tre største postvirksomheder på det danske pakkeområde for enkeltforsendelser var i 2022 Post Danmark, DAO365 A/S og GLS Denmark A/S.

Hertil kommer, at postlovens § 2, stk. 3, om de såkaldte ’kontraktpakker’ medfører, at en betydelig del af det samlede antal indenlandske pakker holdes uden for det postmarked, som er reguleret af postloven og underlagt tilsyn fra styrelsens side.

’Kontraktpakker’ er ifølge postloven adresserede pakker, som befordres i henhold til en forud- gående aftale mellem transportvirksomheden og afsenderen. Det drejer sig typisk om befordring af pakker fra erhvervsafsendere til erhvervsmodtagere (eksempelvis fra centralt lager eller hovedimportør til detailhandlende) samt om internethandelen, hvor e-handelsvirksomheden har en fast aftale med en eller flere virksomheder om afhentning og omdeling af e-handelsvirksomhedens varer.

På baggrund af Dansk e-handelsanalyses årsrapport for 2022 har Dansk Erhverv beregnet, at det danske forbrug online var i alt på 179,9 mia. kr.3 Det er en reduktion på 7% i forhold til året før. En del af denne e-handel omdeles uden om postloven som ’kontraktpakker’ eller omdeles af ekspres- eller kurérvirksomheder, uden at der foreligger sikre opgørelser heraf.

Det er styrelsens vurdering, at de samlede pakkemængder på det danske marked i 2022 udgjorde ca. 185 mio. pakker. Tallet er behæftet med usikkerhed, da virksomheder uden posttilladelse med færre end 50 ansatte ikke skal foretage statistikindberetninger.

4

Tilsyn med den befordringspligtige postvirksomhed og med øvrige postvirksomheder

Styrelsen udsteder tilladelser til virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, fører tilsyn med post- og distributionsvirksomhederne og behandler klager fra brugere over samme, jf. også bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder.

4.1

Post Danmark A/S

I medfør af postlovens § 14 udpeger transportministeren en virksomhed til på statens vegne at varetage den landsdækkende befordringspligt vedrørende en række forsendelser (adresserede breve, dag-, uge- og månedsblade, tidsskrifter, kataloger og brochurer, adresserede pakker, rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser, forsendelser til og fra udlandet samt Færøerne og Grønland samt gratis befordring af blindeforsendelser) inden for nærmere fast- satte vægtgrænser. Befordringspligten omfatter indsamling, transport og omdeling af forsendelserne på nærmere vilkår, som fastsættes af styrelsen.

I overensstemmelse hermed har styrelsen den 30. maj 2016 i forbindelse med en fornyelse af Post Danmarks individuelle posttilladelse udpeget selskabet til fortsat at være befordringspligtig postvirksomhed i Danmark frem til udgangen af 2019. Tilladelsen er blevet midlertidigt forlænget ad fire omgange, senest fra den 1. januar 2022 indtil den 31. december 20224.

Styrelsen har i 2022 ført tilsyn med, at Post Danmark som befordringspligtig postvirksomhed har levet op til vilkårene i den individuelle tilladelse og bestemmelserne i postloven. Endvidere har styrelsen ført tilsyn med de øvrige godkendte postvirksomheders overholdelse af vilkårene for deres tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring samt bestemmelserne i postloven.

Styrelsen kan træffe afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen for postvirksomheder, såfremt postvirksomheden eller medlemmer af virksomhedens ledelse groft eller gentagne gange har overtrådt postloven, regler fastsat i medfør af loven, vilkårene i tilladelsen, har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller ikke har økonomisk grundlag til at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt.

Siden postlovens ikrafttræden i 2011 har styrelsen ikke fundet anledning til at tilbagekalde posttilladelser.

Styrelsen har endelig som led i posttilsynet behandlet klager fra postkunder og virksomheder primært over den befordringspligtige postvirksomhed, men ligeledes over et mindre antal øvrige, større postvirksomheder.

4.1.1 Prissætning på postmarkedet

Postloven har blandt andet til formål at åbne det danske postmarked for fuld konkurrence via liberalisering samt at sikre borgere og virksomheder en landsdækkende befordring af adresserede produkter til en overkommelig pris og af en god kvalitet.

Styrelsen skal ifølge postlovens § 15, stk. 4, godkende takstfastsættelsen for indenlandske frimærkefrankerede breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse. Der har i 2022 ikke været en takststigning.

 

Tabel 2. Udvikling i porto for frimærkefrankerede indenlandske breve op til 50 g fra 2017-2022

År

Porto på frimærkefrankerede breve op til 50 gram

2017

8,00 kr.

2018

9,00 kr.

2019

10,00 kr.

2020

10,00 kr.

2021

11,00 kr.

2022

12,00 kr.

 Alle andre priser for de befordringspligtige postprodukter er det overladt til Post Danmark selv at fastsætte under forudsætning af, at priserne er omkostningsægte, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

4.1.2 Postbetjeningssteder

Post Danmark skal ifølge den individuelle tilladelse opretholde et landsdækkende net af post- betjeningssteder, der kan udføre postforretninger omfattet af befordringspligten. Postbetjeningsnettet skal tage udgangspunkt i kundernes behov, således at det tilstræbes, at kontaktpunkterne befinder sig dér, hvor kunderne primært befinder sig, dvs. typisk i detailhandelen, ved trafikknudepunkter eller andre steder, hvor der i løbet af dagen passerer mange mennesker. Post Danmark tilbyder en række postbetjeningssteder med personlig betjening:

  • Postbetjeningssteder hos eksterne samarbejdspartnere med alle ydelser (postbutikker).
  • Butik med postfunktion med udvalgte ydelser5.

Ved alle ydelser forstås, at betjeningsstedet udfører alle befordringspligtige postforretninger.

En butik med postfunktion drives af en lokal forretningsdrivende. Der vil normalt være mulig- hed for indlevering af breve, udlevering af anmeldte forsendelser (breve og pakker) og frimærkesalg.

Post Danmark har tidligere haft egendrevne postbetjeningssteder med alle ydelser. Det sidste egendrevne postbetjeningssted lukkede i 2018.

Udviklingen i Post Danmarks betjeningssteder har fra 2016 til 2022 været følgende:

 

Tabel 3. Postbetjeningssteder med personlig betjening

År

Egendrevne postbetjeningssteder

Postbutikker

Butik med begrænset postfunktion

I alt

2017

2

168

856

1026

2018

1

237

814

1051

2019

0

240

784

1024

2020

0

276

744

1020

2021

0

476

662

1138

2022

0

574

596

1170

Udover postbetjeningssteder med personlig betjening har Post Danmark også selvbetjeningssteder, som pakkebokse og nærbokse, hvor man har mulighed for at afhente sin pakke.

Udviklingen i Post Danmarks selvbetjeningssteder har fra 2016 til 2022 været følgende:

 

Tabel 4. Selvbetjeningssteder

År

Pakkebokse

Send og Hent boks

Pakketårne

Nærbokse

I alt

2017

465

0

0

0

465

2018

448

0

0

0

448

2019

432

0

0

184

616

2020

418

0

0

1047

1465

2021

390

0

0

1358

1740

2022

307

389

2

1058

1756

Post Danmarks har på deres hjemmeside en funktion, hvor man via et kort kan se placeringen af postbetjeningssteder rundt omkring i Danmark6.

Post Danmark har løbende tilpasset antallet af postbetjeningssteder inden for rammerne af Post Danmarks individuelle tilladelse til det fortsat faldende antal transaktioner og det stigende antal pakker.

4.1.3 Kvalitet

I tabellen nedenfor er årsresultaterne vist for Post Danmarks omdeling af standardbreve og øvrige befordringspligtige breve.

Målingen af kvaliteten udføres løbende hver uge af det uafhængige analyseinstitut Quotas GmbH. Den anvendte målemetode for breve er bl.a. baseret på afsendelse af testbreve mellem en række testpersoner udvalgt af analyseinstituttet, og målemetoden er baseret på en international standard. Testpersonerne er anonyme i forhold til Post Danmark. Kvalitetsmålingen foregår ved at registrere tiden fra afsenderen afleverer brevet til postbefordring, til brevet når frem til modtageren. Herudover anvender Post Danmark elektroniske responderer skjult i forsendelserne.

Kvalitetskravet er, at 93% af breve (og pakker) skal være befordret i overensstemmelse med servicekravet. Servicekravet for indenlandske breve er 5 dage fra indleveringen til postbefordring til omdelingen til modtageren. Post Danmark fastsætter selv servicekravet for erhvervsbreve. For indenlandske pakker er servicekravet dag-til-dag befordring på alle hverdage.

 

Tabel 5. Resultat af kvalitetsmålinger

Årsresultater

Breve

2016 – juli til december

93,0%

2017

95,1%

2018

95,4%

2019

95,4%

2020

95,4%

2021

95,0%

2022

96,6%

4.1.4 Indberetning af klager

I medfør af §§ 14 og 15 i styrelsens bekendtgørelse nr. 727 om postbefordring og postvirksomheder skal postvirksomhederne udarbejde og offentliggøre oplysning om klageadgangen til postvirksomheden. Postvirksomheden skal ligeledes sikre, at brugerne af virksomhedens posttjenester har adgang til gennemsigtige, enkle og overkommelige procedurer for behandling af klager, særligt i tilfælde af forsinkelse, bortkomst, herunder tyveri, eller beskadigelse af forsendelser.

I tabellerne 8-11 ses fordelingen af klager samt klager med erstatning til følge, som Post Danmark har opgjort den for 2022.

 

Tabel 8. Klager breve indland

 

Antal klager 2021

Heraf med erstatning 2021

Antal klager 2022

Heraf med erstatning 2022

Bortkomst

493

6

516

4

Forsinkelse

96

2

100

2

Beskadiget indhold

147

2

154

2

Total

736

10

770

8

 

Tabel 9. Klager breve udland

 

Antal klager 2021

Heraf med erstatning 2021

Antal klager 2022

Heraf med erstatning 2022

Bortkomst

1.014

519

1.054

547

Forsinkelse

17

9

18

9

Beskadiget indhold

687

398

714

420

Total

1.718

926

1.786

976

 

Tabel 10. Klager pakker indland

 

Antal klager 2021

Heraf med erstatning 2021

Antal klager 2022

Heraf med erstatning 2022

Bortkomst

14.243

6.814

15.136

5.263

Forsinkelse

711

96

1.281

59

Beskadiget indhold

9.552

3.337

7.086

1.859

Total

24.506

10.247

23.503

7.181

 

Tabel 11. Klager pakker udland

 

Antal klager 2021

Heraf med erstatning 2021

Antal klager 2022

Heraf med erstatning 2022

Bortkomst

7.850

3.977

6.955

3.395

Forsinkelse

67

43

70

51

Beskadiget indhold

3.178

960

3.501

722

Total

11.095

4.980

10.526

4.168

4.2

Øvrige operatører

Ved udgangen af 2022 var der – ud over den befordringspligtige virksomhed Post Danmark – i alt 11 virksomheder med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig postbefordring. Det er samme antal postvirksomheder som ved udgangen af 2021.

 

Tabel 12. Postvirksomheder

Postvirksomhed

CVR

Bladkompagniet A/S

54069510

By-Expressen ApS

34475644

Bornholms Tidende A/S

35244115

Dansk Avis Omdeling A/S

26063892

Jysk Fynske Medier P/S

36503335

GLS Denmark A/S

10549744

JB Omdeling

34531641

Det Nordjyske Mediehus

18096641

PHP SERVICE ApS

36441941

Salling Group A/S

35954716

Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S

10108926

Postvirksomhederne skal ifølge postloven og bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder årligt offentliggøre deres forretningsbetingelser, indsende en opgørelse over antal befordrede adresserede forsendelser, gennemføre målinger vedrørende deres serviceniveau, udarbejde og offentliggøre en redegørelse for antallet af klager samt ud- faldet af disse klager. Styrelsen kontrollerer i den forbindelse virksomhedernes hjemmesider for at sikre, at de lever op til disse krav i bekendtgørelsen.

Bladkompagniet, DAO og GLS leverer i stort omfang til privatmodtagere, og der er mulighed for at få postbefordret enkeltforsendelser for private afsendere og mindre erhvervsdrivende, mens de øvrige postvirksomheder enten udelukkende omdeler dagblade og magasiner eller driver pakkebokse.

I forbindelse med tilsyn af postvirksomhederne har styrelsen modtaget indberetninger fra de omfattede virksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011, herunder om serviceniveau og antallet af klager. Et udvalg af disse indberetninger, baseret på virksomhedens egne oplysninger, er nævnt nedenfor. Virksomhederne Bladkompagniet, GLS og DAO er udvalgt, da de – udover Post Danmark – er de største på markedet og i stort omfang leverer til privatmodtagere.

Bladkompagniet omdeler syv gange om ugen og har en de facto dækning tæt på 100%, men dækker principielt alle husstande i Danmark. Bladkompagniet omdeler hver nat mere end

400.000 forsendelser og kan levere dagblade til hoveddøren. Bladkompagniet omdelte i 2022 88 millioner befordrede forsendelser. Bladkompagniets målsætning er et kvalitetsmål på 99,5

% og de opnåede i 2022 en registreret kvalitet på 99,79 %.

Bladkompagniet modtog i 2022 i alt 158.457 klager, hvilket svarer til 0,21 % af de samlede forsendelser. Reklamationerne fordelte sig i 2022 med en reklamationsprocent på 0,22 % for aviser, 0,28 % for magasiner og 0,02 % for brevprodukter.

Dansk Avis Omdeling (DAO) omdeler pakker syv gange om ugen i stort set hele landet. DAO omdelte i 2022 mere end 64 millioner befordrede forsendelser. DAOs målsætning er et kvalitetsmål på 99,5 % og de opnåede i 2022 en registreret kvalitet på 99,70 %.

DAO modtog i 2022 i alt 198.715 reklamationer, hvilket svarer til 0,30 % af de samlede forsendelser.

GLS omdeler pakker med en vægt op til 30 kg i stort set hele landet, dog maximalt 20 kg til private via GLS PakkeShops. I 2022 nåede 99,4% af GLS’ pakker deres destination hverdagen efter de var afsendt fra afsender i Danmark.

GLS modtog i 2022 i alt 2.214 klager fra private, hvoraf 1.253 endte med erstatning. Af de 1253 erstatningssager med erstatning omhandlede 778 beskadigelse af pakker, 475 bortkomst og 0 forsinkelse af levering.

Postvirksomhederne skal betale et formålsbestemt årsgebyr for den generelle tilsynsindsats. Herudover skal de gennemføre målinger vedrørende virksomhedens service samt offentliggøre og fremsende redegørelsen herom til styrelsen.

4.3

Kundeklager

Styrelsen har i 2022 modtaget i alt 1257 sager med klager over postvirksomheder, i samme periode afsluttede styrelsen i alt 138 klage sager. Det er en forudsætning for, at styrelsens kan behandle en klage, at postvirksomheden i første omgang har behandlet klagen. Mange klager når således slet ikke at blive indgivet til styrelsen, men behandles og løses af de enkelte virksomheder. Antal klager indgivet til styrelsen skal i øvrigt sammenholdes med et årligt antal breve på 170 millioner og et stigende pakkemarked. Sammenlignet med 2021 har der været en tilbagegang af antal modtagne klager på knap 34%.

I tabel 6 ses en oversigt over udviklingen af antal klager Trafikstyrelsen har modtaget.

 

Tabel 6: udvikling i antal klager

Årsresultater

Antal klager

2018

108

2019

79

2020

180

2021

189

2022

125

Langt de fleste klager til styrelsen vedrører utilfredsstillende levering af post, for lav eller manglende erstatning i forbindelse med en beskadiget eller forsvunden pakke eller manglende opfyldelse af befordringspligten. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgjorte klager i 2022 var 21 uger.

I tabel 7 ses fordelingen af klager, som Trafikstyrelsen har modtaget i 2022.

 

Tabel 7: Modtagne klager i Trafikstyrelsen

Antal Klager

Bortkomst

Breve

3

 

Pakker

25

 

 

 

Forsinkelse

Breve

1

 

Pakker

0

 

 

 

Beskadiget indhold

Breve

0

 

Pakker

23

 

 

 

Andet8

 

73

 

 

 

Total

 

125

4.4

Undersøgelse af postmarkedet

Styrelsen indsamler hvert år oplysninger om postmarkedet i Danmark. Indsamlingen er med til at sikre, at styrelsen kan udøve sin pligt som tilsynsmyndighed. De indsamlede data indberet- tes derudover til EU, hvor de indgår i arbejdet med at følge udviklingen på postmarkedet i EU. I den forbindelse anmoder styrelsen de virksomheder, som har en posttilladelse, om at afgive en række oplysninger i et spørgeskema. Indsamlingen er sket med henblik på at følge udviklingen på postmarkedet, herunder i forhold til priser, kvalitet og hurtighed.

Antallet af postvirksomheder i Danmark var 12 i 2022. En postvirksomhed er i henhold til postlovgivningen en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig postbefordring af adresserede for- sendelser, der vejer op til 20 kg. Postvirksomhederne skal have en posttilladelse, udstedt af styrelsen og skal på forlangende give styrelsen en række oplysninger bl.a. om befordrede postmængder.

Der var i 2022 i alt beskæftiget ca. 13.0009 personer i de 12 virksomheder, hvoraf Post Danmark beskæftigede ca. 7.600. Virksomhederne omsatte samlet set for omkring 8 mia. kr. ved brev- og pakkeforsendelser i 2022.

4.4.1 Mini-analyse af det danske postmarked 2022

Styrelsen udførte i 2022 en mini-analyse af det danske postmarked. Formålet med undersøgelsen var at afklare, hvordan forskellige virksomheder arbejdede på det danske postmarked, med henblik på at få et større overblik over, hvordan markedet fungerede. Der blev til undersøgelsen udarbejdet en række spørgsmål om 3 forskellige typer forsendelser, henholdsvis dagblade og magasiner, pakker og breve, hvor der i alt blev spurgt 10 virksomheder, herunder 6 virksomheder, der havde en posttilladelse, og 4 andre virksomheder, der opererede på markedet. Undersøgelsen inkluderede ikke den befordringspligtige virksomhed, da formålet var at afklare, hvordan markedet så ud, uden en befordringspligtig virksomhed.

Virksomhederne fik tilsendt spørgsmålene for de services, der fandtes at være relevante for dem. Der blev blandt andet undersøgt omdelingsfrekvens, dækningsgrad og prissætning.

For alle 3 typer af forsendelser var der, ifølge det oplyste, mindst en landsdækkende service. For breve var der dog kun én virksomhed, der tilbød landsdækkende service. Det samme gjorde sig gældende for blade og magasiner. Med få undtagelser blev det oplyst, at der var en ensartet leveringstid i hele landet.

Endelig blev det oplyst, at der var ensartede priser. Der kunne dog i nogle tilfælde være tillæg ved yderområder.

5

Styrelsens opgaver i henhold til Pakkepostforordningen

Styrelsen administrerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

Forordningen pålægger alle større pakkeleveringsvirksomheder som Post Danmark, GLS, Danske Fragtmænd etc. (med flere end 50 ansatte) – men også kurér- og ekspresvirksomheder såsom UPS, DHL og TNT, der ikke har en dansk posttilladelse – at meddele styrelsen en række basale virksomhedsoplysninger samt en detaljeret beskrivelse af deres virksomhedskoncept på pakkeområdet, deres almindelige vilkår og betingelser for pakkeleveringstjenester, klageprocedurer, herunder ansvarsbegrænsninger.

Samme virksomhedskreds skal årligt senest den 30. juni indgive den

  • Årlige omsætning for pakkeleveringstjenesternes vedkommende opdelt i indenlandske, indgående og udgående grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.
  • Antallet af personer, der har arbejdet for dem i løbet af det foregående kalenderår beskæftiget med pakkeleveringstjenester.
  • Antallet af håndterede pakker i løbet af det foregående kalenderår opdelt i indenlandske, indgående og udgående pakker
  • Navnene på deres underleverandører og deres listepriser 1. januar i hvert år for pakkeleveringstjenester.

Alle grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder skal hvert år inden den 31. januar til styrelsen indsende den offentlige prisliste for enkeltforsendelser på pakkeområdet, og styrelsen skal inden udgangen af februar forelægge disse oplysninger for EU-Kommissionen, som inden udgangen af marts offentliggør disse på et særligt websted10.

Endelig skal styrelsen hvert år desuden vurdere, om den befordringspligtige postvirksomheds listepriser for 15 forskellige enkeltpakkeforsendelser, som er nærmere specificeret i et særskilt bilag til forordningen, er urimeligt høje.

Vurderingen af prisoverkommeligheden skal senest den 30. juni i det pågældende kalenderår sendes til Kommissionen sammen med en ikke-fortrolig udgave af vurderingen. EU-Kommissionen offentliggør senest en måned derefter denne ikke-fortrolige udgave.

6

Styrelsens øvrige internationale arbejde

På postområdet deltager styrelsen i internationalt samarbejde med andre landes myndigheder, dels inden for Europa og Den Europæiske Union dels inden for Verdenspostforeningen - UPU (Universal Postal Union) - der tæller 192 medlemslande og har status af særligt FN-agentur.

Styrelsen har deltaget i EU-Kommissionens aktiviteter på postområdet, herunder bl.a. Postdirektivkomitémøderne i juni og december 2022.

Endvidere er det internationale europæiske arbejde sket igennem European Regulators Group Post (ERGP), som er en samarbejdsorganisation for nationale forvaltningsmyndigheder for post inden for EU/EEA-området. Gruppen er oprettet ved Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester (2010/c 217/07) og tjener som et organ for refleksion, diskussion og rådgivning til Kommissionen om posttjenester. Gruppen har også det formål at lette konsultationen, koordinationen og samarbejdet mellem de uafhængige nationale regulatorer i medlemsstaterne for at konsolidere det indre marked for posttjenester og sikre en konsistent efterlevelse af postdirektivet.

Gruppen er sammensat af 28 regulatoriske myndigheder fra EU's medlemsstater.

Herudover ser organisationen CERP (The European Committee for Postal Regulation) på konsekvensen af international reguleringspolitik i CERP-landene (Alle europæiske lande; både dem der er del af EU og dem uden for EU) og samarbejder med EU på postområdet med henblik på at få en fælles europæisk tilgang til spørgsmålene i UPU. Styrelsen deltager løbende i dette arbejde.

CERP-møder holdes efter behov, typisk 1-2 gange om året, men hyppigere op mod UPU-kongresserne, hvor CERP’s UPU-arbejdsgruppe mødes med henblik på at forberede og koordinere de europæiske holdninger op mod UPU-kongressen, der afholdes hvert 4. år. CERP skulle i 2022 forberede den næste UPU-kongres; en ekstraordinær kongres, der blev afholdt i 2023 i Saudi-Arabien.